(က)-မလွတ်ကင်းသောထရန်စဖော်မာများ၊လျှပ်စစ်မီးတိုင်များအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရန်အတွက်မည်သူကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်၊ မည်သည့် ဘတ်ဂျက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်တိတိကျကျချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် မေးခွန်း

(က)-စည်ပင်သာယာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်မလွတ်ကင်းသောထရန်စဖော်မာများ၊လျှပ်စစ်မီးတိုင်များ အချိန်မီ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရန် အတွက်မည်သူကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်၊မည်သည့်ဘတ်ဂျက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ကို မူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ် တိတိကျကျချမှတ် ဆောင်ရွက် သွားရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

(ဆ)ပေါင်မြို့နယ်၊ သဲဖြူကုန်း မြေပြိုမှုဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု အစိုးရဝန်ကြီးဌာနမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

ပေါင်မြို့နယ်၊ သဲဖြူကုန်း မြေပြိုမှုဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းကို သိရှိလို၍ သဘာဝကြောင့် မြေပြိုမှု ဖြစ်ခြင်း၊ လူများကြောင့် မြေပြိုမှုဖြစ်ခြင်း ဆိုသည်ကို အကြောင်းအရင်း အမှန်ကို သိရှိလို၍ မေးမြန်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၉-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပေါင်မြို့နယ်၊ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာ၊ ဗြဲပြာကုန်းရပ်

(စ)-မြောက်မြန်အောင်ကြိုးဝိုင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၂၅) နှင့် (၂၆)အတွင်းရှိ ပျိုးပင်များ ရေလောင်းရန်အတွက် ရေသယ်ယာဉ်တစ်စီး ထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့် ဝန်ထမ်းအတွက် လိုအပ်သော ပေ ၁၇၀၀၀ ရှိ လမ်းပိုင်းအား ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

(ဂ)- ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်း အောင်မြင်ပြီး ဝါးစိုက်ခင်းများအခြေအနေကို ရှင်းလင်းချပြရန်နှင့် ဝါးစိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်လို သူများအတွက်မည်သို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်များအတွင်း ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်း အောင်မြင်ပြီး ဝါးစိုက်ခင်းများအခြေအနေကို ရှင်းလင်းချပြရန်နှင့် ဝါးစိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်လို သူများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ မည်သို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

(ခ)-ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ဘုရားကြီးကွင်းကျေးရွာအုပ်စုရှိ မိုးယွန်းကြီးအင်း မြောက်ကျောင်းလမ်းမှ အမြန်လမ်းမိုင်တိုင်(၅၂/၃) အထိရှိသော သစ်ထုတ်လုပ်ရေးလမ်းမကြီးအား ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်း ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ဘုရားကြီးကွင်းကျေးရွာအုပ်စု မိုးယွန်းကြီးအင်း မြောက်ကျောင်းလမ်းမှ အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၅၂ မိုင် ၃ ဖာလုံအထိရှိသည့် သစ်ထုတ်လုပ်ရေးလမ်းမကြီးအား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းကို မေးမြန်း သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊