Skip to main content

ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ (၁၅-၅-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မူလတာဝန္မွ ယွဥ္တြဲပါ တာဝန္ မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-