Skip to main content

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒသမေန႔

 

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္)

 

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒသမေန႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္( ၄၃၃ )ဦးအနက္ ( ၃၇၇ )ဦး တက္ေရာက္သည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၇) ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္း၊ ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆီဆုံရပ္ကြက္ရွိ ေရွးေဟာင္းေမာက္စံဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံပစၥည္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေရွးမူမပ်က္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား သိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္းက ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား စာရင္း အတြဲ(၂)ကို ျပဳစုၿပီးပါက အဆိုပါဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဌာန၏ဦးစားေပးျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ အေဆာက္ အအုံစာရင္းတြင္ ေလာေလာဆယ္ပါဝင္ျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသအစီ အစဥ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းလိုပါက မိမိဝန္ႀကီးဌာနမွ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၂)    ဦးမင္းသိန္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ငါးထပ္ႀကီး ဘုရားအနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေနေသာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ မ်ား၏ အုတ္ဂူသခ်ႋဳင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္းက ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားအသင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ သင့္ေလ်ာ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဌာနအေနျဖင့္မူ ဗိသုကာတန္ဖိုး၊ သမိုင္းတန္ဖိုး၊ အႏုပညာ လက္ရာတန္ဖိုး၊ ေခတ္ကာလတန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားကို ဦးစားေပး ထိန္းသိမ္းေနရသျဖင့္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ အစီစဥ္မရွိေသးပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၃)    ဦးမ်ိဳးၫြန္႔၊ ဟုမၼလင္းမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ပညာေရးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနေသာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ ဘြဲ႕ရအေထြေထြလုပ္သားမ်ားသည္ မူလ တန္းျပအျဖစ္ ရာထူးတိုးေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ပညာေရးေကာလိပ္သို႔ တက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳၿပီး မူလတန္းျပဆရာအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားကိုသာ ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္း တက္ေရာက္ေစၿပီး မူလတန္းျပအျဖစ္ ခန္႔ထားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ပဘြဲ႕ရမ်ားနည္းတူ ယွဥ္ၿပိဳင္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ အခြင့္အလမ္းရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဌာနတြင္းဦးစားေပး အခ်ိဳးအစားတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၄)    ေဒါက္တာဦးသန္းေအာင္စိုး၊ မင္းလွမဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနေသာ ျပည္တြင္းေက်ာင္းသားမ်ား ျပည္ပႏိုင္ငံ ဆက္ႏြယ္ ေက်ာင္းသားမ်ား စစ္မွန္မႈႏွင့္ ခြင့္ျပဳသက္တမ္း ရွိ၊ မရွိကို မည္သည့္ဌာနမွ စိစစ္ခြင့္ ျပဳေပးပါသနည္း၊ ေကာလိပ္၊ စင္တာ၊ သင္တန္း၊ Training, Institute School, Programme ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းစသည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ထားရွိ ပါသနည္း၊ ေက်ာင္းအဆင့္အတန္းႏွင့္ ၎တို႔ေပးေသာဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ား Certificate၊ ဘြဲ႕၊ ဒီပလိုမာမ်ားကိုလည္း မည္သည့္ဌာနမွ အဆင့္အတန္းျပည့္မွီမႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ ေပးပါသနည္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေပးေသာဘြဲ႕ကို ၎ႏိုင္ငံရွိ ပင္မေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားအရ ခြင့္ျပဳ ထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္၍ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေပးအပ္ ေနေသာ လက္မွတ္မ်ား၏ မွန္ကန္ခိုင္မာမႈႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈတို႔ကို စိစစ္ ႏိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ႀကိဳဆို လက္ခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ေလၽွာက္ထားလာ ေသာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ပုဂၢလိကရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေထာက္ခံေဆာင္႐ြက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊မရွိတို႔ကို စိစစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၅)    ဦးဘိုႀကီး၊ ေခ်ာက္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၃) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၏ တစ္ထပ္ေဆာင္မွာ အႏၲရာယ္ေဆာင္ ျဖစ္ေန ပါသျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး(၁၄၀ ေပ x ၃၀ ေပ)RC ႏွစ္ထပ္ေဆာင္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ ေပးရန္  အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ေငြလုံးေငြရင္း ရန္ပုံေငြအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ဦးစားေပးအဆင့္အလိုက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး လ်ာထားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၆)    ေဒါက္တာေဒၚခင္စည္သူ၊ လြိဳင္ေကာ္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္မီအဆင့္မီစာၾကည့္တိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထူေထာင္ရန္အတြက္ အဆင့္မီကၽြမ္းက်င္ ေသာ အရည္အခ်င္းရွိ စာၾကည့္တိုက္မႉးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္အရည္အခ်င္းရွိ စာၾကည့္တိုက္ မႉးမ်ား ခန္႔ထားေပးရန္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ယခုထက္အက်ိဳးရွိေအာင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္ မႉးမ်ား ခန္႔ထားေပးရန္ ခြဲေဝရာထူးသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ အဆင့္မီ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ စာၾကည့္တိုက္မႉးအျဖစ္သို႔ ရာထူး တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သုတပညာ ဘာသာရပ္ကို ႐ိုး႐ိုးတန္း၊ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားအထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕သင္တန္းဆင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၇)    ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ျမန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ သက္တမ္း(၅၆)ႏွစ္ ၾကာျမင့္ ေနၿပီျဖစ္ေသာ အ.မ.က(ၾကဴေတာ) ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းအား မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္စာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ လြတ္လပ္ မၽွတစြာ တန္းခြဲစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ (၆၀ေပx ၃၀ေပ)တိုးခ်ဲ႕ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ခ်ထားေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သာမန္အသုံးစရိတ္ရန္ပုံေငြျဖင့္ ခြဲေဝေပးႏိုင္ေရး စိစစ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္အား ျပင္ဆင္ၿပီး (၆၀× ၃၀ေပ) Steel Structure (၁)ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္သို႔ ရန္ပုံေငြအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ဦးစားေပးအဆင့္ အလိုက္ လ်ာထားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိမွသာ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္

(ခ)    အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၆-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(ဂ)     စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူ လက္ခံရန္ အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

(ဃ)   ဥပေဒၾကမ္း (၁) ခု တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို တင္သြင္းလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၇.၁၂.၂၀၁၈(ေသာၾကာေန႔) ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

၃။       အစည္းအေဝးကို နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ရပ္နားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၁)ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပမည့္ရက္ကို ၇.၁၂.၂၀၁၈ ရက္(ေသာၾကာေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ လ်ာထားပါသည္။