Skip to main content

 

ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပါမဲေက်း႐ြာ အုပ္စုအတြင္းရွိ တပ္ဦး-ေက်ာင္းကုန္း-ထုံးဖို-ေအာင္သာ-နန္းလင္း-လွည္းတိုးေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တပ္ဦး-ေက်ာင္းကုန္-ေဇာ္ဂ်ီ ေခ်ာင္းကူးသစ္သား တံတားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ေက်း႐ြာျပည္သူမ်ား စုေပါင္း၍ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ တံတားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎တံတားကို အသုံးျပဳ၍ ေက်း႐ြာ ၆ ႐ြာမွ၊ အိမ္ေထာင္စု ၄၉၇ စု၊ လူဦးေရ ၃၄၆၈ ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျမဧက ၃၂၈၀ ဧကေပၚတြင္ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ သရက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ ေန႔စဥ္တပ္ဦးေက်း႐ြာ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ အလယ္တန္းအဆင္‌့ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင္‌့ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၅၃ ဦး ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းသြားလာ ေနရျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေဒသအတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ တံတားတစ္စင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တံတားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ မိုးမ်ား၍ ေဇာ္ဂ်ီေခ်ာင္းေရႀကီးခဲ့ရာ တံတားေအာက္ေျခ ေထာင့္တိုင္မ်ား ပ်က္စီးၿပီး တံတားၾကမ္းခင္းႏွင္‌့တံတား ေအာက္ယက္ မသစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေရနစ္ေမ်ာပါခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဇာ္ဂ်ီေခ်ာင္းအေရွ႕ဘက္တြင္ရွိသည့္  ေက်း႐ြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ သြားလာေရးအတြက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား မပ်က္ေတာက္ေစရန္ ေက်း႐ြာရပ္မိရပ္ဖ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္း၍ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖ ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာတြင္ တံတား၏ေအာက္ေျခ သစ္သားေထာင့္တိုင္မ်ား ခိုင္ခန္႔မႈမရွိႏိုင္ျခင္း၊ ရာသီဥတုအေျခအေန ေရတိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ မၾကာေသာကာလမ်ားတြင္ ထပ္မံပ်က္စီးသြားႏိုင္ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိ တံတားအျဖစ္ေရာက္ရွိ သြားႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္စီးျခင္း၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳျပင္သြားလာေနရျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္လာၿပီး လူမႈစီးပြားေရးဘဝမ်ား ပိုမိုထိခိုက္လာႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွလည္း ႏွစ္စဥ္ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ေဇာ္ဂ်ီေခ်ာင္းကူးတံတား အသစ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္အတြက္ လိုလားေတာင့္တလ်က္ရွိၿပီး ေဆာက္လုပ္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္လည္း လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပါမဲေက်း႐ြာအုပ္စု တပ္ဦး-ေက်ာင္းကုန္း-ထုံးဖို-ေအာင္သာ-နန္းလင္း-လွည္းတိုး ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ လမ္းေပၚတြင္ရွိေသာ  တပ္ဦး- ေက်ာင္းကုန္- ေဇာ္ဂ်ီေခ်ာင္းကူး သစ္သားတံတားကို သံကူကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ အဆင္‌့ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပါမဲေက်း႐ြာအုပ္စု၊ တပ္ဦး-ေက်ာင္းကုန္း-ဆူးပုတ္ကုန္းလမ္း ေပၚတြင္တည္ရွိသည့္ ေဇာ္ဂ်ီေခ်ာင္းကူး ေက်ာင္းကုန္းတံတားသည္ အရွည္ ၁၃၀ ေပ၊ အက်ယ္ ၁၂ ေပရွိေသာ သစ္သားတံတား အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တံတားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အဆိုပါတံတားအား လက္ရွိအေျခအေနတြင္  အဆင္‌့ျမႇင္‌့တင္တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသျဖင့္ သံကူကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ အဆင္‌့ျမႇင္တင္တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးပါက တပ္ဦးေက်း႐ြာ၊ ေက်ာင္းကုန္းေက်း႐ြာ၊ ဆူးပုတ္ကုန္းေက်း႐ြာ၊ ထုံးဖိုေက်း႐ြာ၊ ေအာင္သာေက်း႐ြာႏွင္‌့ နန္းလင္းေက်း႐ြာတို႔က အိမ္ေျခ ၅၀၀ ခန္႔ႏွင္‌့ လူဦးေရ ၂၅၀၀ ခန္႔တို႔အား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးအတြက္ တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးျပဳမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေဇာ္ဂ်ီေခ်ာင္းကူး ေက်ာင္းကုန္းတံတားအား သံကူကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ အဆင္‌့ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေငြလုံးေငြရင္း ရန္ပုံေငြတြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထား ေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပုံေငြခြဲေဝရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

 

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္