Skip to main content

 

စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္သူမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း အခက္အခဲကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား စစ္စစ္ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္‌ ခြဲျခားကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိ/မရွိႏွင့္ အျခားစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းအသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ တိုင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအား မည္သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားသည္တို႔ကို သိလိုျခင္းႏွင့္  စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

မိမိတို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာလျဖစ္ေသာ ၂၀၀၆-၀၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေဒသေအာက္ရွိ ေက်း႐ြာအႏွံ႔ကြင္းဆင္းၿပီး ယာယီအိမ္ေထာင္စုႏွင္‌့ ယာယီႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခဲ့ၾကရေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပ်က္ျပားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎ယာယီ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား တရားမဝင္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ကိုလည္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးၿခိမ္းေျခာက္ စစ္ေဆးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ဤသို႔ျပဳျခင္းသည္ ေခ်ာင္းကူးၿပီးေနာက္ တုတ္ကိုပစ္ဟူသည့္ ကခ်င္စကားပုံကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္သာ ထုတ္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာန၏ပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေတာင္ေပၚေန တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ဟုလည္း မွတ္ယူသြားႏုိင္ပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ၊ ဧၿပီလတြင္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူမ်ား ျမစ္ႀကီးနားစစ္ေရွာင္စခန္းသို႔ အေျမာက္အျမား ေရာက္ရွိသြား ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိသူမ်ားသည္ စစ္ေရွာင္စခန္းမွ တစ္ေနရာရာသို႔သြားရန္ အလြန္ခက္ခဲေနေၾကာင္း၊ စစ္ေရွာင္ရသည့္ ဒုကၡအျပင္ ခရီးသြားလာေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ အေထြေထြလူမႈေရး ကိစၥမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ မည္သည္‌့အေထာက္အထားမၽွ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ လူမႈစီးပြားေရးဘဝတြင္မ်ားစြာ ခက္ခဲေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင္‌့ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း ကာယကံရွင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ စစ္ေရွာင္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားကို အိမ္ေထာင္စု၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အတည္တက်ေနထိုင္ သူမ်ားကိုသာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးေၾကာင္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မရွိသည့္ စစ္ေရွာင္မ်ားကို ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ယခင္ေတာ/ေတာင္ၾကားတြင္ ေနထိုင္စဥ္က အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခုမိမိ တို႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဒသေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာပါမွ မည္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ မလုပ္ေပးႏိုင္သည္ကို ျပည္သူမ်ားလည္း သိရွိလုိေနၾကပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ျပည္သူျဖစ္ပါလ်က္ စစ္ေဘးဒုကၡအျပင္ ရွိၿပီးသားအခြင့္အေရးကိုပါ ဆုံး႐ႈံးေနသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးကိုလည္း ထိခိုက္လာႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ ျဖစ္ပါလ်က္ ခြဲျခားကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရွိ/မရွိ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျမစ္ႀကီးနားစစ္ေရွာင္စခန္းသို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္းတစ္ပါးသားမဟုတ္ေသာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကို မည္သို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

မိမိတို႔ဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ခြဲျခားကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း လုံးဝမရွိပါေၾကာင္း၊ အင္ဂ်န္းယန္နယ္ေျမအတြင္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားကို စစ္ေဆးေနျခင္းသည္ လုံၿခဳံေရးအရတာဝန္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု စုံစမ္းသိရွိ ရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို မည္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မွ် ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားစစ္ေရွာင္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အင္ဂ်န္းယန္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း အသီးသီးကို ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးမႈအေျခအေနကို ဆက္လက္တင္ျပ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးအရ ေခတၱေနရပ္စြန္႔ခြာေရာက္ ရွိေနသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း (IDPs Camp) စုစုေပါင္း ၈၉ ခုရွိပါေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စု ၈၁၃၁ စု၊ လူဦးေရ ၄၁၀၀၉ ဦးရွိပါေၾကာင္း၊  အဆိုပါျပည္သူမ်ားကို စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း (IDPs Camp) ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္ သူမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သစၥာစီမံခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္႐ြက္ ထုတ္ေပးႏိုင္မႈ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၂၉၃၅၁ ဦးရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနား ခ႐ိုင္၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ေလးခု၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၇ ခု၊ ေက်း႐ြာ ၆၂ ႐ြာႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားပါေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၅၉ စု၊ လူဦးေရ က်ား ၄၁၃၅ ဦး၊ မ ၄၄၇၁ ဦး စုစုေပါင္း ၈၆၀၆ ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မွ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးအရ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ေခတၱေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု ၆၆၁ စုႏွင့္ လူဦးေရ ၃၃၉၀ ဦး ရွိပါေၾကာင္း၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေခတၱေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ေရာက္ရွိေနထိုင္သည့္ စခန္းမ်ားတြင္ သစၥာစီမံခ်က္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္မႈသည္ အိမ္ေထာင္စု ၄၂ စုႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပား ၁၃၅ ခုကို ထုတ္ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး႐ုံးအေနျဖင့္ သစၥာစီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္သည့္ ေခတၱေနရပ္စြန္႔ခြာ ေနထိုင္သူမ်ားကို ယာယီအိမ္ေထာင္စုႏွင့္ လူဦးေရစာရင္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေနရပ္လိပ္စာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီးပါက တရားဝင္အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားထုတ္ေပးျခင္းကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ သြားေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယာယီအိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ထုတ္ေပးထားရွိမႈ အိမ္ေထာင္စု ၅၆ စု၊ လူဦးေရ က်ား ၁၀၉ ဦး၊ မ ၁၄၂ ဦး စုစုေပါင္း ၂၅၁ ဦးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မူလေဒသတြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျဖင့္ အတည္တက်ေနထိုင္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားမိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္းေနထိုင္သူ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္သည့္ကာလ ေျခာက္လအထက္ျဖစ္ပါက ေရာက္ရွိရာစခန္းတြင္ တရားဝင္အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မူလေဒသတြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသားမိသားစု သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္းေနထိုင္သူ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရာက္ရွိ ေနထိုင္သည့္ ကာလ ေျခာက္လအထက္ ျဖစ္ပါက ေရာက္ရွိရာစခန္းတြင္ ယာယီအိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ထုတ္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ အထက္ပါ တိုင္းရင္းသားမိသားစုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ကို ရပ္/ေက်းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏိုင္ငံသား ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တရားဝင္အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းကိုလည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မူလေဒသတြင္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းျဖင့္ အတည္တက် ေနထုိင္ခဲဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားမိသားစု သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္း ေနထိုင္သူ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရာက္ရွိ ေနထိုင္သည့္ကာလ ေျခာက္လေအာက္ ျဖစ္လၽွင္ စာရင္းျပဳစုမွတ္တမ္းတင္ထားရွိၿပီး လိုအပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ မူလၿမိဳ႕နယ္႐ုံး လက္ခံမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးၿပီး အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းႏွင့္‌ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားကိုလည္း စိစစ္ၿပီးထုတ္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မူလေဒသတြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားမိသားစု သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္း ေနထိုင္သူတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရာက္ရွိ ေနထုိင္သည့္ကာလ ေျခာက္လေအာက္ ျဖစ္ပါက စာရင္းျပဳစုမွတ္တမ္း ထားရွိပါေၾကာင္း၊ မူလေဒသတြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျဖင့္ အတည္တက်ေနထိုင္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူ မိသားစု သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္း ေနထိုင္သူ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရာက္ရွိ ေနထိုင္သည့္ကာလ ေျခာက္လအထက္ျဖစ္ပါက စာရင္းျပဳစုမွတ္တမ္း ထားရွိၿပီး လက္ရွိေနထိုင္ရာရပ္/ေက်းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းယာယီႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ သက္ေသခံကတ္ျပား (Identity Card) ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဌာနအတြက္ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္မဆို ၎ အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း စိစစ္ၿပီးေဆာင္႐ြက္ေပးရပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ပုံစံ(၆၆/) ထုတ္ေပးရာတြင္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေက်း႐ြာ ရဲစခန္းအပိုင္လမ္းႏွင့္ အိမ္အမွတ္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ေရးသြင္းရသည့္အတြက္ ေနရပ္လိပ္စာ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္မပါဘဲထုတ္ေပးပါက အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား‌ေဖာင္းပြၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရရွည္ကာလတြင္ အခက္အခဲမ်ားႀကဳံေတြ႔ ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္လည္း မညီသည့္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေပးရန္အကန္႔အသတ္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေနရပ္လိပ္စာမွန္ကန္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ ေပးပါကအိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၅ စု၊ ေက်း႐ြာ ၅၄ ႐ြာသည္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္လွမ္းမမီေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေဒသမ်ား (Non-Government Control Area) ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာ အုပ္စု ၁၅ စုႏွင့္ ေက်း႐ြာ ၅၄ ႐ြာသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူစဥ္ကလည္း နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးအရ စာရင္းေကာက္ယူႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အသက္အတြက္ အေထာက္အထားျဖင့္ ေက်ာင္းေထာက္ခံခ်က္၊ ေမြးစာရင္းစသျဖင့္ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အတြက္ေျဖေလၽွာ႔ၿပီး ေက်ာင္းေထာက္ခံခ်က္၊ ေမြးစာရင္းတို႔ မတင္ျပႏိုင္ပါက အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းတြင္ ေမြးသကၠရာဇ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္သင္းအုပ္ဆရာ မ်ားမွထုတ္ေပးေသာ ႏွစ္ခ်င္းသက္ေသခံလက္မွတ္ပါ ေမြးသကၠရာဇ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေသြးအုပ္စု သတ္မွတ္ခ်က္မတင္ျပႏိုင္ပါကလည္း ေျဖေလၽွာ႔ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေခတၱေနရပ္စြန္႔ခြာ ‌ေရာက္ရွိေနထိုင္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာပညာေရးဌာန၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားက ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ () ရွိ KBC Zone IDPs Camp ကို ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားေပ်ာက္ဆုံး ပ်က္စီးသည့္ မိတၱဴထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ က်ား ၇ ဦး၊ မ ၈ ဦး စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးကို စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီးလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မွ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးအရ ေခတၱေနရပ္စြန္႔ခြာေရာက္ရွိ ေနထိုင္သူမ်ားအား အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္‌ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို ခြဲျခားကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမရွိဘဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မိမိဌာနဝန္ထမ္းမ်ားက ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

 

အလုပ္သမားလူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ