Skip to main content

ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားထပ္မံထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းျခင္း

 

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၃) ရက္ေျမာက္ေန႔ (၂၉-၈-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ယွဥ္တြဲပါ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ထပ္မံ ထည့္သြင္း  တာဝန္ေပးအပ္လိုက္သည္-