Skip to main content
ဦးလုံဂ်ဳံဆန္မိုင္ (ဆြမ္ပရာဘြမ္ မဲဆႏၵနယ္)
တတိယႏွစ္၊ ဥပေဒေအာင္(ဝ/သ တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္)
ဦးဇံုးတိန္႔(ခ်ီေဖြမဲဆႏၵနယ္)
အထက္တန္းေအာင္ျမင္၊ သိပၸံတြဲ
ဦးအာမိုးဆီ( ေခါင္လန္ဖူးမဲဆႏၵနယ္)
ဒုတိယႏွစ္(စီးပြားေရး)