Skip to main content

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔(International Day of Democracy 2018) အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု သဘင္ေဆာင္၌ က်င္းပသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌        ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို က်င္‌့သုံးလ်က္ရွိၾက သည့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေရာက္တုိင္း အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံ တြင္လည္း ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္းက်င္‌့သုံးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကစတင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ (၈) ႀကိမ္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။

          ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမုိကေရစီေန႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာပါလီမန္မ်ားအဖြဲ႕ (IPU- Inter Parliamentary Union)က သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “Oversight” ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ “ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရးဝုိင္းဝန္းထိန္းညႇိ ေဆာင္ရြက္ေပး”ဟုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တစ္ကမၻာလုံးအတြက္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထား သည့္ ယခုႏွစ္ေဆာင္ပုဒ္သည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လြန္စြာကိုက္ညီမႈရွိၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္အေျခ ခိုင္မာရွင္သန္ေစေရးအတြက္ မိမိတို႔က်ရာအခန္း က႑ကမွ ဝိုင္းဝန္းထိန္းညႇိေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ေနသည့္အခ်ိန္ကာလလည္း ျဖစ္ေန သည့္အတြက္ အဓိပၸါယ္ျပည့္စုံေနသည္ဟု သုံးသပ္မိပါေၾကာင္း။

          ကမၻာေပၚရွိ ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား ရွင္သန္အားေကာင္းေစရန္အတြက္ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဒီမုိ ကေရစီ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္လည္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အသက္ဝိဉာဥ္၊ အသက္ေသြးေၾကာ မ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာစမွတ္ျပဳၾကပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳအာဏာကို က်င့္သုံးၾကရသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ သေဘာထားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိခံစားၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

          ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ျပည္သူလူထုက ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေပၚ လာမႈကို ျမင္ေတြ႕လိုၾကေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ၏ ပင္ကိုယ္အေျခခံသေဘာတရားအရ ခ်က္ခ်င္းအေျဖထြက္ရန္ထက္ အခ်ိန္ကာလေကာင္းတစ္ခုယူရန္ လိုအပ္သည္ကိုလည္း သတိ ျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂၁ ရာစု၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္း ႏုိင္ရန္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွတစ္ပါး အျခားစနစ္ မရွိေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း

          ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပိုမိုအေျခခိုင္မာလာေအာင္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ၿပီး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွုိင္း အေျဖရွာၿပီး ပါတီစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ အယူဝါဒစြဲမ်ား မထားရွိၾကဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူ ထု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မိမိတို႔အားလုံး အတူဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း မျဖစ္မေန ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

          ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ မိမိတို႔က်ရာအခန္းက႑ကေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္ကန္ စြာျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ နည္းလမ္းမွန္မွန္ျဖင့္ ကိုယ္စီတာဝန္မ်ား ေက်ပြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုဖြံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ဟု ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း။

          ဒီမိုကေရစီဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒဆိုတာ တစ္ခါတည္းပါလာၿပီးသား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဆိုကတည္းက စည္းကမ္းႏွင့္ ေဘာင္ႏွင့္ ေနၾကရသည္ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ လြတ္လပ္မႈဆိုတာလည္း စည္းကမ္းႏွင့္ ေဘာင္ႏွင့္ ရွိသည္ကို သိျမင္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္ လူသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အေျခခံယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ေအာက္တြင္လိုက္နာ ရမည့္ အေရးႀကီးေသာ အျခားအခ်က္မ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးေရးႏွင့္ အားလုံးတန္းတူညီမၽွ ေရးတို႔ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

          မိမိတို႔ေမၽွာ္မွန္းသည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရွင္သန္ခိုင္မာလာ ေအာင္ အားလုံးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အေလ့အက်င့္တို႔ကို အရင္းခံကာ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္ေလးစားမႈ၊ ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးမႈမ်ားျဖင့္ ေတာင္ေပၚ၊ ေျမျပန္႔ မခြဲျခားဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည့္ အခ်ိန္အခါလည္းျဖစ္ေနပါေၾကာင္း။

          ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကလည္း ဒီမိုကေရစီအေျခခံအုတ္ျမစ္ ခိုင္မာေရးဆီသို႔ေလၽွာက္ လွမ္းသည့္ခရီးတြင္ ႏုိးႏိုးၾကားၾကားတက္တက္ႂကြႂကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရး ဝိုင္းဝန္းထိန္းညႇိ ေဆာင္ရြက္ေပးဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ တက္ညီလက္ညီ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾက ေစရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔အတြက္ သဝဏ္လႊာကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးကလည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံမွေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာကို ကုလသမဂၢဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညွိႏိႈ္င္းေရးမွဴးကိုယ္စား WHO ကိုယ္စားလွယ္ Mr. Stephen Jost က လည္းေကာင္း ဖတ္ၾကားၾကသည္။

          ထို႔ေနာက္စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ား၏စာတမ္း၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စားျပဳစာတမ္း၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ၏စာတမ္း၊ ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီညြတ္ေရးပါတီ၏စာတမ္း၊ တိုင္းရင္း သား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၏စာတမ္း၊ “ဝ” ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏စာတမ္း၊ တပ္မေတာ္ သား ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕၏စာတမ္း၊ လီဆူးအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ)၏ စာတမ္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)ပါတီ၏စာတမ္း၊ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသား ပါတီ၏စာတမ္း၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏စာတမ္း၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီ၏ စာတမ္း၊  ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏စာတမ္းႏွင့္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏စာတမ္းတို႔ကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဖတ္ၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလမွ ဒီမိုက ေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း တက္လွမ္းလာခဲ့ရာ ျပည္သူသည္သာ အဓိကပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္သူလူထုက စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္သာ ဒီမိုကေရစီနစ္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ကာလရွည္ၾကာ အေျခခိုင္မာေနေသာ စနစ္ေဟာင္းမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ကူးေျပာင္းခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ားသည္ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားစြာထားရွိတတ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ မိမိတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား၏ တာ၀န္မ်ားပင္ ျဖစ္လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ား၊ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာကို မည္မွ်အထိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္ဆို သည့္ ပမာဏျဖင့္ တိုင္းတာလွ်င္ မိမိတို႔၏ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ အထူအေလးထား ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးရာတြင္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား က်င့္ႀကံေနထိုင္မွသာ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ဒီမို ကေရစီစနစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအက်င့္ေကာင္း မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ားစု၏ဆႏၵကို အနည္းစုကလိုက္နာ၊ အနည္းစု၏ဆႏၵကိုလည္း အမ်ားစုက အေလးထားစဥ္းစား၊ မိမိ၏ လြတ္လပ္မႈသည္ အမ်ားအတြက္ မထိခိုက္ေစျခင္းမ်ိဳး၊ ေမွ်ာ္မွန္း သေလာက္ ခရီးမေရာက္ႏုိင္ေသာ္ျငား စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းမ်ိဳးတို႔ကို ႏုိင္ငံသားတိုင္း ျမတ္ႏိုး စြာ က်င့္ႀကံႀကိဳးစားကာ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီအေရြ႕ေကာင္းတစ္ခုကို အတူတကြ ပံုေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းမွသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပီျပင္စြာ ေပၚထြန္း လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည့္ ေခတ္ စနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္မ်ားကို ျမတ္ႏို္းဖြယ္တာ၀န္ဟု မွတ္ယူၿပီး ျပည္သူမ်ား ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို တန္းတူရရွိႏုိင္ရန္၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေစရန္၊ ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ လိုက္နာႏုိင္မည့္ ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔အတြက္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္ႏွလံုးသြင္းေဆာင္ရြက္ရင္း မိမိတို႔ ထုတ္ျပန္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိ/မရွိ၊ လက္ေတြ႕ ဘ၀တြင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းညႇိၿပီး ျပည္သူတို႔၏ အသံကို အစဥ္နားစြင့္ကာ ျပည္သူတို႔လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ျဖင့္ ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာေနႏုိင္ရန္ မိမိတို႔အားလံုး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ယခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔ေဆာင္ပုဒ္သည္“Oversight” ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို တတ္ႏုိင္သမွ် ပိုင္းျခားသံုးစြဲကာ အခ်င္းခ်င္း အျပန္ အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပိုမိုရွင္သန္ခိုင္မာေစၿပီး ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သုိ႔ မိမိတို႔ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳ ေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ၊ ပဋိပကၡမ်ားစြာ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာတုိ႔ကို မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလုံ႔လ ၀ီရိယတို႔ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ဒီမိုကေရစီ၏ လကၡဏာေကာင္းျဖစ္ သည့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ´´ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရး ၀ိုင္း၀န္းထိန္းညႇိေဆာင္ ရြက္ေပး´´ ၾကရမည္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရ စီပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္လွမ္းႏုိင္မည္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လိုလားေတာင္းတလ်က္ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ မိမိတို႔ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ အတၱမာနမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ သူတစ္ပါးအတြက္၊ အမ်ားအတြက္ မွ်ေ၀ျခင္းမ်ားျဖင့္ ေမတၱာ ထားၾကရန္၊ အသီးသီးေသာ မတူကြဲျပား ျခားနားသည္မ်ားကိုလည္း တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ေစၿပီး တူညီေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို သစၥာျပဳကာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ဆႏၵျပဳတိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔က အႏုပညာဦးစီးဌာန ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပန္းျခင္းနွင့္ ဂုဏ္ျပဳေငြ ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ႀကၿပီး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ၾကသည္။

ယခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရး ၀ိုင္း၀န္းထိန္းညွိေဆာင္ရြက္ေပး (Oversight) ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးၫႊန္႔၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ နာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ကမၻာ့ပါလီမန္မ်ားအဖြဲ႕၊ ပါလီမန္မ်ားသမဂၢ၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္