Skip to main content

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒသမေန႔

 

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္)

 

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒသမ ေန႔ကို ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၄၃၃ )ဦးအနက္ ( ၃၈၇ )ဦး တက္ေရာက္သည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ သည္-

 

(က)    ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၆)ခုေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁) ဦးေစာေက်ာ္ဝင္းေမာင္၊ က်ိဳက္မေရာမဲဆႏၵနယ္ က ေမးျမန္းေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနပိုင္ေက်ာင္းေျမေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦႏွွင့္ ဆိုင္ခန္းေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ငွားရမ္းခရယူထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားအေပၚ မည္သို႔စီမံခန႔္ခြဲေနသည္ႏွင့္ ေက်ာင္း မ်ားကို ေက်ာင္းအဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိေစရန္အတြက္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္ရယူျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ရန္အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ရရွိေသာ ေငြေၾကးအားလုံးကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳခြင့္မေပးဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာသို႔ ေပးသြင္းရပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ငွားရမ္းထားသည့္ လုပ္ငန္းအားလုံးကို စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းေစ့လွ်င္ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ထပ္မံျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း မ်ားကို လုံးဝခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ သက္တမ္းျပည့္သည္ႏွင့္ဆက္လက္ငွားရမ္းျခင္း မျပဳရန္ ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၂) ေဒၚခင္ေစာေဝ၊ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ က ေမးျမန္းေသာရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရမ်က္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) အျဖစ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္  အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

 

(၃) ေဒါက္တာဦးေမာင္သင္း၊ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္ က ေမးျမန္းေသာ ရာထူးေျပာင္းလဲမႈ ေၾကာင့္ လစာေလ်ာ့နည္းသြားသည့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မနစ္နာေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက တစ္ျပည္လုံးတြင္အလားတူ လစာႏႈန္းကြာျခားသြားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း (၃၀၇) ဦးရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ကိုမူလအတိုင္းလစာျပန္ခံစား ႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၄) ေဒါက္တာေဒၚၿပဳံး၊ အင္းေတာ္မဲဆႏၵနယ္ က ေမးျမန္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေသာ CSR ရန္ပုံေငြအား ေမာ္လူးရတနာေျမ ေဒသခံမ်ားထံ မည္သည့္ေနရက္တြင္ေပးအပ္မည္၊ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည့္ CSR ရန္ပုံေငြ၏ (အရင္း၊ ဘဏ္တိုး)ပမာဏႏွင့္ ရန္ပုံေငြေပးအပ္ရန္ ၾကန႔္ၾကာေနျခင္း  အတြက္ ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာရွင္းျပေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြက CSR ရန္ပုံေငြမ်ားကို ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစရန္၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ခံသုံးစြဲ ႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၅) ဉိီးေက်ာ္ေအာင္လြင္၊ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္ က ေမးျမန္းေသာ တရားမဝင္ ေက်ာက္စိမ္းခိုးထုတ္သယ္ယူမႈမ်ားမွ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ေက်ာက္စိမ္း ရတနာမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး စီမံခန႔္ခြဲသည္ကို သိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြက ဖမ္းဆီးရမိေသာ ေက်ာက္စိမ္းရတနာ မ်ားအား အ႐ြယ္အစား၊ အေလးခ်ိန္၊ အရည္အေသြး၊ အမ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္ၿပီး  တူညီရာမ်ားစုစည္း အတြဲဖြဲ႕ကာႏိုင္ငံျခားေငြ၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔ရွိ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း အေရာင္းဆိုင္ မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၆) ဦးအာမိုးဆီ၊ ေခါင္လန္ဖူးမဲဆႏၵနယ္ က ေမးျမန္းေသာ Fortuna metals Limited မွ အဆိုျပဳေလွ်ာက္ထားေသာ လုပ္ကြက္(၁)မွ ၁၅၂၄၇၇.၁၉၁ ဧကႏွင့္ လုပ္ကြက္(၂)မွ ၁၅၂၁၈၉.၂၃၉ ဧကအား ခြင့္ျပဳမိန႔္ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈကိုသိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြက သက္ဆိုင္ရာေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္ စီမံ ခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားရယူၿပီးျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ Cabinetတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဉပေဒ၊ နည္းဉပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳရန္ သင့္/ မသင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

( ခ ) ဥပေဒၾကမ္း (၁) ခု ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းသည့္ ပညာေရးသုေတသန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဉပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဉပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတင္ျပခ်က္အတိုင္း ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဉပေဒ ၁၉၁ အရ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

 

( ဂ )   အဆို (၁) ခုတင္သြင္းျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိ အဖိုးတန္ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ေဈးကြက္ဝင္သစ္မာမ်ား ထြက္ရွိရာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေဒသမ်ား၌ အစိုးရ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ သစ္အေခ်ာထည္စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေရး လိုအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ားပံ့ပိုးေပးမည့္ အစီအစဥ္ အစီအမံေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား  တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ဦးၫြန႔္ဝင္း၊ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းၿပီး ဦးျမတ္ေလးဦး၊ ထီးလင္းမဲဆႏၵနယ္က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ အဆိုအားဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက   ၂၇-၅-၂၀၁၉ ရက္ (တနလၤာေန႔) ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

 

(ဃ)    အဆို (၁) ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ဦးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္၊ ေကာလင္းမဲဆႏၵနယ္ က တင္သြင္းသည့္ “ေပးအပ္ေသာဘြဲ႕ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ ေသာ ပညာအရည္အေသြး သင္ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕မွ်တေစရန္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျဖည့္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ခိုင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ အဆင့္ျမင့္ပညာျမႇင့္တင္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃)ဦး ကေဆြးေႏြးၿပီး အဆိုအား လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

 

၃။       ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို နံနက္ ၁၁ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ ရပ္နားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၁)ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပမည့္ရက္ကို ၂၇-၅-၂၀၁၉ ရက္ (တနလၤာေန႔)  နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ လ်ာထားပါသည္။