ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၃၅) ရက်မြောက်နေ့ (၂၅.၇.၂၀၁၄)