Skip to main content

 

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စဥ့္ကိုင္-ေစာ္ရဲေက်းလက္ လမ္းေပၚရွိ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ကို ဆက္သြယ္ေပးထားေသာ ပန္းေလာင္ျမစ္ကူးတံတားကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားသယ္ပို႔ရန္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တံတား၏အရွည္မွာ ေပ ၃၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး သစ္သားတိုင္၊ သစ္သားၾကမ္းခင္း ေဘလီအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပန္းေလာင္ျမစ္ကူး တံတားသည္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္၊ အိမ္ေျခ ၄၀၀၀ ေက်ာ္မွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္မွီခိုျဖတ္သန္း အသုံးျပဳေနရေသာ တံတားတစ္စင္းလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကလုပ္ကိုင္ အသက္ေမြးၾကေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ သီးႏွံထြက္ကုန္မ်ားကို လွည္း၊ ႏြား၊ ေထာ္လာဂ်ီမ်ားျဖင့္ တင္ေဆာင္၍ အဆိုပါတံတားကို ျဖတ္သန္းသယ္ယူ ေရာင္းခ်ၾကရျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအတြက္ အေရးပါလွသည့္ ကုန္ထုတ္ရာ တံတားတစ္စင္းလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

တံတားအနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားနာမက်န္းျဖစ္သည့္ အခါတြင္လည္း စဥ့္ကိုင္ ေဆး႐ုံ၊ ေက်ာက္ဆည္ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈ ခံယူႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တံတားက ျဖတ္သန္း သြားလာၾကရပါေၾကာင္း၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တံတားအနီးအနား ေက်း႐ြာမ်ားမွ အေျခခံပညာ သင္ယူေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္လည္း အနီးဆုံးေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေစာ္ရဲ (အ.လ.က)၊ ဟင္ငူ (အ.ထ.က)၊ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ပညာသင္ယူ ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါတံတားကို မျဖစ္မေနျဖတ္သန္း အသုံးျပဳေနရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္သို႔ လာေရာက္ပညာသင္‌ယူေနရသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္လည္း မရွိမျဖစ္ အေရးပါလွသည့္ တံတားတစ္စင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလို ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးတို႔အတြက္ အသုံးဝင္အေရးပါလွသည့္ ၎တံတားတည္ရွိရာ ေက်းလက္လမ္းမွ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ထားသျဖင့္ ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္း သြားလာသူ မ်ားျပားလွပါေၾကာင္း၊

ယခုအခါ ပန္းေလာင္ျမစ္ကူးတံတားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆြးျမည္‌့က်ိဳးပ်က္ေနေသာ အေျခတိုင္မ်ား၊ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ားမွ         ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားက ႏွစ္စဥ္တက္စြမ္းသမၽွ ျပဳျပင္ေနခဲ့ၾက ရပါေၾကာင္း၊ မိုးတြင္းကာလမ်ားတြင္ ပန္းေလာင္ျမစ္မွာ ေရစီးသန္၍ ျမစ္ေရတက္ေလ့ရွိျခင္း၊ ျမစ္ကူးတံတားတြင္လည္း ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီး ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္း သြားလာေနၾကရေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ အႏၲရာယ္မကင္းသကဲ့သုိ႔ ခံစားေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ျမစ္ေရႀကီးခ်ိန္တြင္ သီးႏွံတင္ကားမ်ား၊ ေထာ္လာဂ်ီမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာခ်ိန္မ်ားတြင္ တံတားက်ိဳးက်ေျမာပါ သြားမည္‌့အေရးကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ မလိုလားအပ္သည့္ လူ႔အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ၿပီးခါမွ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မည္‌့အစား မျဖစ္ပြားမီက ႀကိဳတင္ျပဳျပင္ ေပးျခင္းက အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိတံတား၏ အေျခအေနမွာ အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနျခင္း၊ မလိုလားအပ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္႐ြက္ ထားသင္‌့ပါသျဖင့္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စဥ့္ကိုင္-ေစာ္ရဲေက်းလက္ လမ္းေပၚရွိ ပန္းေလာင္ျမစ္ကူးတံတားကို သံကူကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ အစီအစဥ္ရွိပါက မည္သည္‌့ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စဥ့္ကိုင္-ေစာ္ရဲလမ္း အရွည္ ၆ မိုင္ ၂ ဖာလုံေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ပန္းေလာင္ျမစ္ကူး တံတားသည္ အရွည္ ၃၀၀ ေပ၊ အက်ယ္ ၁၄ ေပ၊ အျမင့္ ၃၀ ေပ၊ သစ္သားတိုင္ သစ္သားၾကမ္းခင္း ေဘလီတံတားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က တံတားဦး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းက တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ တံတားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တံတားေပၚတြင္ လက္ရွိျဖတ္သန္းသြားလာ လၽွက္ရွိေသာ ယာဥ္မ်ား၏တန္ခ်ိန္ႏွင့္ တံတား၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈခံႏိုင္ဝန္မွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မရွိပါသျဖင့္ ကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရန္ပုံေငြတြင္ ထည္‌့သြင္းလ်ာထား တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပုံေငြရရွိမႈေပၚမူတည္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

 

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္