Skip to main content

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

san san eiမိုးၫႇင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ဟိုပန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၂၇ ႐ြာ၊ လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ခ႐ိုင္႐ုံးစိုက္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သလို ပညာေရးက႑တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေအာင္ခ်က္ အေကာင္းဆုံးပညာေရး ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၇ ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁၄ ေက်ာင္းရွိၿပီး နည္းပညာေကာလိပ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ေက်ာင္း မ်ား လည္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါေၾကာင္း၊

မိုးညႇင္းဒီဂရီေကာလိပ္ေက်ာင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ႐ြာသစ္ကုန္းအုပ္စု၊ ထန္းတစ္ပင္ ေက်း႐ြာ၏ OSS ကြင္း ေျမေနရာဧက ၂၁၀ ကို သတ္မွတ္ရယူခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ သည့္ေနရာတြင္ ထန္းတစ္ပင္႐ြာသားမ်ား၏ အခင္းေျမမ်ား၊ လယ္ေျမမ်ား၊ ငါးကန္မ်ားလည္း ပါဝင္ သြားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ၁၂ လပိုင္းတြင္ မိုးၫႇင္းဒီဂရီေကာလိပ္ ကို ေက်ာင္းသား ၃၂၂ ဦးႏွင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာၾကည္႐ႊင္လက္ထက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားဟိုင္းေဝးၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဖာက္လုပ္သည့္ေနရာတြင္ ထန္းတစ္ပင္ ႐ြာ၏ ႐ြာလမ္းကိုေဖာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္ အလ်ား ၁၂၅၀ ေပ x အနံ ၁၄၈ ေပ ဧရိယာအက်ယ္ စုစုေပါင္း ၄.၇၅ ဧကကို ေက်ာင္း၏ ေျမာက္ဘက္ဧရိယာမွဖယ္ၿပီး ေတာင္ဘက္ ၁၄.၇၂ ဧကကို ေျပာင္းယူရန္အတြက္  ႐ြာသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတို႔ ၫွိႏႈိင္းၿပီးျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းစြန္႔လႊတ္ေျမဧကႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ြာသား၁၃ ဦး တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံေနခဲ့ရသည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို အခုခ်ိန္ထိ ေျဖရွင္း ေနရဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအဆက္ဆက္တြင္ ေနာက္ေနာင္မျဖစ္ပြားေစရန္ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရပ္႐ြာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ၿပီး ရပ္႐ြာသားမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာရမည့္အစား ေျမယာ အမႈအခင္း ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ရဲစခန္းေရာက္၊ တရား႐ုံးမ်ားေရာက္ၿပီး ႐ုံးခ်ိန္းမ်ားစြာႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲႀကဳံေန ၾကရသည့္ ႐ြာသားမ်ား၏လူမႈအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ မိုးၫႇင္းဒီဂရီေကာလိပ္ ေက်ာင္းဝင္း ေျမေနရာကို ျပန္လည္တိုင္းတာသတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ေျမစာရင္းေျမပုံ(၁၀၅)၊ (၁၀၆)ကို အသစ္ေရး ဆြဲေစရန္ အတြက္ ၫႊန္ၾကားေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းအစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ အဆိုပါစြန္႔လႊတ္ေျမဧက အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာသိလိုပါေၾကာင္းေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

dr myo thein gyiမိုးၫႇင္းဒီဂရီေကာလိပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးၫႇင္းခ႐ိုင္၊ မိုးၫႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ြာသစ္ကုန္းေက်း႐ြာ အုပ္စု ဦးပိုင္အမွတ္(၁)၊ ကြင္းအမွတ္(၄၅၈)၊ လတြတ္ကြင္းေျမဧရိယာ ၂၁၀ ဧကေပၚတြင္တည္ရွိၿပီး ၉-၁၂-၂၀၀၃ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိုးၫႇင္းဒီဂရီေကာလိပ္ပိုင္ ေျမကိုကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္‌့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ ၂၉-၁၀-၂၀၀၅ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၁၉၂/၁-၂/ ပရက (ကခ်င္)အျဖစ္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးနည္းဥပေဒပုဒ္မ ၃၉ အရ ဆင္‌့ဆိုေသာ အမိန္႔ရရွိခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ မိုးၫွႇင္းဒီဂရီ ေကာလိပ္ေက်ာင္းပိုင္ေျမယာအတြက္ စတင္ေလၽွာက္ထားစဥ္ သက္ေသခံေျမစာရင္းပုံစံ (၁၀၆)တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းလို႔ေဖာ္ျပထားရွိပါေၾကာင္း၊ မိုညႇင္းဒီဂရီေကာလိပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ လန(၃၉) ရရွိၿပီး ေနာက္ ယခင္တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အထိ မိုညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းတပင္႐ြာသားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ၄င္းေကာလိပ္ေျမကို ၿခံစည္း႐ိုးကာရံလိုက္သည့္အခါ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား သြားလာမႈအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေကာလိပ္ပိုင္ေျမအတြင္းမွ  လမ္းေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး၄င္းလမ္း၏ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းမွာရွိသည့္ေျမမ်ားကို ႐ြာသူ႐ြာသားအခ်ိဳ႕ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ေကာလိပ္ပိုင္ေျမမဟုတ္ဘူးဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးတင္ျပခဲ့သည့္အတြက္ ေကာလိပ္ပိုင္ေျမမွ ဧက ၂၁၀ ထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟု ၄င္းတို႔၏ယူဆခ်က္မ်ား တင္ျပခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ထို႔အျပင္ မိုးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းတစ္ပင္ေက်း႐ြာေန ေဒၚခင္အုန္းတင့္အပါ ၁၃ ဦး ျပည္နယ္ လယ္ယာ ေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပခ်က္အရ ၂၅-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ ႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ႐ြာသစ္ကုန္း ေက်း႐ြာ အုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕နဲ႔ တိုင္ၾကားသူ ေဒၚခင္အုန္းတင့္အပါ ေျခာက္ဦးတို႔ ကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါၿပီး မိုးၫႇင္းဒီဂရီေကာလိပ္ေက်ာင္းဝင္းေျမကို စနစ္တက်စိစစ္တိုင္းတာသည့္ အခါ ဧက ၂၁၀ ထက္ေက်ာ္လြန္မႈမရွိသည္ကို ၄င္းတိုင္ၾကားသူတို႔ကိုယ္တိုင္သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိုးၫႇင္းဒီဂရီေကာလိပ္ေျမေနရာကို ၂၅-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ႐ြာသစ္ကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ႏွင္‌့ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားပါဝင္သည့္အဖြဲ႔တို႔ စနစ္တက်ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတိုင္းတာၿပီး ဧက ၂၁၀ သာျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့ ပါသည္။


 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး