Skip to main content

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

u tin hlaယေန႔ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္‌သုံးလာခ်ိန္ကစၿပီး က႑ေပါင္းစုံတြင္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာ၊ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ရင္းျဖင့္ ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲရန္၊ ဘက္စုံအေတြးအေခၚမွန္ကန္၍ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားမွန္ကန္ၿပီး အက်င့္စာရိတၱ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ စာရိတၱငါးတန္၊ ဗလငါးတန္ႏွင့္ လူသား ပ်ိဳးေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ပ်ိဳးေထာင္ေနပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားရွိၿပီး၊ ျပည္သူ႔ နီတိစံႏႈန္းမ်ားရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ သားေကာင္းရတနာမ်ား ေပၚထြန္းေရး ကို သယ္ပိုးႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုကာလတြင္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါေၾကာင္း၊ CESR(Comprehensive Education Sector Review) ဘက္စုံလႊမ္းၿခဳံေသာ ပညာေရးကို သုံးသပ္ၿပီး KG+12 ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ NESP (National Education Strategic Plan) အမ်ိဳးသားပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ လိုအင္ျဖစ္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ Academic Education ဟူေသာ ေက်ာင္းတြင္းပညာေရးႏွင့္တင္ မလုံေလာက္ပါေၾကာင္း၊ Informal Education ဟူေသာ ေက်ာင္းျပင္ပ၊ ေက်ာင္းစာသင္ခန္း၏ျပင္ပ School Library ၏အခန္းက႑မ်ား ရွိလာပါေၾကာင္း၊ Internal Learning သာမက External Learning ဟူေသာ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးတြင္ ကြပ္ကဲ၊ ၾကပ္မတ္၊ လမ္းၫႊန္ေပး မည့္ ဆရာမမ်ားလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ဆိုသည္မွာ အေတြးအေခၚအားလုံး၊ စာေရးဆရာမ်ား အားလုံး၊ အသိပညာအားလုံး၊ ဉာဏ္ပညာအားလုံးတို႔၏ စုစည္းရာ၊ ကမၻာေလာကတစ္ခုလုံး၏အေၾကာင္းကို စုစည္းရာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအရည္အေသြးမ်ား ျပည္‌့စုံရန္ မည္သည့္ စာအုပ္ကသင့္ေတာ္သည္၊ မည္သည့္္စာအုပ္ကို အကိုးအကားျပဳသင့္သည္ကို လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္ေပးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားဖတ္ရႈသည္မ်ားကို ၎တို႔၏မွတ္ခ်က္ျပဳမႈ၊ ၎တို႔၏ေလ့လာမႈအားေကာင္းမႈ၊ ၎တို႔၏ Specialization ျပဳမႈဟူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမွန္တကယ္မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုေပးမည္ဆိုပါက ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ စာၾကည့္တုိက္ကိုအားကိုးၿပီး အားလုံးဝိုင္းရံလာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ကလည္း အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္လာမည္ မုခ်မလြဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔၏စိတ္ကို အသိဉာဏ္ကစိုးမိုးေရး၊ အသိဉာဏ္ကို ဗဟုသုတကစိုးမိုးေရး၊ ဗဟုသုတကို စာေပကစုိးမိုးေရး၊ စာေပကို စာၾကည့္တိုက္က စိုးမိုးေရး၊ စာၾကည့္တုိက္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားစိုးမိုးရန္ စာၾကည့္တုိက္ကို ေကာင္းရာမ်ားကိုၫႊန္ျပ ျပသႏိုင္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္တာဝန္ခံမ်ား၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားေပးရန္ အထူးလုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာျပည့္ဝ ႏွလုံးလွမူ၊ ကိစၥႀကီးငယ္ ေဆာက္သဖြယ္လၽွင္၊ က်ဥ္းက်ယ္ထြင္းေဖာက္ ျဖတ္ေတာက္လြယ္ ေျပးႏိုင္စြာ၏ ဟုဆိုေသာေၾကာင့္ Learning to do မည္သည္ကိုလုပ္ရမည္၊ Learning to know မည္သည္မ်ားကိုသိရမည္၊ Learning to be မည္သည္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ Learning to live together ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား ကမၻာသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္း၍ မည္ကဲ့သို႔ေနထိုင္ၾကမည္၊ Learning to be effective မည္ကဲ့သို႔ုအက်ိဳးရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္၊ Learning to be enterprise မည္ကဲ့သို႔ ုစြန္႔စားရဲရမည္၊ Learning to be critical မည္ကဲ့သို႔တီထြင္ႀကံဆရမည္၊ Learning to be creative မည္ကဲ့သို႔ုႀကံစည္ ေတြးေတာရမည္ တို႔ကို သိရွိလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္  ၎တို႔ကို လမ္းၫႊန္ေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ အေဟာင္းကိုပစ္၍ အသစ္ကိုရွာ ေရသာမ်ား၍ ငါးမေတြ႔၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ကိုပစ္ပယ္၍ ဖုန္းပြတ္လာ အခ်ိန္သာကုန္လွ အက်ိဳးမရမ်ားကို လမ္းၫႊန္ေပးမည့့္္ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ပါသျဖင့္ ေက်ာငး္စာၾကည့္တုိက္ မ်ားတြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္တာဝန္ခံ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားခန္႔ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

win maw tunအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေလ့လာၾကည့္႐ႈရန္ တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေက်ာင္း စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အေရအတြက္သည္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၂၁၃၄ ေက်ာင္း၊ အေျခခံ ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ၈၆၇ ေက်ာင္း၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၄၅၄ ေက်ာင္း၊ အေျခခံ ပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ေပါင္း ၁၅၉၁ ေက်ာင္း၊ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ၁၄၂၅ ေက်ာင္း၊ အေျခခံ ပညာမူလတန္းေက်ာင္း ၉၂၆၀ ေက်ာင္းႏွင့္ အ‌ေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ေပါင္း ၂၇၆ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း စာၾကည့္တိုက္ ၁၇၀၀၇ ခုရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္အလိုက္ ဘ႑ာေငြခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ စာၾကည့္တုိက္မ်ား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎အဖြဲ႔တြင္ သင္ၾကားေရးဆရာဆရာမမ်ားထဲမွ တစ္ဦးကိုေ႐ြးခ်ယ္၍ တာဝန္ခံအျဖစ္ထားရွိၿပီး က်န္သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေကာင္စီအဖြဲ႔မွ အသင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စာၾကည့္တိုက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စာၾကည့္တုိက္ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စာအုပ္၊ စာေပေလ့လာဖတ္႐ႈျခင္း၊ ငွားရမ္းဖတ္႐ႈေစျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းစသည့္ စာၾကည့္တိုက္ဝတၱရားမ်ားကို အလွည့္က်တာဝန္ယူသည့္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဘ႑ာေငြခြဲေဝရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားအတြက္ စာၾကည့္တိုက္တာဝန္ခံဆရာမ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ သီးသန္႔ခန္႔ထား ေပးႏိုင္ပါရန္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။


 

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း