Skip to main content

 

မိမိတို႔ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေပါက္ဝဆိုသည့္ ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာရွိပါေၾကာင္း၊ အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လူဦးေရ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ရဲကင္းမ်ား၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံမ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ကားလမ္းမႀကီးေဘးက  အလြန္စည္ကားသည့္ ေက်း႐ြာႀကီးတစ္႐ြာ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ကုလားတန္ျမစ္၏ ကမ္းနားဖူးတြင္တည္ရွိသည့္အတြက္ အနီးနားေက်း႐ြာမ်ား၏ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္သည့္ အဓိကေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကုလားတန္ျမစ္ တစ္ေလၽွာက္တြင္ ျမစ္ေရတိုက္စားမႈကို ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားခံေနရသည့္ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခတန္းမ်ား၊ ေစ်းတန္းမ်ား၊ ႐ြာလမ္းမ်ား အမ်ားစုသည္ ျမစ္ေရႏွင့္အတူ ေမ်ာပါနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမၽွ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎အေျခအေနမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္က ကမ္းထိန္းနံရံမ်ား လုပ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ အဆိုပါကမ္းထိန္းနံရံမ်ားက တည္ေဆာက္သည့္ႏွစ္တြင္ တခ်ိဳ႕နံရံမ်ားျပန္လည္ၿပိဳက် သြားပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထပ္မံထည့္သြင္း၊ ထပ္မံလုပ္၊ ထပ္မံၿပိဳပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ပါေၾကာင္း၊ လတ္တေလာအထိလည္း ကမ္းၿပိဳသည့္ဒဏ္ကို ႐ြာသားမ်ားက ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ခံေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ေရက်သြားသည့္အခါ ကမ္းထိန္းနံရံမ်ား၏ ေအာက္ေျခမ်ားကို ျမင္ေနရပါေၾကာင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔က ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ Option တစ္ခုအေနျဖင့္ ေရလမ္းေၾကာင္းကိုလႊဲမည့္ တူးေျမာင္းတစ္ခုခုတူးလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္မလားကို စဥ္းစားၾကည့္ပါေၾကာင္း၊ ၎ထက္ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေသခ်ာသည့္တစ္ခ်က္က ႏွစ္စဥ္လိုလိုေၾကကြဲစရာ၊ တကယ့္ကို ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းေသာ ကမ္းၿပိဳမႈမ်ားကို ႐ြာသားမ်ားက ခံစားေနရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ဘတ္ဂ်က္မ်ားခ်ေပးပါေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ေအာက္ေျခတြင္ Effective ျဖစ္သည့္ အေျခအေန မရွိသည္မွာ တစ္စုံတစ္ခု လြဲေခ်ာ္ေနပါေၾကာင္း၊ ေသခ်ာစြာသုေတသနလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူကိုအက်ိဳးရွိရွိ ခံစား၍ရေအာင္ ႏွစ္စဥ္လိုလိုစိုးရိမ္ေနရသည့္ ျပည္သူ မ်ား၏ အိပ္မက္ဆိုးမ်ားကလည္း လြတ္ကင္းေအာင္ စနစ္တက်သုေတသနလုပ္ၿပီး ဌာနကစီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈ အေျခအေန၊ ကမ္းၿပိဳမႈအႏၲရာယ္ကို တားဆီးေပးႏိုင္မႈအေျခအေနေကာင္း တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ေပးေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာ ကမ္းၿပိဳမႈအႏၲရာယ္အား တားဆီးကာကြယ္ရန္ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စနစ္တက် သုေတသနျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၁၆၀.၄၈ သန္းျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ ဘိုးပိုင္အေျချပဳေက်ာက္စီ ကမ္းထိန္းနံရံအလ်ား ၁၁၇၀ ႏွင့္ သဲအိတ္စီ သဲေမြ႔ယာအုပ္ ေရလႊဲေရကာ ေပ ၂၀၀x ခုတို႔ကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎ကမ္းထိန္း နံရံမ်ား၏ အထက္ဘက္ရွိ ဘဂၤါလီရပ္ကြက္ ကမ္းၿပိဳမႈမွကာကြယ္ရန္ အေနာက္႐ိုးမမ႑ိဳင္ကုမၸဏီက ဘုိးပိုင္အေျချပဳ ေက်ာက္စီကမ္းထိန္းနံရံအလ်ားေပ ၇၀၀ ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အေနာက္႐ိုးမ မ႑ိဳင္ကုမၸဏီ၏ ေျမထိန္းအလ်ား ေပ ၇၀၀ အနက္ အလ်ား ေပ ၃၀၀ ခန္႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး တင္ျပသြားသည့္အတိုင္း ႐ုတ္တရက္ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကဘက္ရွိ အဆိုပါေျမထိန္းနံရံႏွင့္ တစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္း တည္ရွိေသာ ေျမထိန္းနံရံေဟာင္းေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သည္ မိနစ္အနည္းငယ္ျခား၍ ဆက္လက္ၿပိဳက်ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာလ်င္စြာေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေရနက္အိုး နီးကပ္စြာ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွ သက္သာေစရန္ သဲအိတ္မ်ား ခ်ထားေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပ်က္စီးသြားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ အလ်ား ေပ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ခ်ိဳင့္ခြက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး မိုးရာသီေရမ်ားခ်ိန္တြင္ ကုလားတန္ျမစ္ေရသည္ အဆိုပါ ခ်ိဳင့္ခြက္အတြင္း ဦးတည္ဝင္ေရာက္၍ ျပန္ထြက္လာသည့္ ေရေၾကာင္းသည္ ေအာက္ဘက္ ေပ ၆၀၀ ေက်ာ္ အကြာဘက္သို႔ ဝဲျပန္လႈိက္စားမႈျဖစ္ေစၿပီး ေရအနက္တိုးျမႇင့္ လာျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာဘက္ရွိ ေက်ာက္စီေျမထိန္းနံရံမ်ား မၿငိမ္မသက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ မိုးကုန္ရာသီကာလတြင္ ပိုမိုသိသာစြာ ေျမသားနိမ့္က်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ ေက်ာက္႐ိုးမ်ား၏ အေပၚယံပိုင္းကို ႀကိဳတင္ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး Weight ေလၽွာ႔ခ်ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေရနက္အိုးအတြင္း တန္ျပန္ Weight Counter Weight ရရွိေစေရးအတြက္ သဲေမြ႔ယာခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ထို႔အျပင္ တစ္ဘက္ကမ္းရွိ ေသာင္စြယ္ကို ကုဗမီတာ ၁၄၇၇၅၃ ခန္႔ တူးေဖာ္ ျဖတ္ထုတ္ပစ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္စီကမ္းထိန္း နံရံျပဳျပင္ျခင္း အလ်ားေပ ၃၀၀ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္း ၁၅၀ ခြင့္ျပဳရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါ၍ ေရအရင္း အျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက လုပ္ငန္းမ်ားကို --၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္း ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လမကုန္မီတြင္ လုပ္ငန္းအားလုံး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးရန္ လ်ာထားပါေၾကာင္း၊

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာသည္ ကုလားတန္ျမစ္၏ တံေတာင္ဆစ္ အခ်ိဳးအေကြ႔ေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းသည္ ႐ြာအနီးတြင္ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ စီးဆင္းမႈေၾကာင့္ ေရတိုက္စားမႈမွာ ပိုၿပီးဆိုး႐ြားလာေၾကာင္း သုံးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေရလႊဲေရကာတန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရအနက္မ်ားျပားမႈေၾကာင့္  ႐ြာ၏အထက္ဘက္ ေပ ၁၀၀၀၀ ခန္႔အထိ ရွိေန၍ အေဝးမွေရလႊဲေနရမႈေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ တစ္ဘက္ကမ္းရွိ ေသာင္စြယ္ကို ပမာဏမ်ားစြာ တူးေဖာ္ျဖတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ကာကြယ္မႈအတြက္ ဘိုးပိုင္အေျချပဳ ကမ္းထိန္းနံရံ ဒီဇိုင္းကို ပိုမိုစိတ္ခ်ရသည့္ ဒီဇိုင္းအျဖစ္ မူလဘိုးပိုင္အနက္ကို ေရအနက္ေပ ၄၀ အထိသာ ေမၽွာ္မွန္း၍ ၄၅ ေပအနက္ တူးေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေရအနက္ေပ ၅၀ အထိရွိလာ၍ ဘိုးပိုင္အနက္ ေပ ၆၀ ေက်ာ္အထိတူး၍ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္လာျခင္း၊ ေရလႊဲေရကာတန္းမ်ားကို ေရအနက္ ေပ ၅၀ အထိ တိုးျမႇင့္၍ စိုက္ႏိုင္ရန္ မူလေမ်ာေရကာအစား RC ပိုင္တိုင္မ်ား ႐ိုက္သြင္း၍ ေရလႊဲျခင္းစသည္တို႔ကို ေျပာင္းလဲ၍ ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ သြားမွသာ ထိေရာက္မႈရွိႏိုင္မည္ဟု သုံးသပ္ရရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကုလားတန္ျမစ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာ ေရလမ္းကို ႏွစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္၍ တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္သြား သင့္သည္ကို ေလ့လာစိစစ္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား ရွင္းလင္ေျဖၾကားပါသည္။

 

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳး