Skip to main content

 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား ကမန္လူမ်ိဳးအမည္ခံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ထုတ္ေပးေနျခင္းကို ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဦးစီးဌာန၏ (၂၅-၁-၂၀၁၇) ရက္စြဲပါစာအမွတ္ ၁၀၂/မ-၆(နငသ-၄)၀၅၈၄/အမတအရ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စိစစ္ျခင္း မျပဳ(မျပဳ)ရန္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားစာအား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့လူဦးေရသိပ္သည္း အမ်ားျပားဆုံးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူဦးေရဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လိုက္နာရန္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင္‌့ “ေျမၿမိဳ၍ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္၊ လူၿမိဳမွလူမ်ိဳးေပ်ာက္မည္” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို အသုံးျပဳရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား ဘာသာတူကမန္လူမ်ိဳးမ်ား အမည္ခံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ရယူေနေသာေၾကာင့္ ကြဲကြာမႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတူရာမွတစ္ပါး အျခားယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ဘာသာစကား၊ လူေနမႈစ႐ိုက္မ်ားမတူသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ဘဂၤါလီမ်ား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ရယူလိုမႈေၾကာင့္ ကမန္မ်ားအျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ၿပီး နည္းမ်ိဳးစုံသုံးလာၾကရာ ယခုအခါ ကမန္လူမ်ိဳးအစစ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္လာမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ကမန္လူမ်ိဳးအစစ္မ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကမန္လူဦးေရ ရာဂဏန္းခန္႔သာရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်း႐ြာမွ ဘဂၤါလီ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို ကမန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးေနျခင္းကို ေဒသခံကမန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားက စိုးရိမ္ႀကီးစြာျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈရရွိေစေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ယုံၾကည္မႈရရွိေစေရးတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊

ကမန္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီဗဟိုက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်း႐ြာမွ အစၥလာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူ ဘဂၤါလီမ်ားကို ကမန္အျဖစ္အသုံးျပဳရန္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးေနျခင္းအေပၚ ျပန္လည္စိစစ္ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၂၅-၁-၂၀၁၇ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္(၁၀၂/မ၆ နငသ(၄)၀၅၈၄/အမတ) အရ “ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳလုပ္ရ” ဟု ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ဤၫႊန္ၾကားစာသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ၁၉ ကို တိုက္႐ိုက္ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ တြင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ မဟုတ္မမွန္ ေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖုံးကြယ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို ရရွိပါက ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ႐ုတ္သိမ္းခံရမည့္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ ၅၀၀၀၀ ကိုလည္း က်ခံေစရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၉ တြင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ မသမာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္လက္မွတ္ကို တစ္စုံတစ္ဦးရရွိရန္ အားေပးကူညီ ေဆာင္႐ြက္လၽွင္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ေငြဒဏ္ ၁၀၀၀၀ ကိုက်ခံေစရမည္ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၆ တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္းသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္အတိုင္း ျဖစ္ေစရမည္ဟု ပါရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အမႈကိစၥတစ္ခုကို အမႈကိစၥတစ္ခုက ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းမရွိေစရ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စိစစ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရဟု ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတို႔၌ မရွိဖူးေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း၊ ဆန္႔က်င္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါအမိန္႔ၫႊန္ၾကားစာအား ႐ုတ္သိမ္းခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားက ကမန္လူမ်ိဳးအမည္ခံယူကာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးေနျခင္းကို ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဦးစီးဌာန၏ (၂၅-၁-၂၀၁၇) ရက္စြဲပါစာအမွတ္ ၁၀၂/မ-၆(နငသ-၄)၀၅၈၄/အမတ အရ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စိစစ္ျခင္း မျပဳ(မျပဳ)ရန္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားစာအား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

 

ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားအား ထုတ္ေပးထားသည့္ မွတ္ပုံတင္မ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပိုမိုျပည့္ျပည္‌့စုံစုံ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါကိစၥကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႐ုံးခ်ဳပ္မွဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသရွိဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ၿပီး မိမိတို႔႐ုံးမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ စိစစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါကာလအတြင္း ကမန္လူမ်ိဳး ၃၃၀၆ ဦးကို စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား စိစစ္ထုတ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဤသို႔ထုတ္ေပးမႈအေပၚ ျပင္ပမွ ေဝဖန္စြပ္စြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္အမႈတြဲမ်ားကို ႐ုံးခ်ဳပ္မွ ေတာင္းယူ၍ ႐ုံးခ်ဳပ္ရွိဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီး ဝန္ထမ္း ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါအမႈတြဲမ်ားကို အေသးစိတ္ ျပန္လည္စိစစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္စိစစ္ေသာအခါ ထုတ္ေပးထားသည့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မွဴး ဦးစီးၿပီး ထုတ္ေပးထားသည့္ အမႈတြဲ ၃၃၀၆ မႈစလုံးတြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အရည္အခ်င္းျပည့္စုံသူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ႐ုံးမွတ္တမ္းႏွင့္ စိစစ္ခ်က္မ်ားအရ ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အမႈတြဲ ၃၂၈၅ မႈတြင္ ကမန္လူမ်ိဳးျဖစ္၍ ထုတ္ေပးသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ က်န္အိမ္ေထာင္စုကိုးစု၏ အမႈတြဲ ၂၁ မႈ၊ လူ ၂၁ ဦးမွာ ကမန္လူမ်ိဳးအျဖစ္ ေသခ်ာမႈရွိ/မရွိ ျပန္လည္စိစစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ႐ုံးခ်ဳပ္ရွိ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစီးၿပီး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ေဒသကို ကြင္းဆင္းေစလႊတ္ၿပီး ေဒသရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအဝင္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္႐ုံးရွိ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအနက္မွ တိုက္ဆိုင္ၿပီး စစ္ေဆးပါေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးၿပီးေသာအခါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ၂၁ ဦးအတြက္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးသင့္ေသာလူမ်ိဳး အမွန္ႏွင့္စာရင္းကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤသို႔မွားယြင္းမႈအတြက္ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိသည္၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မွားယြင္းရသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကိုလည္း ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေနာက္တစ္ဦးႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးခုံ႐ုံး ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ထိုေတြ႕ရွိေရးအေပၚမူတည္၍ ထိုက္သင့္သည့္ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္စြဲပါ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စစ္ေဆးေရးမျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားစာထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထုကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားစစ္ေဆးခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား ထုတ္ေပးသည့္အခါ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ပိုမိုလြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားဝင္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္သူ မွန္ကန္ပါက ၁၀ ႏွစ္ျပည့္မွ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္လဲလွယ္ျခင္း၊ ကတ္ျပားေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စီး မိတၱဴေလၽွာက္ထားျခင္း၊ တရားဝင္ထုတ္ေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္သည့္မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသည့္ သားသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ေလၽွာက္ထားျခင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္သင့္သည့္ကတ္ျပား တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စီးၿပီး ေလၽွာက္ထားျခင္းတို႔အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စိစစ္ျခင္းမျပဳဘဲ ႐ုံးလက္ခံမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤသို႔ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္စိစစ္ရန္လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ တည္ဆဲဥပေဒကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မည့္ အခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အမ်ားျပည္သူအား လြယ္ကူလ်င္ျမန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆန္႔က်င္ျခင္း မျပဳဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါၫႊန္ၾကားလႊာကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္လည္း မိမိတို႔ဌာနကို အခ်ိန္မေ႐ြး ေျပာၾကားႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ေအာင္ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းေ႐ႊ(ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္) ကဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

ရမ္းၿဗဲကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံသားစစ္ေဆးေရးကတ္ ထုတ္ေပးထားသည္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးမည္ဟု ၾကားသိရေသာေၾကာင့္ အထူးဝမ္းသာပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း စိစစ္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိကိုလည္း သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားစာသည္ ဥပေဒကို လႊမ္းမိုးၿပီးေထာက္ထားသည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ အဆိုပါဥပေဒကိုလႊမ္းမိုးၿပီး ၫႊန္ၾကားစာထုတ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းပါသည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ                

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးသည့္ကိစၥသည္ ဥပေဒႏွင့္ခိုင္မာစြာ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလႊာရွင္မ်ား၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားသည္ မိမိတို႔႐ုံးခ်ဳပ္၊ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စနစ္တက်မွတ္တမ္းထားပါေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ခံစားခ်က္၊ သေဘာထားႏွင့္ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အခက္အခဲ ရွိပါေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ခိုင္မာသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအရ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္မွသာလၽွင္ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပိုမိုတိက်မွန္ကန္ၿပီး ျမန္ဆန္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဥပေဒ၊ ႐ုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သံသယရွိသည့္ကိစၥမ်ား၊ အမႈတြဲမ်ားရွိလာလွ်င္ အခ်ိန္မေ႐ြး ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ကိုယ္တိုင္ၾကည့္႐ႈလိုလွ်င္လည္း မိမိတို႔႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အေသးစိတ္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း အသင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္ ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေအာက္မွာရွိသည့္ဝန္ထမ္းမ်ား မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ား မျဖစ္ရန္ တိက်စြာထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ၏အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈၿပီး ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္စြာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ျပမည္ဆိုလွ်င္လည္း မိမိတို႔ ျပန္လည္စိစစ္၍ လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

 

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ