Skip to main content

 

ဆဂါပါေက်း႐ြာ၏ ေတာင္ေပၚရွိ ေက်း႐ြာလူေနအိမ္မ်ားသည္ ေတာင္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ႐ြာ/အိမ္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေတာင္ေပၚက ေက်ာင္းမ်ား ဆဂါပါေက်း႐ြာအနီးအနား အားလုံးေပါင္းလွ်င္ ေက်ာင္းေလးေက်ာင္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ဆဂါပါေက်း႐ြာ၏ မူလတန္းေက်ာင္း သည္လည္း ေက်း႐ြာေက်ာင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းအားလုံးေပါင္းလွ်င္ အ.လ.က (ခြဲ) ဆဂါပါေက်ာင္း၊ အ.လ.က (ခြဲ) လုံေထာင္ေက်ာင္း၊ ယင္းေနာ႔ အ.မ.က (ခြဲ) ေက်ာင္း၊ ဘိုဝါ အ.မ.က (ခြဲ) ေက်ာင္းဆိုၿပီး ေလးေက်ာင္းရွိပါေၾကာင္း၊ ဆဂါပါေက်း႐ြာမွ ဆဒုံးၿမိဳ႕ကိုသြားသည့္ လမ္းသည္ အမွန္တကယ္ သြားလာရခက္ခဲေသာ လမ္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေက်း႐ြာတြင္ရွိသည့္ လူဦးေရအားလုံး၊ အိမ္ေျခအားလုံးက ခန္႔မွန္းေျခအိမ္ေျခ ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိိၿပီး လူဦးေရက ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥအဝဝမ်ားကို ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ကို လာသည့္အခါ ၎လမ္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းရသျဖင့္ က်န္းမာေရးအရ ျပည္သူမ်ား အင္မတန္ ဒုကၡေရာက္ရပါေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံကိုမေရာက္ခင္ လမ္းခုလတ္တြင္ မေမၽွာ္မွန္းႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ား ႀကဳံေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေတာင္ေပၚေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ အဆိုပါလမ္းကို ကြန္ကရစ္လမ္း သို႔မဟုတ္ ရာသီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္ေသာ ကတၱရာလမ္း သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဆဒုံးၿမိဳ႕မွဆဂါပါေက်း႐ြာသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ ေျမသားလမ္းအား ကတၱရာလမ္းခင္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျပည္နယ္ခုနစ္ခု၊ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွစ္ခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္‌့ရ ေဒသ/တိုင္းေဒသႀကီး ေျခာက္တိုင္းတို႔မွ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ လမ္း/တံတားလုပ္ငန္း၊ ေသာက္သုံးေရ/စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်းလက္မီးလင္းေရး လုပ္ငန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင္‌့ေဒသခံ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာတြင္  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မူဝါဒႏွင္‌့အညီ ေရးဆြဲခ်မွတ္ ထားသည့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင္‌့ အက်ဳံးဝင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ ေဒသအသီးသီးရွိ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ နယ္ေျမကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈအရ ‌ေဒသအတြက္ မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမွတ္တမ္း ေရးသြင္းၿပီး ဦးစားေပး က႑မ်ားအလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြခြင့္ျပဳ ဝင္ဆံ့မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရး ႏွစ္အလိုက္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို လ်ာထားေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေမးျမန္းထားသည့္ လမ္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆဒုံးၿမိဳ႕မွ ဆဂါပါေက်း႐ြာသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ လမ္းအရ ဆဒုံးၿမိဳ႕အမ္ (၄) ရပ္ကြက္ကေန ဆဂါပါ ေက်း႐ြာ ေခ်ာင္းကူးတံတားထိ ၃ မိုင္ ၃ ဖာလုံရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားသည္ ၂၂ ေပအက်ယ္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသည္ ၁၂ ေပ အက်ယ္ခန္႔သာရွိသျဖင့္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္ စံၫႊန္းျပည့္မီေစရန္ ေျမသားလမ္းျပဳျပင္ျခင္းကို ဦးစြာေဆာင္႐ြက္ၿပီးမွသာ ကတၱရာလမ္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လမ္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းကိုေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်း႐ြာငါး႐ြာ၊ အိမ္ေျခ ၃၇၅ အိမ္၊ လူဦးေရ ၂၀၁၀ ဦးတို႔ကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ထိုလမ္းကို တစ္ေန႔လၽွင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀ စီး ခန္႔သာ ျဖတ္သန္းသြားလာ ေနရျခင္းကိုလည္း သိရွိရပါေၾကာင္း၊

ထုိ႔ျပင္ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး အေျခအေနအရ လတ္တေလာ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ မသင့္ေတာ္ေသးေၾကာင္း ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စိစစ္ခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမးျမန္းထားေသာ လမ္းကိုကတၱရာလမ္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းေပးရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစာရင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိပါမည္၊ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ စီမံကိန္းပါ လုပ္ငန္းျဖစ္မႈ၊ ဘတ္ဂ်က္ရရွိႏိုင္မႈ၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဒသအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မႈ၊ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ၊ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမ တာဝန္ခံမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း ဦးစြာေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးထားရွိမႈတို႔ အေပၚမူတည္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တတိယငါးႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ အဆိုျပဳလ်ားထား ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

 

နယ္စပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္