Skip to main content

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔

 

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္)

 

၁။ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔ကို ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္(ဗုဒၶဟူးေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္( ၄၃၃ )ဦးအနက္ (၃၉၉)ဦး တက္ေရာက္သည္။

 

၂။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

 

( က ) ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၇)ခုေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

 

(၁) ေဒၚတင္တင္ရီ၊ ကြ်န္းစုမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ ျမန္မာ-ထိုင္း ကုန္သြယ္ေရး နယ္စပ္ဂိတ္စခန္းအား ယာယီအထူးဂိတ္ အခန္းအျဖစ္မွ အၿမဲတမ္းကုန္သြယ္မႈ ဂိတ္စခန္းအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဉီးေအာင္ထူးက ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အား စနစ္တက် တိုင္းတာသတ္မွတ္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ ျဖည့္စြက္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက ေမာေတာင္စခန္းကို တရားဝင္ အၿမဲတမ္းကုန္သြယ္ေရးစခန္းအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေပးသြားႏိုင္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၂) ဦးလဂန္ဇယ္ဂ်ဳံး၊ ဝိုင္းေမာ္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကန္ပိုင္တီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း႐ုံးကို လက္ရွိထက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဉီမ်ား၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ရပ္နားစခန္း၊ ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ား၊ ကတၱားမ်ား၊ စစ္ေဆးေရးကိရိယာ(X-Ray) စသည္ျဖင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားကို တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္ရန္   အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဉီးေအာင္ထူးက ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကန္ပိုက္တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတြင္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

                  

(၃) ေဒါက္တာဉီးသန္းေအာင္စိုး၊ မင္းလွမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ဆန္စက္မ်ားမွ ေဘးထြက္ပစၥည္းအျဖစ္ ထြက္ရွိလာေသာ ဖြဲႏုကို အက်ိဳးရွိေအာင္ သုံးစြဲရန္ မည္သို႔စီစဥ္ထားၿပီး ဖြဲႏုဆီစက္အေဟာင္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ႏွင့္ ဖြဲႏုဆီ စက္အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဉီးေအာင္ထူး က ဖြဲႏုဆီစက္အသစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသာ္လည္း ျပည္ပမွစားသုံးဆီတင္သြင္းမႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ဖြဲ႕ႏုဆီမ်ားကို ျပည္သူမ်ားစားသုံးလာႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ တိုးတက္လိုအပ္လာသည့္ တိရစၧာန္အစားအစာရရွိလာရန္ ပုဂၢလိကက႑၏ ဖြဲႏုဆီစက္မ်ားကို အားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၄) ဦးဦးထြန္းဝင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ  ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေကၽြး႐ြာ ကမ္းၿပိဳမႈအႏၲရာယ္အား တားဆီး ကာကြယ္ ရန္ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စနစ္တက် သုေတသနျပဳေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဉီးေက်ာ္မ်ိဳးက အေပါက္ဝေက်း႐ြာေရလမ္းကို ႏွစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္၍ တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္သြားသင့္သည္ကို ေလ့လာစိစစ္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၅) ဦးထြန္းျမင့္၊ ဗဟန္းမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊဂုံတိုင္လမ္းမႀကီး၊ ဉီးခ်စ္ေမာင္လမ္းမ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕ လမ္းမ်ား၏ လူသြားစႀကႍေပၚတြင္ ပိတ္ဆို႔တည္ေဆာက္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးပုံးမ်ား(Network Boxes) ကိုေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေပးရန္ႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးစြာတပ္ဆင္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးမ်ား၊ ယိုင္လဲေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ားကို စနစ္တက်ျပဳျပင္တပ္ဆင္ေပးရန္  အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဉီးေက်ာ္မ်ိဳးက ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက (MSAN) အိတ္ခ်ိန္း စက္ပစၥည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဉီးစီးဌာနက ငွားရမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူအဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္၍ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကား ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဉီးေဆာင္၍ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးပါက ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ား စိုက္ထူျခင္း၊ ေကာင္းကင္ေကဘယ္ႀကိဳးသြယ္တန္းျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရးေကဘယ္ႀကိဳး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၆) ဦးျမတ္ေလးဉီး၊ ထီးလင္းမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဂန္႔ေဂါ-ေရမ်က္နီ-ပုလဲ ပဆငလမ္းႏွင့္ ေက်ာေခ်ာင္း-မ်က္ေျမာင္သို႔ ဆက္သြယ္ ထားေသာလမ္းေပၚရွိ စစ္ရွီးေခ်ာင္းကူး ကြန္ကရစ္တံတား(၁၄ x ၈၀) ေပအား ေက်း႐ြာ လမ္းကူးတံတားအျဖစ္ အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဉီးေက်ာ္မ်ိဳးက ဂန္႔ေဂါ-ေရမ်က္နီ-ပုလဲကားလမ္းႏွင့္ မ်က္ေျမာင္ဘူတာႏွင့္ ေရမ်က္နီဘူတာသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ ရထားလမ္းေပၚရွိ စစ္ရွီးေခ်ာင္းကူးမီးရထား ကြန္ကရစ္ တံတားကို ေက်း႐ြာကားလမ္းကူးတံတားအျဖစ္ အသုံးျပဳခြင့္ေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

(၇) ဦးေအာင္ေက်ာ္ဟိန္း၊ တနသၤာရီမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ေရႀကီးေရလၽွံမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္နီးပါး ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေလ့ရွိေသာ ေရထိန္းတံခါး (၂) ခု၊ ႐ြာလုံးကၽြတ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနရေသာ ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ Cyclone Shelter မ်ား၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ Speed Boat (၁)စီး၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ဝန္တင္ေလွ(၂)စီး ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေရး အစီအမံႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းေရးကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဉီးေက်ာ္မ်ိဳးက တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေရးအစီအမံမ်ားကို တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးမွသာ ေရးဆြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းေရးကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားရယူၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၊ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

 

( ခ )  ဥပေဒၾကမ္း (၁) ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းသည့္ အေျခခံပညာေရးဉပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္လုံးကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ အပိုဒ္၊ အပိုဒ္ခြဲမ်ားအတိုင္း အတည္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဉပေဒ ၁၉၁ အရ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

 

(ဂ) အဆို (၁) ခု တင္သြင္းျခင္း

အေျခခံပညာမူလတန္းသင္ဆရာ၊ ဆရာမ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားရာတြင္ တိုင္းရင္းသား ေဒသေက်း႐ြာ ေက်ာင္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ထိုေဒသခံေက်း႐ြာရွိ ဘြဲ႕ရတိုင္းရင္းသား၊ သူမ်ားကို ဉီးစားေပးခန္႔အပ္ေရး မူဝါဒတစ္ရပ္ ထည့္သြင္းခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ဉီးဉာဏ္ဟိန္း၊ သံျဖဴဇရပ္မဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းၿပီး ၊ ဉီးျမင့္ေဝ၊ ဂြမဲဆႏၵနယ္က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ အဆိုအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၁၆-၅-၂၀၁၉ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) ညေန ၄နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

 

(ဃ) အဆို (၁) ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၊ အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းသည့္ ျပည္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး Global Supply Chainတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈမ်ား အခ်ိဳးအစားတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ႏိုင္ေစေရး ႏွင့္ လိုအပ္ေသာေငြေၾကး နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားရရွိေစေရး ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃)ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး အဆိုအား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

 

၃။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ ၅၅ မိနစ္တြင္ ရပ္နားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး သတၱမေန႔က်င္းပမည့္ရက္ကို ၁၇-၅-၂၀၁၉ ရက္(ေသာၾကာေန႔)  နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ လ်ာထားပါသည္။