Skip to main content

 

ခ်ီေဖြ-ပန္ဝါလမ္း(၄)မိုင္စခန္းမွ ေတာင္သုံးလုံး/မဲ့လိမ္ေကာ့စုစည္း-လန္းယန္းလမ္းပိုင္း မိုင္(၂၀)ခန္႔အား အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင္‌့ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ရာသီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္ေသာ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအဆင္‌့ ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္တြင္ပါဝင္သည္‌့ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခါင္လန္းဖူးၿမိဳ႕နယ္၊ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔ႏွင္‌့ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္လ်က္ရွိသည္‌့ ေဝးလံခက္ခဲေသာ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆာ့ေလာ္ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားလာမည္ဆိုပါက ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္- ေတာင္သုံးလုံး-စုစည္း-လန္းယန္လမ္း တစ္လမ္း အျဖစ္သာ ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ၿပီး နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ တျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဆက္သြယ္ သြားလာႏိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံးမွ မိဘ ျပည္သူမ်ားသည္ ေတာင္သုံးလုံး- စုစည္းလမ္းတစ္ခုကိုသာ အသက္ေသြးေၾကာလမ္းအျဖစ္ ဆက္သြယ္သြားလာ ေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိုးတြင္းကာလ၌ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းေျမၿပိဳက်ၿပီး လမ္းပိတ္ဆို႔ေန သည့္အတြက္ ဆက္သြယ္သြားလာ၍ မရဘဲ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္သည္‌့ တ႐ုတ္ျပည္မွ တစ္ဆင္‌့ ခက္ခက္ခဲခဲဝင္/ထြက္သြားလာေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာဆရာမမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေတာင္သုံးလုံး-စုစည္းလမ္း ေျမၿပိဳ၊ လမ္းပိတ္ဆို႔ေနမႈမ်ားေၾကာင္‌့  မိမိတို႔စာသင္ခ်ိန္ထက္ တစ္လ၊ ႏွစ္လေနာက္က်ၿပီးမွသာ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သြားလာမည္ဆိုပါကလည္း ဝင္/ထြက္သြားလာခြင့္စာမ်ား ျပဳလုပ္ရသည့္အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းျခင္း၊ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ကုန္က်ခံေနရျခင္းစသည္‌့ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ပြင့္လင္းရာသီေရာက္ပါက ေတာင္တက္လမ္းအရွည္၊ ေတာင္ဆင္းလမ္း အရွည္၊ ဂေကြ႕လမ္းက်ဥ္းကေလးသာျဖစ္သည္‌့အတြက္ ခရီးသြားလာေနၾကသည္‌့ ျပည္သူ လူထု မ်ား၏ ကား၊ ဆိုင္ကယ္တို႔မွာ  အင္ဂ်င္ေလာင္ကြၽမ္းပ်က္စီးျခင္းမ်ား အၿမဲတမ္း ႀကဳံေတြ႕ခံစား ေနၾကရၿပီး အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ အေနအထားကိုေတြ႕ျမင္ရပါေၾကာင္း၊  ခ်ီေဖြ-လန္းယန္ လမ္းခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားေၾကာင္‌့ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ႏွင္‌့ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမႈမရွိဘဲ ၿမိဳ႕နယ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္‌့ အျခားလူမႈဘဝမ်ားစြာ နိမ့္က်ခက္ခဲမႈ ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရပါေၾကာင္း၊

 ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ႏွင္‌့ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင္‌့ၿငိမ္းခ်မ္းရ ယူထား သည္‌့ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္‌့အျပင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္‌့ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားထက္ အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္‌့ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင္‌့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လ်ာထားေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းမ်ားမရွိသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင္‌့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန အေနျဖင္‌့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္ရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ မူဝါဒမ်ားႏွင္‌့အညီ ခ်ီေဖြ-လန္းယန္လမ္းအား ရာသီမေ႐ြးဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ ေစရန္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဆိုပါက အမ်ားျပည္သူမ်ား အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ခ်ီေဖြ-ပါဝါ(၄)မိုင္စခန္းမွ ေတာင္သုံးလုံး-မဲ့လိမ္ေကာ့-စုစည္း-လန္းယန္လမ္းပိုင္း မိုင္ ၂၀ အား အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင္‌့ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ရာသီမေ႐ြးသြားလာ ႏိုင္ေသာ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအဆင္‌့ ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင္‌့ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ဆိုပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကို သိလုိပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈခက္ခဲသည့္ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ပူတာအိုခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ပန္နန္းဒင္ ေျမာက္ျခမ္း ဂူဘားေဒသ၊ ေခါင္လန္ဖူးေဒသ၊ လန္ဆယ္-လကင္ေဒသမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားျဖင္‌့ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အရ ရန္ပုံေငြရရွိမႈ အေပၚမူတည္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိိရာ ခ်ီေဖြ-ဖိေမာ္ လမ္း၊ ခ်ီေဖြ-ေဆာ့ေလာ္လမ္းမ်ားသည္ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္ လမ္းပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ခ်ီေဖြ-ပန္ဝါလမ္း(၄)မိုင္စခန္းမွ စုစည္း-ေတာင္သုံးလုံး- မဲ့လိမ္ေကာ့-လန္းယန္လမ္းပိုင္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္၂ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၃၇ အုပ္စု၊ ေက်း႐ြာ ၁၇၈ ႐ြာ၊ အိမ္ေျခ ၁၉၆၉ လုံးႏွင္‌့ လူဦးေရ ၂၁၂၂၉ ဦးတို႔အား အက်ိဳးျပဳသည္ကိုလည္း သိရွိိရပါေၾကာင္း၊

လ်ာထားေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဒသမွ အေသးစိတ္ကြင္းဆင္းေလ့လာ တင္ျပခ်က္ အရ ေလးမိုင္တပ္စခန္းမွ စုစည္း-ေတာင္သုံးလုံး-လန္းယန္ ၂၄ မိုင္လမ္းသည္  ခ်ီေဖြ-ေဆာ့ေလာ္ ၅၂ မိုင္၊ ၿမိဳ႕ခ်င္းဆက္လမ္းႏွင္‌့ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ီေဖြ-ဖီေမာ္ ၆၀ မိုင္လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခင္က ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္မွ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဆက္သြယ္သြားလာရာတြင္ ေမချမစ္ အတိုင္းေဖာက္လုပ္ထားသည္ ၃၄ မိုင္လမ္းကို အသုံးျပဳခဲ့ရေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ကာ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအားနည္းလာျခင္း၊ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြား လာျခင္း တို႔ေၾကာင္‌့ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေဆးဝါး၊ ေက်ာင္းအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ရန္၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္‌့ ျပည္သူမ်ားသြားလာရန္အတြက္ ပန္ဝါဌာေနျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မွ စစ္ေရွာင္လမ္းအျဖစ္ ၂၄ မိုင္အနက္ မိုင္ ၂၀ ကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ေျမသားလမ္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ က်န္ ၁၉ မိုင္ကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္မႈအေနျဖင့္ လမ္းအက်ယ္သည္ ၁၃ ေပသာရွိသည့္အတြက္ ကားႏွစ္စီးေရွာင္ကြင္းရန္ ခက္ခဲၿပီး  မိုးတြင္းကာလမ်ားတြင္ ေျမၿပိဳ၊ ေတာင္ၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ လမ္းမ်ား မၾကာခဏ ပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊

အဆိုပါ ေတာင္သုံးလုံး-မဲ့လိမ္ေကာ့-စုစည္း-လန္းယန္အထိ ၂၄ မိုင္ လမ္းအနက္ ခ်ီေဖြ-ပန္ဝါလမ္း(၄)မိုင္သည္ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားရွိၿပီး မိုင္ ၂၀ သည္ ေျမသားေတာင္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ အဆိုပါလမ္းမ်ား အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြျဖင္‌့ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၂/၄) မွ (၁၅/၀)မိုင္အထိ ႏွစ္မိုင္ ေလးဖာလုံအား ေက်ာက္ေတာင္မိုင္းခြဲျခင္း၊ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ၃ မိုင္အား ၂၄ ေပအက်ယ္ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ တစ္မိုင္ ေလးဖာလုံအတြက္ ေက်ာက္ေတာင္ ဖယ္ရွားရန္ ၁၇ မိုင္အား ၂၄ ေပ အက်ယ္ လမ္းတာခ်ဲ႕ရန္ က်န္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုေမးခြန္းႏွင္‌့ ပတ္သက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ လ်ာထားလာမည္ဆုိပါက ဦးစားေပးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အဆိုျပဳလ်ာထားေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

 

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္