Skip to main content

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဖတ္ၾကားသည့္ စာတမ္း

“ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ”

အားလံုးမဂၤလာပါခင္ဗ်ား - က်ေနာ္ကေတာ့ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဦးခြန္လိန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔မွာ ခုလို စကားေျပာခြင့္ရတဲ့အတြက္မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ Public Participation for Democracy ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာတမ္းကို ဖတ္ၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေယဘူယ်အက်ဆံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက တုိင္းျပည္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အစိုးရကို အခြင့္အာဏာေပးအပ္တယ္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားက မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ကာ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ပါဝင္ႏိုင္ေစဖို႔ အခြင့္အေရးရွိၾကပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ပံုမွန္က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကေန ေဖာ္ေဆာင္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈေတြဟာ ဒီမွာၿပီးဆံုးသြားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာဟာ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိမဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံရမႈ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စဥ္ ကာလကေပးထားခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ အနာဂါတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာဌာနမ်ားက အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးမ်ား အေရြးေကာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈကို ျပသၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲေပးလိုက္တဲ့အခါ သူတို႔ကိုယ္စား သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔ ဥပေဒမ်ားျပဳစု ျပဌာန္းေပးေစေရးတို႔အတြက္ အခြင့္အာဏာလႊဲအပ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒမ်ားျပဳစုျပဌာန္းတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မဆန္႔က်င္ဖို႔ သတိထားရမွာျဖစ္သလို ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဥပေဒတစ္ရပ္အာဏာ တည္ေစဖို႔အတြက္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ တရားရံုးမ်ားက ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ အစိုးရတစ္ရပ္ဟာ လူႀကိဳက္မမ်ားေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ သူကတိကဝတ္ျပဳ ထားတဲ့အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္ေတာ့ ဘူးဆိုတဲ့အခါ ျပည္သူေတြဟာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တျခားေသာပါတီတစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာထိေရာက္တဲ့အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံတစ္ရပ္အတြက္ ဒီမိုကေရစီက ဘယ္လိုဘယ္ပံု အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံ မူမ်ား

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံမူေတြရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့…

(၁) ျပည္သူလူထုပါဝင္ႏိုင္မႈ

(၂) တန္းတူညီမွ်မႈ

(၃) စိတ္ရွည္သီးခံမႈ

(၄) တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ

(၅) ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ

(၆) လြတ္လပ္တရားမွ်တၿပီး ပံုမွန္က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရွိမႈ

(၇) ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို လက္ခံႏိုင္မႈ

(၈) အာဏာကို အလြဲသံုးမႈအေပၚထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ႏိုင္မႈ

(၉) ပါတီစံုစနစ္က်င့္သံုးႏိုင္မႈ

(၁၀) တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ        စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျခခံမူေတြထဲကမွ ျပည္သူလူထု ပါဝင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူလူထု ပါဝင္မႈဆိုတာဟာ အစိုးရက ျပည္သူလူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတိုင္းမွာ ျပည္သူလူထု ပါဝင္ႏိုင္မႈဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတာနဲ႔ ျပည္သူလူထုပါဝင္ပတ္သက္မႈၿပီး ဆံုးသြားတာမဟုတ္ပါ။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရကခ်မွတ္မဲ့ ေျမာက္မ်ားလွတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဥပေဒျပဳတဲ့အခါ ပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာမယ့္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစသည့္ ဥပေဒျပဌာန္းေရးေတြမွာ ဝင္ေရာက္အႀကံေပး ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသဆိုင္ရာ ေအာက္ေျခ ျမဴနီစပါယ္အဆင့္ေတြမွာေတာ့ လူေနအိမ္ေျခေတြတည္ေဆာက္ေရး၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးနဲ႔ ေျမယာအသံုးျပဳေရး စသည့္ ကိစၥမ်ားမွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုဟာ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဘယ္လို လုပ္ကိုင္သင့္တယ္ဆိုတာကို ေျပာဆိုေဝဖန္အႀကံျပဳ ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိရမွာ ျဖစ္သလို အခြန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔လည္းတာဝန္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခြန္ေငြေတြကို ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုအက်ိဳးရွိရွိ သံုးမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥကိုလည္း သိခြင့္ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဒီလိုကိစၥေတြမွာ ျပည္သူလူထုက မပါဝင္ဘူးဆိုရင္ အစိုးရဟာ သူတို႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ၾကားနာမႈမလုပ္ဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္လိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအခါ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ မရွိ ျဖစ္သြားမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနဟာ အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳမႈေတြ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာ ေစပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈဆိုတာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားပါတယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား…

က်ေနာတို႔ႏိုင္ငံဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲက စလို႔ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုေတာ့ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြင္းမွာ ျပည္သူလူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔အတြက္အေတာ္ပဲ စိမ္းေနပါေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၅ ႏွစ္နီးပါးျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာေတာ့ တခ်ိဳ႔ေသာ ဥပေဒျပဌာန္းေရးကိစၥေတြမွာ ျပင္ပ NGO မ်ား၊ INGO မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ၾကားနာေတြလုပ္ခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးမွာ မ်ားစြာလည္း အက်ိဳးရွိခဲ့ပါတယ္။

မၾကာမီကာလအတြင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးလည္း က်င္းပပါေတာ့မယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိလိမ့္မယ္လို႔ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္ေနခဲ့ၾက ပါတယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲကေန ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္သစ္၊ အစိုးရသစ္တို႔က ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို ဒီထက္တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။