Skip to main content

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

maung maung ooရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေလွေလွာ္အသင္း(တကၠသိုလ္မ်ားေလွေလွာ္အသင္း )ကို ၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာ ျပည့္ခါနီးၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ “ ေသသည့္တိုင္ေလွာ္ခတ္ၾကမယ္” (Row Day Your Dead)ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ တကၠသိုလ္ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားမ်ားကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  တကၠသိုလ္သည္ စာမ်ားကို ေလ့လာ က်က္မွတ္သင္ယူေနျခင္းသာ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အားကစားႏွင့္ အႏုပညာစသည္ျဖင့္ အားလုံးကုိေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယခုအခါ တကၠသိုလ္မ်ားေလွေလွာ္အသင္းအေဆာက္အဦတစ္ခုလုံးျပင္ဆင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုကို ငွားရမ္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပရိဝုဏ္လည္းျဖစ္၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အားကစား ေလ့က်င့္ရာစခန္းအတြင္းတြင္ အရက္ေသစာေသာက္ စားေရာင္းခ်ေနျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ တကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အားကစားေလာက၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အင္မတန္ ထိခိုက္ပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းယားလမ္းေပၚရွိ တကၠသိုလ္ေလွေလွာ္အသင္းပိုင္ အေဆာက္အဦအား ငွားရမ္းထားျခင္းမွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ၊ အစီအစဥ္ ရွိပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းေပးမည္ႏွင့္ မရွိပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

dr myo thein gyiပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေလွေလွာ္အသင္းပိုင္သည့္ အေဆာက္အဦကုိ ၁-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၃၁-၃-၂၀၂၁ အထိ ငါးႏွစ္စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၂၄/၂၀၁၅) အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ငွားရမ္းထားတာကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ တစ္လကို ၃၅ သိန္းႏွင့္ ၁၂ လစာအတြက္ က်ပ္သိန္း ၄၂၀ ကုိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအျဖစ္ သြင္းထားသည္ကိုလည္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အေဆာက္အဦငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္စိစစ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆိုပါ အေဆာက္အဦကို အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္လာလၽွင္ အဖိုးစားနား တစ္စုံတစ္ရာေတာင္းခံျခင္းမျပဳဘဲ အငွားခ်ထားသူထံကို  ရက္ ၃၀ အတြင္း ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ဟု ထည့္သြင္းစာခ်ဳပ္ထားသည့္အတြက္ တကၠသိုလ္ေလွေလွာ္အသင္းပိုင္ အေဆာက္အဦႏွင့္ ပရိဝုဏ္ကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အားကစားျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေလွေလွာ္အားကစားကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေဆာက္အဦႏွင့္ ပရိဝုဏ္ကို ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း လက္ခံရန္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦးျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေရးအဖြဲ႕ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖြဲ႕စည္း တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါအဖြဲ႔ႏွင့္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ကို ေတြ႕ဆုံၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားဖယ္ရွားေပးရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၫွိႏႈိင္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔ညႇိႏိႈင္းခဲ့ရာတြင္ ဆုိင္ရွင္ဘက္က ဝါကၽြတ္ခ်ိန္ေရာက္မွသာ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အသနားခံစာ တင္လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊  သို႔ေသာ္ ဝါကၽြတ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိ မဖယ္ရွားေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္  ဆိုင္ပိုင္ရွင္ကို ထပ္မံေခၚယူေတြ႕‌ဆုံကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထားဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္ သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေသာ္လည္းဆိုင္ပိုင္ရွင္က ျငင္းဆန္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အစိုးရ၏ အိမ္ဥပစာႏွင္ထုတ္ျခင္း အခြင့္အာဏာပိုင္အျဖစ္ အပ္ႏွင္းခြင့္ရရွိရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ၫွိႏႈိင္းခဲ့ၿပီး  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အခြင့္အာဏာရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုပါဆိုင္အား ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ Notice စာေပးပို႔ထား ပါေၾကာင္း၊ ယခုအေျခအေနတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေ႐ႊရွမ္းကန္ စားေသာက္ဆိုင္က ဆိုင္ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ အစိုးရအဖြဲ႕က အိမ္ဥပစာႏွင္ခြင့္အရ ႏွင္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အိမ္ဥပစာႏွင္ခြင့္အရ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေ႐ႊရွမ္းကန္စားေသာက္ဆိုင္ပိတ္သိမ္းေရး ကိစၥအတြက္ကို အစည္းအေဝးေခၚယူၿပီး ပူးေပါင္းၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငွားရမ္းထားျခင္းမွ ႐ုပ္သိမ္းရန္ အိမ္ဥပစာႏွင္ခြင့္ကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။


 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး