Skip to main content

ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာေရေပးေဝျခင္းအား ေလ့လာျခင္း

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
လူတိုင္းအတြက္ ေရသည္မရွိမျဖစ္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ေရသုံးစြဲမႈပိုလာၿပီး ေသာက္သုံးေရမလုံေလာက္မႈ ႏွင့္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။
လူဦးေရအထူထပ္ဆုံးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယခုအခါလူဦးေရ (၆) သန္းနီးပါးေနထိုင္ လ်က္ရွိရာ တစ္ေန႔တာေရေပးေဝမႈပမာဏမွာ ေရဂါလန္ (၂၀၅) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပမာဏ ျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕လုံးအတိုင္းအတာကို ေရဖူလုံေအာင္ ေပးေဝႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၄၀ ျပည့္ႏွစ္၌ လူဦးေရ (၁၀) သန္းျဖစ္လာႏိုင္သည့္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည့္အတြက္ ေရလုံေလာက္စြာ ေပးေဝႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
ဤစာတမ္းတိုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းသစ္ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ျပည္သူလူထု၏အျမင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျပဳစု၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ ေစရန္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
၁။    ယေန႔ ကမာၻေပၚရွိ လူဦးေရ (၁.၇) ဘီလီယံသည္ အေျခခံ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈ ရရွိႏိုင္ ျခင္းမရွိေသးပါ။ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔လူဦးေရ (၅.၂) ဘီလီယံခန္႔အထိ တိုးျမင့္လာႏိုင္ သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားၿပီး တိုးပြားလာမည့္ လူဦးေရအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား မလုံေလာက္မႈကို ပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္လ်က္ရွိပါသည္။ အလားတူ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အာရွ လူဦးေရ၏ (၃.၄) ဘီလီယံခန္႔သည္ ေရႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္ ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။
၂။    ေရကိုအေျခခံသည့္ စီးပြားေရးကို ဖန္တီးသြားရန္ႏွင့္ ေရႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သဘာဝ အႏၲရာယ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၌ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ တတိယအႀကိမ္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေရညီလာခံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ (၁၂) ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ပါသည္။
၃။    ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ ေရႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ႏွစ္စဥ္ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရတိုးပြားလာျခင္း၊ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လူေနမႈစနစ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းအတြက္ ေရဖူလုံစြာရရွိႏိုင္ေရးသည္ ႀကီးမားေသာလိုအပ္ခ်က္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။  ၿမိဳ႕ျပမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး လာျခင္းႏွင့္အတူ ေရသုံးစြဲမႈမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ေရလိုအပ္ခ်က္ပမာဏျမင့္ တက္လာၿပီး ေရအရင္းအျမစ္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ေရလိုအပ္ခ်က္ျပႆနာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေနလူထုအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ေရေပးေဝမႈစနစ္မ်ား
၄။    ေရေပးေဝျခင္း စနစ္(၂) မ်ိဳးရွိရာ ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်းလက္ေရေပးေဝေရးစနစ္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရးစနစ္ဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕ျပေနလူထုအတြက္ လုံေလာက္ေသာေရ ပမာဏရရွိေရး၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်၍ သန္႔ရွင္းေသာ ေရအရည္အေသြးရရွိေရး၊ အသုံးျပဳမည့္သူမ်ား အလြယ္တကူရရွိေစေရး စသည္တို႔ကို စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ေရေပးေဝသည့္ စနစ္ျဖစ္ပါ သည္။
ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရးေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
၅။    မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္-
(က)    ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊
( ခ )    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊
( ဂ )    မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊
(ဃ)    တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ေရလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားရျခင္း အေၾကာင္း အရင္း
၆။    ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏွစ္စဥ္ေရရွားပါးမႈႀကဳံေတြ႔ရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တြံ႕ေတး၊ ေကာ့မႈး၊ ကြမ္းၿခံကုန္း၊ ဒလ၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ေရရွားပါးျခင္း ျပႆနာမ်ားကို ႀကဳံေတြ႔ရလ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရလိုအပ္ခ်က္ပမာဏ မ်ားျပားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ-
(က)    ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္းမ်ားျပားျခင္း၊(Population and future growth)
( ခ )    လူေနအိမ္သုံးစြဲမႈမ်ားျပားျခင္း၊ (Residential demand)
( ဂ )    လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ေရသုံးစြဲမႈမ်ားျပားျခင္း၊(Institutional demand)
(ဃ)    စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေရသုံးစြဲမႈမ်ားျပားျခင္း၊(Commercial demand)
( င )    စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ေရသုံးစြဲမႈမ်ားျပားျခင္း၊(Industrial demand)
( စ )    မီးသတ္ေရသုံးစြဲမႈမ်ားျပားျခင္း၊(Fire fighting purpose)
(ဆ)    ေျမယာရႈခင္းေရသုံးစြဲမႈ မ်ားျပားျခင္း၊(Landscapingpurpose) စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေရလိုအပ္ခ်က္ မ်ားျပားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိေရေပးေဝေနမႈအေျခအေန
၇။    လူဦးေရအထူထပ္ဆုံးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း လက္ရွိလူဦးေရ (၆) သန္း နီးပါးရွိရာ တစ္ရက္လွ်င္ ေရဂါလန္ (၂၀၅) သိန္း ေပးေဝလ်က္ရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံးအေနျဖင့္ ေရဖူလုံေအာင္ ေပးေဝႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။  ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံးသို႔ ေရေလွာင္ကန္မ်ားမွ ေန႔စဥ္ ေရေပးေဝေနမႈပမာဏမ်ားကို ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။  
၈။    ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိေရမ်ားကို ဂ်ိဳးျဖဴ၊ ဖူးႀကီး၊ ေလွာ္ကား၊ ငမိုးရိပ္ ေရေလွာင္တမံမ်ားမွ ေရျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အဝီစိတြင္းေရအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေရတြင္း (၄၄၂) တြင္းျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၂) ခုတြင္ ေရကန္ ႏွင့္အိုင္ငယ္ေပါင္း (၂၆၁) ခုရွိရာ အသုံးျပဳသည့္ ေရကန္ႏွင့္အိုင္ငယ္ အေရအတြက္သည္ (၁၀၈)ခု ျဖစ္ပါသည္။

ေရေပးေဝမႈတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား
၉။    ၿမိဳ႕ျပတိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ေအာက္ပါ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ ၎တို႔မွာ-
(က)    ေရေပးေဝႏိုင္အား(Supply) ႏွင့္ ေရအသုံးျပဳလိုအား (Demand) မွ်တမႈမရွိျခင္း၊
( ခ )    တစ္ၿမိဳ႕လုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ လုံေလာက္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေဝႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊
( ဂ )    တိုးတက္လာမည့္လူဦးေရအတြက္ ေရလုံေလာက္စြာေပးေဝႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ႀကိဳတင္ေရးဆြဲႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊
(ဃ)    ေရေပးေဝေရးစနစ္ေဟာင္း အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ လုံေလာက္စြာ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ေလလြင့္မႈမ်ားျပားျခင္း၊
( င )    လုံၿခဳံစိတ္ခ်၍ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးေဝႏိုင္မႈ မရွိျခင္းစသည္တို႔သည္ ေရေပးေဝမႈစနစ္တြင္ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

၁၀။    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၄၀ ျပည့္ႏွစ္၌  လူဦးေရ (၁၀) သန္းျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ျခင္းေၾကာင့္ ေရလုံေလာက္စြာေပးေဝႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားစြာ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိလူဦးေရႏွင့္ တိုးပြားလာမည့္ လူဦးေရအတြက္ ေရေပးေဝႏိုင္မည့္ ေရအရင္းအျမစ္ အသစ္ မ်ားကို ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ပါသည္။  
ေရေပးေဝသည့္ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေျခခံ အခ်က္မ်ား
၁၁။    ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အုံမ်ားျဖစ္သည့္ (ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ေရသန္႔ စက္႐ုံမ်ား) ေဆာက္လုပ္သည့္အခါ အနည္းဆုံး ႏွစ္ (၅ဝ) မွ ႏွစ္ (၁ဝဝ) ေလာက္အထိ ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး တည္ေဆာက္ၾကရပါသည္။ ယခင္ေဆာက္ခဲ့သည့္ဒီဇိုင္းမ်ားမွာ ေရရွည္ရာသီဥတုကို ခန္႔မွန္း၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  တစ္ႏွစ္လွ်င္ မုန္တိုင္းမည္မွ်လာႏိုင္ျခင္း၊ ျပင္းအား မည္မွ်ထိ အျမင့္ဆုံးရွိႏိုင္ျခင္း၊ ဒီေရဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္တက္ႏိုင္ျခင္း၊ မည္မွ်ပမာဏရွိႏိုင္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားအားလုံးကို ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း၍ တြက္ခ်က္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းေဘး သန႔္စင္ ေရေျမာင္းအနက္ႏွင့္အက်ယ္၊ ေရေပးေဝေရးႏွင့္ ေရသန႔္စနစ္မ်ား၊ ဧရာမေရကာတာႀကီး မ်ား စသည့္စီမံကိန္းမ်ားအားလုံးသည္ အထက္ပါ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ ႐ြက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။  
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား
၁၂။    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာ (ေရႏွင့္သန႔္ရွင္းမႈ) ဌာနသည္ ျပည္သူမ်ားေသာက္သုံးေရလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေရးအတြက္ ဂ်ိဳးျဖဴ၊ ဖူးႀကီး ေရေလွာင္ကန္ႀကီးမ်ား မွလည္းေကာင္း ေလွာ္ကားႏွင့္ ငမိုးရိပ္ ေရသန႔္စင္စက္႐ုံမ်ားမွလည္းေကာင္း ေရေပးေဝလ်က္ ရွိပါသည္။ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ေပါက္ေက်း႐ြာ၊ ဒဂုံ(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌လည္း စက္ေရတြင္းမ်ားတူးၿပီး ေရရရွိရန္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
၁၃။    ေန႔စဥ္ေရေပးေဝေနသည့္ ေရဂါလန္ (၂၀၅) သန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန လူဦးေရအားလုံး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း (၆၀) ခန္႔ကိုသာေပးေဝႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံး ေရေပးေဝႏိုင္ရန္အတြက္ ေရအ ရင္းအျမစ္အသစ္မ်ား ရွာေဖြခဲ့ရာ လဂြန္းျပင္ ေရေလွာင္တမံမွ တစ္ရက္လွ်င္ ေရဂါလန္ သန္း (၄၀) ေပးေဝမည့္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းအသစ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။
JICA ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
၁၄။    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္း၊ ေရဆိုး သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ JICA  အကူအညီျဖင့္ Master Plan ေရးဆြဲလ်က္ရွိ ပါသည္။  
၁၅။    JICA (Japan International Cooperation Agency) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ ၂၀၄၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တိုးလာမည့္လူဦးေရႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံရန္ ဇုန္ေနရာ (၁၀) ခု ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ဇုန္အလိုက္၊ အကြက္အလိုက္ေရစုကန္ႏွင့္ ေရတြန္း စက္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရမီတာစနစ္တက်တပ္ဆင္ၿပီး ေရအေလအလြင့္ဆုံးရႈံးမႈ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နည္းစနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရျဖန္႔ျဖဴးေရးပိုက္လိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္အနာဂတ္တြင္ ကိုက္ညီမည့္ ေခတ္မီေရျဖန္႔ျဖဴးေရးကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။
၁၆။    အလားတူ ကုကၠိဳဝျမစ္မွ တစ္ရက္လွ်င္ ေရဂါလန္ သန္း (၂၄၀) ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိၿပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ သန္း (၆၀)၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ သန္း (၆၀) ႏွင့္ တတိယ အဆင့္အေနျဖင့္ သန္း (၁၂၀) ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ယင္းအတြက္ အႀကိဳ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ေခ်းေငြရရွိေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။   
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း
၁၇။    စီမံကိန္းအသစ္တစ္ခုအျဖစ္ လႈိင္ျမစ္ေရတင္ (ေကြ႕တန္းရွည္) စီမံကိန္းမွာ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ေကြ႕တန္းရွည္႐ြာအနီး လႈိင္ျမစ္၏အငန္ဓာတ္ ေလ်ာ့နည္းသည့္အပိုင္းမွသန္႔စင္၍ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ သန္း (၉၀) ခန္႔ ရရွိမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းကိုျပဳလုပ္ရန္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ျပည္တြင္းရွိပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၈။    အဆိုပါေရေပးေဝမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ ျခင္းသည္ ပထမဆုံးအစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ MoU လက္မွတ္ထိုးရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈဌာနမွ သိရွိရပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းႏွင့္ အမွတ္ (၇) လမ္းဆုံရာ စစ္ပင္ေတာင္ ေက်း႐ြာအနီးတြင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏အျမင္
၁၉။    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္အေနျဖင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၂၇၉၁၇.၆၁၆) ေတာင္းခံထားၿပီး ယင္းအထဲမွ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၆၄၄၈၉.၇၃၀) ကို ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။  ထိုကဲ့သို႔ မ်ားျပားလွေသာ ဘ႑ာေငြကို ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းအတြက္သုံးစြဲျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ား၏ ေရရရွိမႈပမာဏ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ျခင္း ရွိ/မရွိကိုလည္း စိစစ္သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။
၂၀။    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူအမ်ားစုသည္ ေျမေအာက္ေရ သို႔မဟုတ္ အဝီစိတြင္းေရကိုသာ အားကိုးၾကရာ ေျမေအာက္ေရအလြန္အကြၽံ သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံေန ျပည္သူ မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါသည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားမႈကို ထင္ဟပ္ေသာ အျမင္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ေရရွားပါးမႈ အေျခ အေန၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွေသခ်ာ စီမံခန္႔ခြဲရန္လိုအပ္ပုံ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမွ သုံးစြဲမည့္အေျခအေန၊ ေရလႉအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးပါပုံ၊ ေရသန္႔ကိုသာ သုံးစြဲလိုမႈစသည္ မ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုၾကပါသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ေရျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
၂၁။    မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ (JICA) အကူအညီျဖင့္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ADB ( Asia Development Bank) ႏွင့္ AFD (Agence Francaise de Development) တို႔၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္အား ေရျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။
၂၂။    ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ (ေအာင္ေျမသာစံ၊ ခ်မ္းေအးသာစံ၊ မဟာ ေအာင္ေျမ၊ ခ်မ္းျမသာစည္) ၿမိဳ႕နယ္ (၄) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ လူဦးေရ (၇) သိန္းအား ၂၄ နာရီ မျပတ္ ေရပိုက္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာေရ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။
၂၃။    ေရတစ္ယူနစ္လွ်င္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္၊ ဝန္ထမ္းလုပ္အားခ၊ ယာဥ္ယႏၲရားငွားရမ္းခ တန္ဖိုး၊ ဓာတ္အားခ၊ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္း၊ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ (၃၀၅) က်ပ္ႏႈန္း က်သင့္ေသာ္လည္း (၈၅) က်ပ္ျဖင့္သာ အရႈံးခံ၍ ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ ေရျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေပးေဆာင္ရေငြတစ္ခုတည္းပင္ က်ပ္ (၃,၂၂၆) သန္း ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခကို ေကာက္ခံရေငြ၏ ႏွစ္ဆေပးေဆာင္ေနရပါသည္။
၂၄။    ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ (၅,၂၃၆) သန္းေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့ၿပီး ေရမီတာ ေကာက္ခံရရွိေငြသည္ က်ပ္ (၁,၅၂၇) သန္းေက်ာ္သာ ရရွိခဲ့ ေသာေၾကာင့္ က်ပ္ (၃,၇၀၈) သန္း ေက်ာ္အရႈံးေပၚခဲ့ပါသည္။  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ က်ပ္သန္း (၃,၇၀ဝ) ေက်ာ္ အရႈံးေပၚခဲ့ကာ ေရေပးေဝေရး ဆုံးရႈံးမႈ ပမာဏမ်ားျပားေနသျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။   
၂၅။    မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ မီတာေရႏွင့္ က်ဳံးေရအသုံးျပဳခမ်ားကို ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္လ မွစတင္ကာ သုံးလတစ္ရစ္ ေကာက္ခံမႈ တြင္ အိမ္သုံးေရမီတာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ယခင္ (၈၅) က်ပ္မွ ယခု (၂၀ဝ) က်ပ္၊ စီးပြားေရးသုံး ယခင္ (၁၁၀) က်ပ္မွ (၂၆၀) က်ပ္၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစက္႐ုံသုံး ယခင္ (၄၄၀) က်ပ္မွ ယခု (၆၆၀) က်ပ္၊ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စက္႐ုံသုံး ယခင္ (၈၈၀) က်ပ္၊ ယခု (၁,၁၀ဝ) က်ပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း က်ဳံးေရအသုံးျပဳခမ်ားကိုလည္း တပ္ယူသုံးစြဲသည့္ ပိုက္လက္မအတိုင္း ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၆။    ေရမီတာတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ဦးမွလည္း တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ကို အေလအလြင့္မရွိေစဘဲ အသုံးျပဳရန္၊ ေရပိုက္မ်ားကို ဦးစားေပး ျပဳျပင္၍ ေရသန္႔ရွင္းမႈ လိုလားျခင္းတို႔ကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ေရရွားပါးမႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ က်င့္သုံးေနမႈမ်ား
စင္ကာပူႏိုင္ငံ
၂၇။    စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ေရအခက္ အခဲအမ်ားဆုံး ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ေရရရွိမႈသည္ ျပည္တြင္း ေသာက္သုံးေရပမာဏ၏ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသာရရွိပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏တစ္ေန႔တာ ေရလို အပ္ခ်က္သည္ (၁.၄) ကုဗမီတာ သန္း လိုအပ္ပါသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေရလိုအပ္ခ်က္ (၂) ဆ တိုးျမင့္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူေရအရင္းအျမစ္ဌာနက ခန္႔မွန္း ထားပါသည္။ စင္ကာပူေရအရင္းအျမစ္ဌာနသည္ တိုးျမင့္လာမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရလိုအပ္ခ်က္၏ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္း သုံးစြဲဖြယ္ရွိၿပီး ေရအတြက္သုံးစြဲမည့္ဘ႑ာေငြကို တိုးျမင့္ သုံးစြဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အေရးႀကီး သည့္ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္အျဖစ္ ခံယူက်င့္သုံးလ်က္ရွိပါသည္။
၂၈။    ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရေပးေဝအသုံးျပဳမႈကို အဓိကေရမဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္၍ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈကို စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအစီအစဥ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေရအသုံးျပဳမႈတြင္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မ်ားကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ယင္းက႑မ်ားမွာ-
(က)    ေရေပးေဝမႈအရင္းအျမစ္ ခိုင္မာအားေကာင္းမႈကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ျခင္း၊
( ခ )    ထိေရာက္သည့္ ေရလိုအပ္ခ်က္စီမံခန္႔ခြဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
( ဂ )    စြမ္းေဆာင္ရည္ အားေကာင္းေသာ ေရတြန္းပို႔သည့္ စက္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊
(ဃ)    ပုဂၢလိကမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို လႈံ႕ေဆာ္အားေပးျခင္း၊
(င) စင္ကာပူႏိုင္ငံ ေရေပးေဝေရးဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္က်င့္သုံးႏိုင္မည့္ မူဝါဒမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အား ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ နည္းဗ်ဴဟာေကာင္း (၄) မ်ိဳး
၂၉။    စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေရအရင္းအျမစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေရျဖန္႔ျဖဴးမႈ မဟာဗ်ဴဟာ (၄) ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာ-
(က)    ၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေရေပးေဝမႈကို ေရေလွာင္တမံမ်ား၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ျဖင့္ ေရသိုေလွာင္၍ ေရေပးေဝသည့္စနစ္၊
( ခ )     စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ေရလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ရန္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ိဳဟာ ျပည္နယ္မွ  ေရမ်ားဝယ္ယူ၍ ေပးေဝသည့္စနစ္၊
( ဂ )    NEWater စနစ္သည္ စက္႐ုံမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ေရမ်ားကို သန္႔စင္၍ ေသာက္သုံး ေရအဆင့္မွီသည့္ ေရအျဖစ္ထုတ္လုပ္၍ ျဖန္႔ေဝသည့္စနစ္၊
(ဃ)    ပင္လယ္ေရကို ေရခ်ိဳျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္စနစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
၃၀။    ပထမ၊ တတိယႏွင့္ စတုတၳနည္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ေရအရင္းအျမစ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ပိုမိုအေရးပါလာသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္လာသည့္ ၎ဗ်ဴဟာ (၃) ရပ္မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနသည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
၃၁။    ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သန္႔ရွင္းေသာ ေရျဖန္႔ျဖဴးသုံးစြဲမႈစနစ္သည္ ကမာၻတြင္ ထိပ္တန္းဦးေဆာင္ ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ေရျဖန္႔ျဖဴးမႈလုပ္ငန္းတြင္ တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒ ျဖင့္ တိုင္းတာေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ၿပီး ေရသုံးစြဲမႈကို သုံးစြဲသူ ကသာ သုံးစြဲမႈအလိုက္ က်ခံရၿပီး (၁) ယူနစ္လွ်င္ ေရသုံးစြဲမႈေစ်းႏႈန္းႏွင့္ (၁) ယူနစ္အတြက္ ကုန္က်မႈ ကြာျခားမႈမရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
၃၂။    ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံး ေခတ္မွီေရျဖန္႔ျဖဴးေပးေဝျခင္းစနစ္ကို ၁၈၈၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၎စနစ္တြင္ ကူးစက္ေရာဂါမွ ကင္းေဝးသည့္ ေသာက္သုံးေရသန္႔စင္ၿပီးမွ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ကို ဦးစားေပးခဲ့သည္။ ေရေပးေဝျခင္း စီမံခန္႔ခြဲသည့္ဥပေဒ(Waterworks Act) ကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ေရေပးေဝျခင္း စီမံခန္႔ခြဲသည့္ဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ -
(က)    ေသာက္ေရအရည္အေသြး စံခ်ိန္မွီေကာင္းမြန္ရန္၊
( ခ )    ေသာက္သုံးေရထုတ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာစက္ပစၥည္းမ်ား စံခ်ိန္ျပည့္မွီရန္၊
( ဂ )    ေရအရည္အေသြးစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ ေပးရန္၊
(ဃ)    ထိေရာက္စြာ ေရသုံးစြဲ လည္ပတ္မႈစနစ္၊
( င )    ေရသုံးစြဲမႈကို ႀကီးၾကပ္မႈ၊
( စ )    အစိုးရ၏ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈ၊
(ဆ)    အျခားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား စသည္တို႔ကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၃၃။    ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေရေပးေဝသည့္ဌာနသည္ ေရအရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း၏ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္း မ်ား၊ ေရအရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား၊ ဌာနအဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊ အခြန္ ေကာက္ေငြ၊ လုပ္ငန္းကုန္က်ေငြမ်ားႏွင့္ ေရေပးေဝရန္ တပ္ဆင္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ စက္ပစၥည္းမ်ား စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးပါ သည္။

ေရႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒမ်ားပါ အခ်က္မ်ားအား ေလ့လာေဖာ္ျပခ်က္
၃၄။    ေရႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ေရခြန္ႏွင့္တာတမံခြန္ ဥပေဒ (၁၉၈၇)၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ(၂၀၁၆)ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးဥပေဒ(၂၀၁၃) စသည္တို႔ကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၃၅။    အဆိုပါျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေရခြန္ႏွင့္တာတမံခြန္ဥပေဒသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒသည္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာအတြက္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ။
၃၆။    ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အမွတ္ (၆) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္း ထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒတြင္ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိလႅာ သန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အခန္း ၁၀၊ ပုဒ္မ ၂၅၊ ပုဒ္မခြဲ (က) မွ (ထ)ထိ ျပ႒ာန္းထား သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ပုဒ္မခြဲ (က)။    အမ်ားျပည္သူမ်ားသန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရလုံေလာက္စြာ ရရွိ ေရးအတြက္ ေရေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
ပုဒ္မခြဲ (ခ)။    ေရတိုးခ်ဲ႕ေပးေဝႏိုင္ေရးအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္အသစ္မ်ား ရွာေဖြ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ေရကန္မ်ား၊ ေရေလွာင္ ကန္မ်ား၊ စက္ေရတြင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ျခင္း။
ပုဒ္မခြဲ (ဂ)။    ေရလႊဲ ေရပို႔ ပိုက္မႀကီးမ်ား၊ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား ဆက္သြယ္တပ္ဆင္ ျခင္း၊ ေရတြန္းစက္၊ ေရပို႔စက္မ်ားတပ္ဆင္အသုံးျပဳျခင္း၊ ယင္းတို႔ ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း။
ပုဒ္မခြဲ (ဃ)။    ေရပိုက္လိုင္းမ်ားမွ ေသာက္သုံးေရကို ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအုံအတြင္းသို႔ ေရသြယ္ပိုက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္အသုံးျပဳ ခြင့္ေပးျခင္း၊ သုံးစြဲခြင့္ျပဳျခင္း။
ပုဒ္မခြဲ (င)။ ေရေပးသြင္းရန္စီမံထားရွိေသာ ေရကန္မ်ားႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္မ်ား တြင္ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း၊ ေရေဆးေၾကာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ညစ္ညမ္းေစျခင္း မျပဳလုပ္ရန္တားျမစ္ျခင္း။
ပုဒ္မခြဲ (စ)။    က်န္းမာေရးႏွင့္မညီၫြတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရေပးေရးလုပ္ငန္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေရေပးေရးလုပ္ငန္း တို႔ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း။
ပုဒ္မခြဲ(ဏ)။ ေရအရင္းအျမစ္ရရွိေရးႏွင့္ ေရေပးသြင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မိလႅာ သန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္မဆို ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူၿပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေလလံစနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳျခင္း။
၃၇။    ၎ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မခြဲ (၇) ခုသည္ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာပုဒ္မမ်ား ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

နိဂုံး
၃၈။ အစိုးရကိုသာအားထားရသည့္ ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရးစနစ္မွ ေခတ္မီၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ (National responsibility) တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူပူးေပါင္း၍ အေလးထားေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရးက႑ကို ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွေရေပးေဝမႈဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (Policies & Regulation)မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္မွာ အေရးႀကီးသည့္ က႑ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။


သတိျပဳရန္
ဤသတင္းအခ်က္အလက္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ တစ္စုံတစ္ခုအတြက္ အသုံးျပဳရန္မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေနာက္ဆုံးရသတင္းျဖစ္မည္ဟု သတ္မွတ္မထားသင့္ပါ။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားအား တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးခ်က္အျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။ အထူးအႀကံေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္ပါက အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈသည္ စာတမ္းတိုမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါ။

ရက္စြဲ
၁၃.၂.၂၀၁၈