Skip to main content

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ဖလံု၊ စေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဖတ္ၾကားသည့္ စာတမ္း

လူသားတို႔သည္ တူညီေသာ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈဘဝ၏ ျမင့္ျမတ္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ တူညီေသာ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈဘဝ၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း လူသားအျဖစ္ ဖြားျမင္ လာခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသူတို႔၌

(က) ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္

(ခ) က်င့္ဝတ္သိကၡာသိတတ္ေသာ စိတ္မ်ားရွိၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္ေမတၱာထားၾက၍ ေလာကသာယာေရးႏွင့္ ဘဝ သာယာေရးအတြက္ ျမင့္ျမတ္ေသာသဂၤဟ ဓမၼျဖင့္ ဆက္ဆံက်င့္သံုးေနထိုင္ၾကပါသည္။

အခြင့္အေရးကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း

ကမၻာေပၚရွိလူသားအေပါင္းတို႔သည္ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈအေပါင္းကို ပိုင္ဆိုင္ခံစားခြင့္ ရွိၾကသည္။ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာက္၊ ေသြးသား၊ က်ား/မ၊ သဘာဝ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ခံယူျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ား စသည့္ျဖင့္ ခြဲျခားျခင္းမရွိရ။ ထုိ႔ျပင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေနထုိင္ရာႏိုင္ငံ၊ နယ္ေျမေဒသတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာသည္လည္းေကာင္း၊ယင္း၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ဆိုင္ရာသည္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အဆင့္အတန္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းကိစၥအားလံုးကို ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရ၊ လူတိုင္း၌ မည္သူမဆိ ဘဝတစ္ခုရသည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်းကို မပ်က္စီး မဆုတ္ယုတ္ႏိုင္ေအာင္ လူသားတိုင္း၌ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရေသာ တာဝန္ရွိသည္။ ထိုတာဝန္ကို လူတိုင္းေလးစားျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားရမည္။ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရမည္။

အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကိုလုိက္နာ

လူမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ ကမၻာ့အဓိ႒ာန္ျပဳေၾကညာစာတမ္း၊ ေၾကညာခ်က္ နိဒါန္း၌ “လူခမ္းသိမ္း၏ မ်ိဳးရိုးဂုဏ္သိကၡာႏွင့္တကြ လူတိုင္းအညီအမွ်ခံစားခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္းလြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း” အတိအလင္းေၾကညာခ်က္ရွိသည့္အတိုင္း ယေန႔လူသားအေပါင္းသည္ လူသားတိုင္း၌ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တာမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာတရားမ်ား ခံစားၾကရပါသလား ေမးခြန္းျဖစ္လာသည္။ လူသားတို႔၏ အခြင့္အေရးကို အေရးမထား၊ မထီေလးစားျပဳျခင္းသည္ အာဏာရွင္စနစ္ကို နည္းသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈသာျဖစ္သည္။ အာဏာ ရွင္ႏိုင္ငံေရးဝါဒကို ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္တူသည္။ ထုိအျပဳအမူသည္ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူတို႔၏ လြတ္လပ္ျခင္း အခြင့္အေရးကို ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

မေကာင္းမႈျဖင့္္ေရွာင္ၾကဥ္

ယေန႔ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္အျမင္၊ ကိုင္ပိုင္အေတြး၊ ကိုယ္ပိုင္ခံယူခ်က္မ်ားရွိၾကသည္။ ကိုယ္ပိုင္အျမင္၌ လြတ္လပ္မႈမရွိပါက ဆင္းရဲမႈမ်ားျပားသည္။ ကိုယ္ပိုင္အေတြးသည္လည္း တားဆီးမႈမ်ားျပားစြာျပဳလုပ္ပါက လူမႈဘဝဆုတ္ယုတ္မည္္။ သံုးပါးေျမာက္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ခံယူခ်က္အား ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္မႈျပဳမိပါက ကမၻာ့လူမႈ႔အခြင့္အေရးအရာ၌ ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရမည္။ အျမင္၊အေတြး၊ခံယူခ်က္တရားမ်ား၊ လြတ္လပ္မႈ၊ မွ်တမႈ၊ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိရန္ ႏိုင္ငံေရးအရာ၌ ဥပေဒျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ေကာင္းရွိဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးသည္ မွန္ကန္ေသာမူူဝါဒ နည္းလမ္းရွိရန္လိုသည္။လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၌ ပဋိပကၡႏွင့္ ျပႆနာမ်ားထူေျပာလာေနသည္ေၾကာင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေအာင္ ဓမၼျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည္။ လူမႈေရးအေဆာက္အအံုတိုုင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာအႏၱရာယ္မ်ား မက်ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မညီညြတ္မႈ၊ၿပိဳကြဲမႈ၊အတၱဆန္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ေျပာင္းလဲမႈျပႆနာ

လူသားတိုင္းအခြင့္အေရး၊အခြင့္အလမ္းမဆံုးရံႈးရန္အတြက္ လႊဲမွားသည့္တိုးတက္မႈ၊ စီးပြားေရး၊လူသားတို႔ယဥ္ေက်းမႈတရားကို အေျခမျပဳသည့္ႏိုင္ငံေရး၊ အတၱဆန္မႈ၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ မေလ်ာ္ ႀသဇာလႊမး္မိုးမႈ၊ ညီညႊတ္မႈတရားကိုပ်က္စီးေစသည့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ညီမွ်ေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခငး္ျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးရမည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔သည္ သမေလာဘျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ယူျခင္းႏွင့္ ရန္လိုမုန္းတီမႈျဖင့္သာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤျပဳမူမႈတို႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေရထုညစ္ညမ္းအဆိပ္ျဖစ္ျခင္း၊မ်ိဳးရိုးဗီဇပ်က္သံုးျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတရား ပ်က္ျပားျခင္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ယွဥ္သည့္နည္းပညာရပ္ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ မမွန္ကန္ေသာ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားၾကရသည္။ ဤ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အက်ိဳးေကာင္းဟူ၍ မမွတ္ယူထုိက္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းသည္။

ေမတၱာကမၻာျဖင့္တည္ေဆာက္

ဆိုးက်ိဳးေပးမႈမ်ားျပားလာသည့္ လူမႈေရးေလာက၌ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ အယူအဆမ်ားလည္း မ်ားျပားေနေသးသည္။ တရားလက္လြတ္ႏွိပ္စက္က လူမႈ၊ မတရားစြာ အုပ္စိုးမႈႏွင့္ ဖိစီးညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားမ်ားျပားလာသည္ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ျခင္း၊ပုန္ကန္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ သနားၾကင္နာမႈကင္းၾကျခင္းႏွင့္ ယုတ္မာစြာ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူမႈေရးေလာကကို ပ်က္ဆီးသည္မည္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ကမၻာတြင္

 (က) တူညီေသာလြတ္လပ္သည့္ အခြင့္အေရးေပးမႈ

(ခ) ဥာဏ္ႏွင့္ သိတတ္သည့္ က်င့္ဝတၱရားေက်ပြန္မႈ

(ဂ) အခ်င္းခ်င္းေမတၱာေရွ႕ထားမႈျဖစ္ၾကလ်က္ ေမတၱာကမၻာျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကရမည္။

လူတိုင္း၌ လူ႔ဘဝအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈအခြင့္အေရးရွိရမည္။ မည္သူ႔ကိုမွ် ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမျပဳရ။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ၊ အသနားကင္းမဲ့စြာ၊ ယုတ္မာစြာမျပဳရ။ အျပစ္ႏွင့္ မတူညီေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ားမေပးရ။ လူတိုင္းတြင္ ဥပေဒအရာ၌ တူညီၾကရမည္။ ဥပေဒ၏ အာဏာအတြက္ ျခားနားျခင္းမရွိေစရ။ တူညီစြာခံစားပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ လူသားဝါဒကို ဖီဆန္၍ ခြဲျခားျခင္းမျပဳရ။ မေကာင္းသျဖင့္ လႈံေဆာ္ျခင္း ကင္းလြတ္ရမည္။ အကာအကြယ္ကို တူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိိရမည္ျဖစ္ၿပီး

(က) လြတ္လပ္ေရး

(ခ) ညီညြတ္ေရး

(ဂ) မွ်တေရးဟူေသာ တရားေတာ္သံုးပါးကို ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ၾကလ်က္ တစ္ကမၻာလံုး၌ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး က်င့္စဥ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ပါေစဟု ဆႏၵရွိုပါသည္။ လူတိုင္း၌ ဒီမိုကေရစီ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေက်ပြန္စြာအားထုတ္ႏိုင္ၾကမည့္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။