Skip to main content

 

အထက္ျမန္မာျပည္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ဇီးပင္ႀကီး) ပါေမာကၡခ်ဳပ္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎တို႔တကၠသိုလ္ကို တက္ေရာက္ေနၾကသည့္ သင္တန္းသားထဲတြင္ ဆရာဝန္သစ္လြင္မ်ားသည္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းၾကၿပီး သင္တန္းပို႔ခ်က္မ်ားကိုလည္း စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔သင္တန္း တက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘတ္ဂ်က္မ်ားစြာ ကုန္က်ခံရေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္သျဖင့္ အဆုိပါေမးခြန္းကို ေမးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းဆရာဝန္ သစ္လြင္အမ်ားစုသည္ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ေအာင္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုလိုကာလတြင္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္က သင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ အသုံးမဝင္ဘူးဟု ယူဆၾကသျဖင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ၾကျခင္းဟု ျမင္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းဆရာဝန္ အမ်ားစု၏ ရည္မွန္းခ်က္ကလည္း ေဆးကုသရန္ႏွင့္ အထူးကုျဖစ္ရန္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ သင္တန္း၏ သင္ၾကားပို႔ခ် ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္အသုံးခ်ရန္ မ်ားမ်ားစားစား မရွိသည္ကို ျမင္ၾကပါေၾကာင္း၊

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆရာဝန္ ၂၀၀၀ ဦးေက်ာ္ လိုအပ္ၿပီး အလုပ္ေခၚ ေသာ္လည္း ၁၀၀၀ ခန္႔သာ ေလၽွာက္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရးက ၄၆ ဦး ေပးမေအာင္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အားလုံးလက္ခံသည္ကို ၾကားသိရပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ၁၀၀၀ ဦးေက်ာ္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနျခင္းလည္း ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ၅၀၀ ဦး မွ ၁၀၀၀ ဦး ဝန္းက်င္ ဆရာဝန္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္က သင္တန္းေပးႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကိုေစာင့္ၿပီး အလုပ္ေခၚမည္ဆိုလွ်င္ ဆရာဝန္လိုအပ္သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ မ်ားစြာနစ္နာေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ အလုပ္လုပ္ေနရင္း ပညာသင္ ခ်င္သည့္ ဆရာဝန္သစ္လြင္မ်ား အတြက္လည္း မ်ားစြာနစ္နာသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ျမင္မိသည့္အျပင္ ဝန္ထမ္းလစာခံစားခြင့္မရခင္ သင္တန္းတက္ရသည့္အတြက္ စရိတ္စက အလြန္မ်ားၿပီး မိသားစုအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးလည္း ျဖစ္ေစပါေၾကာင္း၊

ဝန္ထမ္းျဖစ္ၿပီးမွ ဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ တက္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္ယူမည့္ ဆရာဝန္မ်ားအတြက္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္၏ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ားသည္ မ်ားစြာအသုံးဝင္သည္ဟုလည္း သိရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး ဦးစီးမွဴးျဖစ္ခါနီး ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ တျခားစီမံခန္႔ခြဲမႈ တာဝန္ယူရမည့္ ဝန္ထမ္းျဖစ္ၿပီးသူ ဆရာဝန္မ်ားကိုသာ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ကုန္က်မႈ သက္သာမည္ျဖစ္ၿပီး ဆရာဝန္မ်ားဘက္မွ စရိတ္စကသက္သာမည္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာဝန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင္‌့တစ္ေျပးညီ ခန္႔အပ္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မျဖစ္ျဖစ္ၿပီး လူနာမ်ားအတြက္လည္း ယခုထက္ပိုၿပီး ထိေရာက္ျပည့္စုံသည့္ ကုသခံယူခြင့္ရမည္ဟု ျမင္မိပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းတက္ရမည့္ သူမ်ားကလည္း သင္တန္းဆင္းသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ၾကမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာမည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ အထက္ပါေမးခြန္းကို ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ပထမဆုံးတစ္ခ်က္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေျပာသည့္ ဆရာဝန္မ်ားစိတ္ဝင္စားမႈ မရွိျခင္းသည္ အမွန္တကယ္တမ္းက် စိတ္ဝင္စားမည္ဆိုတာက သင္ၾကားပုံနည္းစနစ္ႏွင့္ ဆိုင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လည္း အတန္းမ်ား အမ်ားႀကီးတက္လာခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ သင္ၾကားပုံနည္းစနစ္က စိတ္ဝင္စားေအာင္ Two Ways သင္ရမည္၊ ဆရာတစ္ေယာက္ကလာၿပီး တတြတ္တြတ္ျဖင့္ ေျပာၿပီးၿပီးသြားလွ်င္လည္း မရပါေၾကာင္း၊ အနည္းဆုံးမၿပီးခင္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ျဖတ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး ၁၀ မိနစ္တြင္ ေမးခြန္းအေမးအေျဖ လုပ္ရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မွာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ထားပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး တကၠသိုလ္ေရာ အကုန္လုံးပါ။ ၄၅ မိနစ္ေပးလွ်င္ အနည္းဆုံး ၃၈ မိနစ္ တြင္ရပ္ ခုနစ္မိနစ္ သို႔မဟုတ္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ကို အေမးအေျဖလုပ္ၿပီး မိမိတို႔က လုပ္ထားပါေၾကာင္း၊  သို႔မွသာလၽွင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈရွိၿပီး ပိုမိုတတ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ျဖင့္ ယအခုဆရာဝန္သစ္လြင္ ၉၆၇ ေယာက္ ေခၚထားပါေၾကာင္း၊ ၎ ၉၆၇ ေယာက္တက္သည့္အခါ ဆရာဝန္မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈရွိေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ သင္မည္ဆိုသည္ကို ညႇိႏႈိင္းၿပီးလုပ္ေပးပါမည္။ One Way သင္လွ်င္ စိတ္ဝင္စားမႈမျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Two Ways ျဖစ္မွသာလၽွင္ စိတ္ဝင္စားမည္ ျဖစ္သည္မွာ ပထမတစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက အလုပ္ခန္႔သည့္အခါ အဓိကက ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ အထူးသျဖင္‌့ ေဆး႐ုံ (ကုသေရး) ပိုင္းကို ပထမခန္႔လိုက္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ကုသေရးကို ခန္႔ေသာ္ျငားလည္း မၾကာခင္ကာလမွာ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္လုပ္ၿပီးလွ်င္ ဌာနတြင္းကူးေျပာင္းမႈကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားသည့္အျပင္ လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို အဆုိပါေဆး႐ုံမွ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကို လာျခင္းရွိမည္၊ ေဆးသုေတသန ဦးစီးသြားျခင္းရွိမည္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးသုိ႔ သြားျခင္းရွိမည္၊ တိုင္းရင္းေဆးကို သြားျခင္းရွိမည္၊ အားကစားကိုသြားျခင္းရွိမည္၊ လူ႔စြမ္းအင္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အရင္းအျမစ္ဌာနကို သြားျခင္းမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္က မိမိတို႔ ဆရာဝန္မ်ားသည္ ဝင္တုန္းက ဝင္ေပါက္တြင္ အဆိုပါရာထူး၊ အဆုိပါေနရာဝင္ေသာ္လည္း ၎၏သက္တမ္းတစ္ေလၽွာက္ ပင္စင္မယူခင္ သက္တမ္းတြင္ အမ်ိဳးအမ်ိဳးေျပာင္းသြားေလ့ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုလို ေျပာင္းသြားျခင္းမွာ ဥပမာ ဝင္လာသည့္ ဆရာဝန္မ်ားက ေဆး႐ုံတြင္ႏွစ္ႏွစ္လုပ္မည္၊ ၿပီးလွ်င္ ၎တို႔က ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ျဖစ္မည္၊ တိုက္နယ္ဆရာဝန္ျဖစ္မည္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္႐ုံးမ်ားတြင္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အစရွိသျဖင့္ အကုန္ျဖစ္မည္၊ ေနာက္ FDA၊ ေဆးသုေတသန၊ တိုင္းရင္းေဆးသုိ႔ သြားသည့္အခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ရပါေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ ေဖာင္ႀကီးဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္တြင္ သင္ၾကားသည့္စာမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥမ်ားကို သင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ထို႔အျပင္ ထိုဆရာဝန္မ်ားသည္ မၾကာခင္ကာလမွာ ၎တို႔ Master of Hospital Administration တက္ၿပီး ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္မည္၊ ေဆး႐ုံအုပ္ျဖစ္မည္၊ ဒုတိယေဆး႐ုံအုပ္၊ လက္ေထာက္ ေဆး႐ုံအုပ္ ျဖစ္မည္၊ ယခုလိုလုပ္သည့္အခါ မိမိတို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးက အလြန္လိုအပ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔က ဆရာဝန္မ်ားက မကြ်မ္းက်င္သည့္အတြက္ နည္းနည္ေလး ျပႆနာေလးမ်ားရွိျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုတာ ဝန္ထမ္းတိုင္းတြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ တက္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာဝန္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္‌ေရးကိစၥမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲ‌ေရးကိစၥမ်ား၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စာရင္းအင္းမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ ထားသိုရမည္စသည့္ အေျခခံကိစၥမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒမ်ားကို ရာထူးဝန္အဖြဲ႔မွ ရက္တိုသင္တန္းေပးပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဆရာဝန္မ်ားကို အထူးကိစၥ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရွစ္ပတ္ခန္႔ေပးပါေၾကာင္း၊ အျခားမွာဆိုလွ်င္ ၁၄ ပတ္ ၾကာပါေၾကာင္း၊ ရွစ္ပတ္ခန္႔မွာလည္း ေျခာက္ပတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔က သင္ၾကားပါေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ ႏွစ္ပတ္က က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၎တို႔သိသင့္သိိထိုက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္က အဆိုပါရွစ္ပတ္သည္ အလြန္အက်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ တက္ေနစဥ္အခ်ိန္တြင္သာ Lecture room မွာထိုင္ၿပီး ပင္ပန္းသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အမွန္တကယ္က အမ်ားႀကီးအက်ိဳးၿပီး Critical Thinking၊ Analytical Thinking မ်ား အမ်ားႀကီးေပၚလာသည့္အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ Personally ပိုင္းအတြက္ အက်ိဳးရွိသြားမည္ဟု ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း၊

ထို႔အျပင္ ICT နည္းပညာမ်ား၊ Information စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးျခင္းလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္တြင္သင္ၾကားသည့္ စာမ်ားကို မေျဖခင္ယူၾကည့္သည့္အခါ ေတာ္ေတာ္အက်ိဳးရွိသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ဆရာဝန္မ်ားသည္  ေဆးကုသသည့္ ပညာတစ္ခုတည္း လုပ္၍မရပါေၾကာင္း၊ ခုနကမိမိေျပာခဲ့သလို အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကိုလည္း အားလုံးလုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို တင္ျပခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ဥပမာ- ပထမဆုံးဝင္တုန္းက ေဆး႐ုံတြင္ ဝင္ေသာ္ျငားလည္း မၾကာခင္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ (Team Leader) ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ Project Manager မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိိတို႔မွာ Project ေပါင္း ၄၂ ခုရွိပါေၾကာင္း၊ Project Manager မ်ား ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္‌့ စီမံခန္႔ခြဲေရးက မပါမျဖစ္ ပါရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကြ်မ္းက်င္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ တစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္၍မရပါေၾကာင္း၊ အလားတူစြာ ေဆး႐ုံတြင္ လုံးဝလုပ္ေနေသာ Clinician၊ ၎တို႔ကလည္း ေသြးေၾကာႏွင့္ ႏွလုံးစီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ၊ ဆီးခ်ိဳစီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာ၊ အဆုတ္ေရာဂါစီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာ၊ စိတ္ေရာဂါ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ၊ အတက္ေရာဂါစီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာမ်ား လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါကိစၥမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးက မပါမျဖစ္  ပါရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ဆရာဝန္မ်ားက လြန္ခဲ့သည့္အႏွစ္ ၃၀၊ ၄၀ က လုပ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္က အေျခအေနႏွင့္ ယခုအေျခအေနက လုံးဝမတူပါေၾကာင္း၊ ယခုေခတ္တြင္ ခုနကစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား အလြန္အေရးႀကီးသည္ဆိုသည္ကို မိမိတင္ျပခ်င္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာလၽွင္ မိမိတို႔ဆရာဝန္မ်ားက ျပည္သူမ်ားအေပၚ အလြန္အက်ိဳးရွိၿပီး အရည္အေသြးျပည့္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျပန္လည္ၾကည့္သည့္အခါ ဝန္ထမ္းသစ္ ဆရာဝန္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ ပင္မလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ဌာန၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ရပါေၾကာင္း၊ ပါေမာကၡျဖစ္သြားမည္၊ Associate Professor၊ Lecturer ျဖစ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ေဆးကုျခင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ မရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဘာသာရပ္မ်ားကို ကနဦးသင္ယူေလ့လာၿပီးမွ ရာထူးတာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ က်ရာတာဝန္ဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအတြက္ အႀကဳံးဝင္သည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝင္ အေနျဖင့္လည္း ၎တို႔က ဥပေဒအရလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝင္ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လက္ေထာက္ဆရာဝန္ ရာထူးေနရာမ်ား အပါအဝင္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအဆင့္ စတင္ဝင္ေပါက္လစ္လပ္ ရာထူးေနရာမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ႀကီးေမးသည့္ ဆရာဝန္မ်ားသည္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ျခင္းကိစၥမွာ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ နည္းဥပေဒမ်ားနည္းဥပေဒ ၇ နည္းဥပေဒခြဲ (က)၊ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒမ်ား နည္းဥပေဒ ၁၄ နည္းဥပေဒခြဲ (က) ႏွင့္ (ခ) တို႔ပါ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတြင္ လစ္လပ္လ်က္ ရွိေသာ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ အဆင့္စတင္ ရာထူးအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးရမည္လို႔ ပါပါေၾကာင္း၊ ၎ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဥပေဒလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ထို႔အျပင္ ေလ့က်င့္ေရးက႑ အပိုင္းအေနျဖင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ နည္းဥပေဒမ်ား နည္းဥပေဒ ၄၀ တြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းသည္ အထူးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ အဖြဲ႔မွတိုက္႐ိုက္ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ဝန္ထမ္းေလာင္းမ်ားအား အရာထမ္းေလာင္း အေျခခံသင္တန္းကို တက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ အဖြဲ႔ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒပုဒ္မ  ၃၅ တို႔တြင္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔က သတ္မွတ္တာဝန္ေပးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေလာင္းမ်ားအား အေျခခံသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ဝန္ထမ္း မ်ားအတြက္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔က သတ္မွတ္ထားသည့္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္ကို သုေတသနျပဳျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း တိက်စြာျပ႒ာန္း ထားရွိသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔က ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ အဆိုပါအရာထမ္း ေလာင္းမ်ားအား အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း (Induction Training Course) ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မိမိတင္ျပခ်င္သည္မွာ လစာခံစားခြင့္မရွိိေသးေသာ ဝန္ထမ္းသစ္ဆရာဝန္မ်ား အားလုံးကို ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ တက္ေစျခင္းအစား ဝန္ထမ္းဆရာဝန္ထဲမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္ယူမည့္ သူမ်ားကိုသာတက္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မည္ ဆိုပါက  ျပ႒ာန္း ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

 

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး