Skip to main content

 

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ လႊဲ‌ြေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေသာ CSR ရန္ပုံေငြအား ေမာ္လူးရတနာေျမ ေဒသခံမ်ားထံ မည္သည့္ေန႔ရက္ တြင္ ေပးအပ္မည္၊ လႊဲ‌ြေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္‌့ CSR ရန္ပုံေငြ၏ (အရင္း၊ ဘဏ္တိုး) ပမာဏႏွင့္ ရန္ပုံေငြေပးအပ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းအတြက္ ေတြ႔ႀကဳံေနရသည္‌့ အခက္အခဲမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းျပေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းအသင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သန္းကို ေအာက္ပါရတနာ ေျမမ်ားသို႔ CSR ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေပးအပ္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၇-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံကို စာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာေျမသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္း၊ မိုးကုတ္၊ မိုင္း႐ႉး၊ ခႏၲီးရတနာေျမမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းစီႏွင့္ ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ရတနာေျမအတြက္ ေဒၚလာ ၁ သန္းပါရွိပါေၾကာင္း၊

CSR ဆိုတာ Corporate Social Responsibility လူမႈေရးအရပူးေပါင္းျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ PPP ကို လိုက္နာရပါေၾကာင္း၊ ပထမ P ပေရာဖစ္ အျမတ္အစြန္းအတြက္၊ ဒုတိယ P People ကအလုပ္သမား၊ ေဖာက္သည္ႏွင့္ ေဒသခံလူမ်ားအတြက္ႏွင့္ တတိယ P Planted သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္ အေလး အနက္ထားရပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေၾကာင့္ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေပၚလာပါက ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္႐ြာ၏ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ ပူးေပါင္းထည္‌့ဝင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေမာ္လူးရတနာေျမအတြက္ CSR ရန္ပုံေငြ US ေဒၚလာ ၅ သိန္းႏွင့္ညီမၽွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ အတိုးစုစုေပါင္း သိန္းေပါင္း ၇၁၀၈.၆၈၉ သိန္းကို ၃၁-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ လႊဲ‌ြေျပာင္းလက္ခံခဲ့ပါေၾကာင္း စာျဖင့္ေျဖၾကားထားပါသည္။ ယေန႔ဆိုလၽွင္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ CSR ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည္‌့ရန္ပုံေငြ၊ မည္‌သည္‌့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွ ခံစားရျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ နစ္နာခဲ့ေသာ ေမာ္လူးရတနာေျမသည္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ၁၈-၁၀-၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ရက္စြဲပါ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၉၀/၂၀၀၁) ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အက်ယ္အဝန္း ၁၅၈ စတုရန္းမိုင္ ေမွာ္ ၁၁ ေမွာ္ ပါရွိၿပီး ကုမၸဏီေပါင္း ၂၁ ခုသို႔ လုပ္ကြက္ ၂၃၅ ကြက္ ခ်ထားေပးခဲ့ရာ ကုမၸဏီ ၁၅ ခုမွ လုပ္ကြက္ ၁၈၈ ကြက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုံးေတာင္ေမွာ္၊ သေယာင္းေမွာ္၊ အုန္းသၽွစ္ကုန္းေမွာ္မ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအထိ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အဆုိပါရန္ပုံေငြႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္လိုေသာ ေဒသခံမ်ား၏ဆႏၵကို မိမိတို႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံ မ်ိဳးစုံႀကိဳးစားဆက္သြယ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂-၈-၂၀၁၇ ရက္စြဲျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရန္ ၫႊန္ၾကားသည္မွစ၍ ေကာ္မတီဖြဲ႔ျခင္း၊ လုပ္ငန္း ၁၄ ခုမ်ား လ်ာထားတင္ျပခဲ့ျခင္း အေသးစိတ္တြက္ခ်က္မႈမ်ားကိုလည္း ေလးႀကိမ္တိုင္တင္ျပခဲ့ျခင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားထံ  အႀကိမ္ႀကိမ္ဆက္သြယ္ ခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူဟူ၍ မေတြးခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ ရက္စြဲမ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္မတင္ျပႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေမာ္လူးမွေက်း႐ြာလူထု ခံစားခြင့္ထဲမွ ကသာၿမိဳ႕ေရေပးေဝ‌ေရးကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ရန္ အတြက္ CSR မွ သိန္း ၂၀၀၀ ေတာင္းခံျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္‌့အတြက္ ၅-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးအပါအဝင္ ေဒသခံ ၆၀၀ ေက်ာ္ လက္မွတ္ထိုး ကန္႔ကြက္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ထိ ဥပကၡာျပဳထားဆဲလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အင္းေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ ၄၇ အုပ္စုႏွင့္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၅၃ ႐ြာရွိပါေၾကာင္း၊ ၎ရန္ပုံေငြကို ေဂြ႔ႀကီး၊ ပုံးဟုန္၊ သေရာင္းအုပ္စု သုံးအုပ္စုမွ ေက်း႐ြာ ၁၁ ႐ြာ၊ အိမ္ေထာင္စု ၂၅၀၀ ခန္႔ အက်ဳံးဝင္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၁၃ ႐ြာ၏လမ္း၊/တံတား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို CSR က လုပ္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေငြကို အျခား ၁၄၂ ႐ြာအတြက္ သုံးစြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ထို႐ြာသည္ CSR ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုသာ ေမၽွာ္လင့္သည္မွာ မမွားပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ကာလတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မည္ဆိုလွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားမၽွတေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေဒသခံလူထု ပါဝင္ခြင့္ရရွိမႈ၊ ေဒသခံလူထု၏ အသံကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း မျပဳဘဲ အေလးအနက္ထား သုံးသပ္မႈတို႔ကို မျဖစ္မေနထည္‌့သြင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကလည္း ကာလတစ္ခုတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေရႀကီးမႈအတြက္ CSR ရန္ပုံေငြ ရရွိခဲ့ဖူးပါေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္က ဒီမိုကေရစီအစိုးရ မဟုတ္သည့္အတြက္ လူထုမွပြင့္လင္း ျမင္သာေရးကို အေရးမဆိုႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမာ္လူးရတနာေျမ ေဒသခံမ်ား၏ အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


 

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ရတနာနယ္ေျမ မ်ားအလိုက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီးမွ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသို႔ ျပပြဲဗဟိုေကာ္မတီ ရန္ပုံေငြမ်ား ခြဲေဝခ်ထားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲဗဟိုေကာ္မတီမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သန္းကို ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ခြဲေဝခ်ထားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ရတနာ နယ္ေျမအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းရရွိပါေၾကာင္း၊ ရန္ပုံေငြမ်ားကို အရင္းမေပ်ာက္ မတည္ထားရွိေသာ အျမတ္ေငြ/အတိုးေငြ မ်ားႏွင့္အတူ လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းတာဝန္ယူမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ေျခာက္သန္းႏွင့္ညီမၽွသည့္ ျမန္မာေငြကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ CB ဘဏ္တို႔တြင္ ေခတၱယာယီထိန္းသိမ္း ထားရွိခဲ့ၿပီး အတိုးရရွိေငြမ်ား အပါအဝင္လ်ာထားမႈ အခ်ိဳးအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ရတနာနယ္ေျမအတြက္ လ်ာထားမႈအခ်ိဳးအတိုင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာတစ္သန္းႏွင့္ ညီမၽွေသာျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ အတိုးရေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္သန္း ၁၄၂၁.၇၄ ကို ၁၅-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမာ္လူးရတနာ နယ္ေျမအတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ ၂၁-၃-၂၀၁၇ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေမာ္ဟန္ရတနာနယ္ေျမအတြက္ ကခ်င္ျပနယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ၁၆-၃-၂၀၁၇ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း လက္ခံရရွိေၾကာင္းလည္း မိမိတို႔ျပန္ၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေမာ္လူးရတနာနယ္ေျမအတြက္ လႊဲေျပာင္းရန္ပုံေငြမ်ားကို CB Bank Account No. 0038600 100062227 ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင္‌့ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင္‌့ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ပါဝင္သည့္ သုံးဦးျဖင့္ Account ဖြင္‌့လွစ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေမာ္လူးရတနာနယ္ေျမအတြက္ CSR ရန္ပုံေငြက လုံးဝထုတ္ယူ သုံးစြဲမႈမရွိေသးပါေၾကာင္းႏွင္‌့ လက္ရွိအရင္းေငြတြင္ ၇၁၀.၈၆၈ က်ပ္သန္းျဖစ္ၿပီး ၁၅-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ ၃၀-၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႔အထိရရွိမည့္ ဘဏ္အတိုးေငြမွာ ၁၃၁.၈၁၂  က်ပ္သန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စုစုေပါင္း ၈၄၃.၆၈၁ က်ပ္သန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ရွင္းလင္းျပန္ၾကားခ်က္အရ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း CSR ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္း ၁၃ ခုအတြက္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၆၉၇ သန္းကို တင္ျပေတာင္းခံ လာသည့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ စိစစ္ေစခဲ့ရာ အဆိုပါလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာ လာေရာက္ရွင္းလင္းေပးရန္ ဆက္သြယ္ေခၚယူ ထားေသာ္လည္း လာေရာက္ ရွင္းလင္းေပးျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္း ၁၃ ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက ရန္ပုံေငြမ်ားကို စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး အျမန္ဆုံးထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြ ရရွိ/သုံးစြဲလက္က်န္စာရင္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ေငြစာရင္းဌာနတြင္ လစဥ္စာရင္းျပဳစု ထားရွိပါေၾကာင္း၊

သို႔ပါ၍ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲဗဟိုေကာ္မတီရန္ပုံေငြမွ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေသာ CSR ရန္ပုံေငြမ်ားကို ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ခံသုံးစြဲႏိုင္ေရးကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

 

ေဒါက္တာေဒၚၿပဳံး (အင္းေတာ္မဲဆႏၵနယ္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

မိမိတို႔ အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ ငါးႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစပိုင္းကတည္းက မိမိတို႔ကိုေပးထားေသာ ရန္ပုံေငြသည္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ေနာက္မိမိတို႔၏ ေဒသခံမ်ားလည္း နစ္နာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အနီးစပ္ဆုံး ဥပမာေပးရမည္ဆိုလွ်င္ သတင္းစာဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာက ယခင္းက ၂၀၀၀ က်ပ္ ေပးဖတ္ရပါေၾကာင္း၊ ဧၿပီလမွစတင္ၿပီး ၃၀၀၀ က်ပ္ထိ တက္သြားပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မိမိတို႔အင္းေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၄၀၀၀ က်ပ္ ေပးၿပီးဖတ္ရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ေပးထားသည့္ ရန္ပုံေငြသည္ ယခုရန္ပုံေငြျဖင့္ တြက္ထားေသာ လမ္း/တံတားသည္ အဆုိပါေငြျုဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ လံုေလာက္ပါမည္နည္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုလိုၾကန္႔ၾကာမႈသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အမ်ားႀကီးနစ္နာပါေၾကာင္း၊ ၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္ေနသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးတည္/ေကာ္သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နီယာကို အႀကိမ္ေရမည္မွ် ဆင့္ေခၚခဲ့ပါသနည္း၊ မိမိသိသရွိသည္မွာ တစ္ခါမွ ဆင့္မေခၚခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးတည္/ေကာ္ကလည္း မသိရွိပါေၾကာင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ၾကန္႔ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး တည္ေကာ္ အဖြဲ႔ကို မည္ကဲ့သုိ႔ အေရးယူေပးမည္နည္းကို ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေမးျမန္းပါသည္။

 

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြ

ဝန္ႀကီးဌာန၏ CSR ဆိုသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈဘဝ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ အတြက္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ကလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ေငြေၾကးကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို အတိုး/အရင္းလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို ပြင္‌့လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ မဟုတ္ေတာ့ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း