Skip to main content

ဦးသိန္းၫြန္႔၊ သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္၏ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ၀န္ၾကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္။

ဦးသိန္းၫြန္႔၊သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္၏ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ၀န္ၾကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္။

ဦးေသာင္းတင္(ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာန)။    ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ဦးစြာဂါရဝျပဳႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရးဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ တင္သြင္းသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာ ေခတ္စနစ္အရ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိၿပီး ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ပါေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဥပေဒကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ ေန႔မွာ ဥပေဒအမွတ္ (၅/၂၀၀၄) အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒတြင္ အခန္း ၁၃ ခန္း၊ ပုဒ္မ ၅၂ ခုတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳ၍ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ e-commerce, e-government, On-line Banking စနစ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ လူခ်င္းျမင္ေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဥပေဒတြင္ အဓိကအားျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိေစရန္အတြက္ သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ (Certification Authority System) အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာကို အသုံးျပဳ၍ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ေရးဆြဲထား ပါတယ္။ ဥပေဒ၏ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ပါရွိသည့္ ေဖာ္ျပပါ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္း(၁၂)တြင္ ပါဝင္ သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာကို အသုံးျပဳၿပီး က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ အဓိကထားေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ ယေန႔ သတင္းအခ်က္အလက္အား ပိုမို၍ ပြင့္လင္းစြာစီးဆင္းေစျခင္း (Free Flow of Information) ႏွင့္လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ (Freedom of Speech) တို႔၏ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ၾကည့္႐ႈပါ က ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒ၏ အခန္း (၄) အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြက္ေဆာင္႐ြက္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ား၊ အခန္း(၅) အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ အခန္း(၆) သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ၊ အခန္း(၇) ငွားရမ္းသုံးစြဲသူ၊ အခန္း(၈) အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္သတင္းလႊာႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ထိုးၿမဲလက္မွတ္မ်ား၊ အခန္း(၉) အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ပဋိညာဥ္တို႔သည္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရး အတြက္ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ (Certification Authority System) အတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပတြင္ လူတစ္ဦးအား မွတ္ပုံတင္တစ္ခုထုတ္ေပးထားသကဲ့သို႔ အင္တာနက္အြန္လိုင္းတြင္ မျမင္ရေသာ သုံးစြဲသူတစ္ဦးအား ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာဆက္ဆံႏိုင္ရန္ ဒီဂ်စ္တယ္မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္စနစ္  (Certification Authority System) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းတြင္ပါ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ယင္းပုဒ္မမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာမွာ Certification Authority မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ Certification Authority မ်ား အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ ျခင္း (Cross Certification) ျပဳျခင္း၊ တိုးတက္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာပိုင္းတြင္ တြင္က်ယ္ သည့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ပဋိညာဥ္မ်ား (Electronic/ Online Contracting) တို႔အား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အာဆီယံတြင္ AEC (ASEAN Economic Community) ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့အခါမွာ Certification Authority စနစ္ မရွိခဲ့လို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမွာ အားနည္းၿပီး ေႏွာင့္ေနးတယ္လို႔  ျဖစ္ေပၚႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ အကယ္၍ ဥပေဒအား ပယ္ဖ်က္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါက ဤဥပေဒကို အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ မူလအရင္းအျမစ္သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသူ (Root Certification Authority) လည္းေကာင္း၊ လိုင္စင္ရယူၿပီး ေဆာင္ေနသည့္ (Certification Authority) တို႔သည္ လည္းေကာင္း ဥပေဒပိုင္းအရ အေထာက္အကူ (Legal Foundation) မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ပယ္ဖ်က္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ CA မ်ားႏွင့္ Cross Certification ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းျပည္ပ e-Commerce, Mobile-Commerce လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာရပ္တန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အာဆီယံႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေန ေသာ AEC ကိစၥမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေႏွာင့္ေႏွးသြားႏိုင္ပါ တယ္ခင္ဗ်ား။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔၏ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဥပေဒအား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ တင္ျပခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ပိုမို ေလ်ာ္ညီၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ e-Commerce ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို  အေထာက္အကူျဖစ္သည့္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ျမန္မာ IT လူငယ္မ်ား၏ တီထြင္မႈစြမ္းအားကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အားေပးသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ IT ပညာရွင္မ်ား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ဥပေဒႏွင့္ IT ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီကိုရယူကာ အသစ္ေရးဆြဲရန္ သင့္ေလ်ာ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အဆိုပါ e-Commerce ဥပေဒသစ္ မေပၚေပါက္မီကာလအတြင္း အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဥပေဒတြင္ပါဝင္သည့္ အခန္း (၁၂) ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ မ်ားအပိုင္းတြင္ ပါဝင္သည္‌့ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုအပ္ပါက ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း တို႔သာ ျပဳလုပ္သင့္ေသးၿပီး ဥပေဒအသစ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ ယခုဥပေဒတစ္ခုလုံးကို ႐ုပ္သိမ္း ျခင္းျပဳသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ (ၾသဘာသံမ်ား)


    ဥကၠ႒။        ။ ဦးသိန္းၫြန္႔ရဲ႕ သေဘာထားသိလိုပါတယ္။

 ဦးသိန္းၫြန္႔(သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္)။        ။ ေလးစားရေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဒုတိယဝန္ႀကီး တင္ျပတဲ့အခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီပါတယ္။ ဥပေဒအသစ္ဆြဲဖို႔ကို ဒုတိယဝန္ႀကီး ရွင္းလင္းတင္ျပတာ ၾကားရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေက်နပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က လက္ရွိ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အခန္း(၁၂) ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားဟာ အခုအေျခအေနႏွင့္ ဘယ္လိုမွမကိုက္ညီ ဘူး။ ျပင္ဆင္သင္‌့တယ္ဆိုတဲ့ ဒုတိယဝန္ႀကီးရဲ႕ သေဘာထားကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြ အတြက္ အကာအကြယ္ေပးတဲ့အခ်က္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အဆိုကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေပးထားၿပီးေတာ့ ဥပေဒသစ္ထြက္ေပၚလာတဲ့ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုပါ ထည္‌့သြင္းစဥ္းစားသုံးသပ္ေပးဖို႔ ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေလးေလးစားစားတင္ျပအပ္ပါတယ္။ (ၾသဘာသံမ်ား)

   

ဥကၠ႒။        ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဦးသိန္းၫြန္႔ တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသြားပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဦးသိန္းၫြန္႔အေနနဲ႔လည္း ဒုတိယဝန္ႀကီးရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားဟာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္း ညီၫြတ္မႈရွိတဲ့အတြက္ လက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိဖို႔ ျပန္လည္တင္ျပသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းၫြန္႔တင္သြင္းတဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည္‌့ကူညီပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေၾကညာပါတယ္။ (ၾသဘာသံမ်ား)