Skip to main content

“ ျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္ကိုးစားအားထားၿပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ မွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ထြးန္ေစရန္ တရားသူႀကီး၊ အမႈသည္ႏွင့္ သက္ေသမ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေရး ” အဆို တင္သြင္းျခင္း

ဦးဝင္းျမင့္(ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္)။           ။ ေလးစားအပ္တဲ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး၊ ႂကြေရာက္လာတဲ့ လူႀကီးမင္းမ်ားအားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ဦးစြာပထမ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ အပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္ ကိုးစားအားထားၿပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မၽွတတဲ့ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ထြန္းေစရန္ တရားသူႀကီး အမႈသည္မ်ားနဲ႔ သက္ေသမ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေရးအဆိုကို တင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္တဲ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ာ။ တရားစီရင္ေရးကို ထုံးမွန္နည္းက် အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ တရား႐ုံးမ်ားလက္စြဲဆိုတာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ယင္းတရား႐ုံးမ်ားလက္စြဲမွာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို တရား႐ုံးအသီးသီးက ေကာင္းစြာလိုက္နာက်င့္သုံးၾကရပါတယ္။ ယင္းတရား ႐ုံးမ်ားရဲ႕ လက္စြဲ အပိုဒ္ ၇၅ မွာ က်မ္းသစၥာအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၇ အရ က်မ္းသစၥာက်ိမ္ဆိုရန္ႏွင့္ ကတိသစၥာ ဆိုရန္မ်ား ကို ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝန္၊ ဖာရစီဘာသာဝင္၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး သက္ေသမ်ားအတြက္ စကားျပန္မ်ားအတြက္ ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားအတြက္ က်မ္းသစၥာကိုကိုင္၍ က်ိမ္ဆိုျခင္း၊ က်မ္းသစၥာ ကို က်ိမ္ဆိုရန္သေဘာမတူေသာ မည္သည့္ဘာသာ ဝင္မဆိုျဖစ္တဲ့  သက္ေသမ်ားအတြက္ စကားျပန္မ်ား အတြက္ ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားအတြက္ ကတိသစၥာ ဆိုျခင္းတို႔ကို လမ္းၫႊန္မႈျပဳထားပါတယ္။ က်ိန္ဆိုၿမဲက်မ္းသစၥာတြင္ ပါရွိတဲ့ အႏွစ္သာရအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို တင္ျပရပါလၽွင္ မဟုတ္မမွန္ ထြက္ဆိုပါက သာသနာေတာ္ေစာင့္ နတ္၊ ေလာကပါလနတ္၊ ျပည္ေစာင့္နတ္၊ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္၊ ႐ြာေစာင့္နတ္ တို႔ရဲ႕ ေဘးသင့္ၿပီးေသေစျခင္း၊ ေရဝယ္ သြားလည္း ေရေနအေပါင္း မိေခ်ာင္း လင္းပိုင္တို႔ရဲ႕ ေဘးသင့္ၿပီးေသေစျခင္း၊ ၾကည္းဝယ္သြားလည္း သစ္ၾကား ဆင္ရဲ၊ ေႁမြေပြး၊ ေႁမြေဟာက္တို႔ရဲ႕ ေဘးသင့္ၿပီးေသေစျခင္း၊ ေသြးခဲ၊ ေသြးနက္ ပြက္ပြက္ထြက္၍ ေသေစျခင္း၊ သား‌ြေမးဥစၥာကုန္ေအာင္မႂကြင္း ပ်က္စီးျခင္း၊ ေသတုံျငားလည္း ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ အပယ္ေလးပါးလားေစျခင္း၊ ဟုတ္မွတ္စြာထြက္ဆိုပါက နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ နတ္အေပါင္းတို႔က ေကာင္းေသာ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ၾကည့္ျမင္ၾကလၽွက္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူၾကၿပီး ကာယသုခ၊ စိတၱသုခ၊ ခ်မ္းသာျဖစ္ေစသတည္း။ ၾကမၼာအေပါင္း၊ ေဘးအေပါင္း၊ ျပစ္ရန္ဟူသမၽွ ေရာဂါအနာမ်ိဳးတို႔သည္ မထိမေရာက္မကပ္မညိ ခ်မ္းသာသည့္ၿပီးျပည့္စုံသတည္း။ သားေျမးဥစၥာ ရတနာမ်ိဳးတိုးတက္ ခ်မ္းသာ မဂၤလာအေပါင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ က်က္သေရ၊ တက္ေနအဆင္း ဆန္းလျမင့္သို႔ ျဖစ္ေစ သတည္း။ ထိုမွတပါး ေသတုံေသာ္လည္း အပယ္ေလးပါး ကပ္သုံးပါး ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါး တို႔ မလားမကပ္ မေရာက္သည္ျဖစ္၍ လူ႕ျပည္နတ္႐ြာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာႀကီး သုံးပါးကို ရေစ သတည္းဆိုၿပီး ပါရွိပါတယ္။ ဒါဟာ မွန္ကန္စြာထြက္ဆိုပါက ရရွိမည့္အက်ိဳးနဲ႔ မမွန္မကန္ ထြက္ဆိုပါက ရရွိမယ္‌့အဆိုးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရး ေတာ္သင့္မွန္ကန္ေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရား႐ုံးမ်ားလက္စြဲမွာ ပါရွိတဲ့ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္၊ မဟာေမဒင္ဘာသာဝင္ႏွင့္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရန္ သေဘာမတူတဲ့ မည္သည့္ဘာသာဝင္မဆိုမ်ား ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သက္ေသမ်ားအတြက္  စကားျပန္မ်ားအတြက္ ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားအတြက္ ကတိ သစၥာဆိုျခင္းတို႔ကိုလည္း လမ္းၫႊန္ထားရွိပါတယ္။

          က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရန္ သေဘာမတူတဲ့ မည္သည့္ဘာသာဝင္မဆိုလို႔ ပါရွိတဲ့အတြက္ ဒီအခြင့္အေရးကိုယူၿပီး အမႈသည္မ်ား၊ သက္ေသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ရဲအရာရွိ သက္ေသမ်ားဟာ က်မ္းက်ိန္ဆိုျခင္းမရွိပဲ ကတိသစၥာကိုပဲ ျပဳၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကတိသစၥာ ျပဳခ်က္ဟာ မွန္ကန္တဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္ရဖို႔ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ဖို႔ အလြန္ပဲ အားနည္းလွပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ပိုဆိုးတာက အမႈတစ္ခုကို အဆုံးအျဖတ္ျပဳမယ့္ တရားသူႀကီးမ်ား ဟာ တရားခြင္မွာ တရားစီရင္တဲ့အခါ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္းလည္း မရွိ၊ ကတိသစၥာျပဳျခင္းလည္း မရွိၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာမွန္ကန္မၽွတတဲ့ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ဖို႔ အထိန္းအကြပ္ မရွိသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ တရားခြင္တက္တိုင္း၊ အမႈစစ္ေဆးတိုင္း က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရန္ မလိုအပ္ ေသာ္လည္း အမႈသစ္တစ္ခု စတင္စစ္ေဆးတဲ့အခ်ိန္မွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို က်ိန္ဆိုႏိုင္ရန္ တရား႐ုံးမ်ားလက္စြဲတြင္လည္း ထပ္မံျဖည့္သြင္းေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အမႈသည္ မ်ား၊ သက္ေသမ်ား၊စကားျပန္မ်ားက က်မ္းက်ိန္ဆိုၾကရၿပီး တရားသူႀကီးမ်ား အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ရဲအရာရွိသက္ေသမ်ားက က်မ္းက်ိန္ဆိုျခင္းမရွိၾကတဲ့ အခါက်ေတာ့ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ေနရတာ ဒီပုဂၢိဳလ္ေၾကာင့္လို႔ ျပည္သူမ်ားက စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈလည္း ခံရသလို ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့မႈမ်ားကိုလည္း ၾကားေနရပါတယ္။ အမႈတစ္ခုကို ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူမ်ားယုံၾကည္မႈ ရရွိေစဖို႔ တရားသူႀကီးမ်ား အေနနဲ႔လည္း ခုနကေျပာသလို က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရန္ BCM မွာျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့ အ‌ြေခအေန၊ အခ်ိန္အခါအရ အမွန္တကယ္လို အပ္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူယုံၾကည္ကိုးစား အားထားၿပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ တရားမၽွတတဲ့ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ က်မ္းသစၥာအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ အရ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္းမျပဳရေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ႏွင့္ မဟာေမဒင္ဘာသာဝင္ သက္ေသ မ်ား၊ ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ား၊ စကားျပန္မ်ားမွအပ က်န္ဘာသာဝင္တရားသူႀကီးမ်ား၊ အမႈသည္မ်ား၊ သက္ေသမ်ား၊ စကားျပန္မ်ားအားလုံးဟာ အမႈသစ္တစ္ခုကို စတင္စစ္ေဆးစီရင္တဲ့အခါ တရားခြင္ ေရွ႕မွာ အမႈသည္သက္ေသႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို မ႑ိဳင္ျပဳ၍ ကတိသစၥာကိုမျပဳၾကပဲ က်မ္းသစၥာ ကိုကိုင္ၿပီး မျဖစ္မေနက်ိန္ဆိုေရးအဆိုကို တင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အားလုံးကိ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ဥကၠ႒။           ။ ေထာက္ခံမည့္သူအား ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္(ေမာ္လၿမိဳင္မဲဆႏၵနယ္)။           ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ တကြ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မက ပုသိမ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝင္းျမင့္ တင္သြင္းေသာအဆိုကို ေထာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္ ယေန႔ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ၊ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ ႐ြက္ခ်ိန္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ အထူးအေရးပါေသာ က႑တစ္ခုအျဖစ္ အစိုးရရဲ႕ ယႏၲရားလည္ပတ္မႈ အားေကာင္းေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုကူညီရာမွာ အမ်ားျပည္သူထင္သာျမင္သာ ရွိေစမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ တရား စီရင္ရာမွာ တရားသူႀကီးအပါအဝင္ အမႈသည္မ်ား၊ သက္ေသမ်ားက တရား႐ုံးမွာ မွန္ကန္စြာ ထြက္ဆိုပါမည္ဟူေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားသူႀကီးမ်ား ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔တေတြဟာ တရားသူႀကီးမ်ား တရားခြင္မတက္ခင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုမႈကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရျခင္း၊ သိရွိခဲ့ရျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အမႈသည္မ်ား သက္ေသမ်ားမွလည္း က်မ္းသစၥာမဆိုပဲ ကတိသစၥာ ျပဳေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တရား႐ုံးမ်ားလက္စြဲ၌ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရန္ ျပ႒ာန္းထား ေသာ္လည္း အျပည့္အဝလိုက္နာမႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ ပုသိမ္မဲ ဆႏၵနယ္ဦးဝင္းျမင့္မွ တင္သြင္းေသာ ျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္ကိုးစားအားထားေသာ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္မၽွတသည့္ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ တရားသူႀကီး၊ အမႈသည္ႏွင့္ သက္ေသမ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေရးအဆိုကို အျပည့္အဝေထာက္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။ (ၾသဘာသံမ်ား)