Skip to main content
(က)-ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ယႏၲရားအတြင္း ႀကိဳးနီစနစ္ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔မည္ပုံေဆာင္႐ြက္ ေနေၾကာင္း သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္းမည္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုရွိပါေၾကာင္း၊ တစ္ပါတီစနစ္၊ ပါတီစုံစနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သမၼတမ်ား၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆုံးစဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီး ေပၚလစီမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၾ

တာဝန္မေက်၊စာရိတၱပ်က္သည္ဟုအေရးယူ အျပစ္ေပးခံရေသာဝန္ထမ္းမ်ားကိုေဝးလံခက္ ခဲေသာေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ေပးျခင္း ဟူေသာ ျပစ္ဒဏ္ကိုပယ္ဖ်က္ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဌာနဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူအျပစ္ေပးရာ၌ (၁) ေဝးလံေဒသသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ေပးျခင္း၊ (၂) ရာထူးတစ္ဆင့္ေလၽွာ႔ျခင္း၊ (၃) လစာေငြ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ (၄) ႏွစ္တိုးရပ္ဆိုင္းျခင္း စသျဖင့္ ယေန႔အထိ က်င့္သုံးေနသည္မွာ ဌာနလုပ္ထုံးလုပ္နည္းသဖြယ္ျဖစ္လာပါသည္။ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္မမွ စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဝးလံေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊  အျပစ္ေပးခံရ၍ ေျပာင္းေရႊ႕လာရသူ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲၿပီး ဘဝပ်က္သည္အထိ ေသာက္စားတတ္ လာျခင္း၊ ေဒသေနျပည္သူမ်ား မုန္းလာ၍ “အထက္သို႔ တိုင္ၾကားၿပီး ျပန္ေျပာင္းရမယ္” ဟူေသာ စိတ္အေတြ

(ခ)-ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း၊ အရည္အခ်င္း တူညီပါက ေဒသခံျပည္နယ္သားမ်ားအား ဦးစားေပးစီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

(ခ)-ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အလွည့္က်တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း၊ အရည္အခ်င္း တူညီပါက ေဒသခံျပည္နယ္သားမ်ားအား ဦးစားေပးစီစဥ္ ေဆာင္

(က)-ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ဘြဲ႔ရေက်ာင္း/သူမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ေနရာတြင္ လုပ္ငန္းသဘာဝႏွင့္ ကိုက္ညီေသာလူမွန္၊ ေနရာမွန္ေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔ထားႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စီမံခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည္ကို ေတြ႔ရရွိရပါေ

(က)-ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားရန္ ေလၽွာက္လႊာေခၚယူရာတြင္ ရွားပါးေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္သူမ်ား အတြက္ အသက္ေလၽွာ႔ေပါ့ သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ႐ုံးမ်ားမွ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားရန္ ေလၽွာက္လႊာေခၚယူသည့္ အခါ ဘြဲ႔ရျဖစ္ပါက အမ်ားဆုံး အသက္ ၂၇ ႏွစ္ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ပါက အမ်ားဆုံးအသက္ ၂၅ ႏွစ္ရွိရ မည္ဟု ေလၽွာက္လႊာေခၚေနသည္ကို အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ၎အသက္ ကန္႔သတ္ျခင္း သည္ အခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ား၏ဘဝမ်ား လြန္စြာနစ္နာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အျမင့္မားဆုံးေသာ ျပည္နယ္ျ