Skip to main content
ဦးဇံုးတိန္႔(ခ်ီေဖြမဲဆႏၵနယ္)
အထက္တန္းေအာင္ျမင္၊ သိပၸံတြဲ
ဦးအာမိုးဆီ( ေခါင္လန္ဖူးမဲဆႏၵနယ္)
ဒုတိယႏွစ္(စီးပြားေရး)