Skip to main content

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာျပည္သူ႔ဖိုရမ္၏ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳ စာတမ္း

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးႏွင့္တကြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ၾကြေရာက္ လာေသာ ဂုဏ္သေရရိွ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပန္သူ႔ဖိုရမ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္လင္းဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔မွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာတမ္းဖတ္ၾကားခြင့္ ရတဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ လူျဖစ္ရတဲ့ ျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ေရာ၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ညင္သာေခ်ာေမြ႔ေရး အတြက္ အဓိက အခန္းက႑ကေန ရိွေနတဲ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦး အေနနဲ႔ပါ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္လွပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ လူႀကီးမင္းမ်ား ခင္ဗ်ာ -

လက္ရိွအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒေတြ အေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လူတိုင္းနီးပါးက ေျပာဆိုေနၾကတဲ့ စကားရပ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ့ ေသာ့ခ်က္က်တဲ့ ကီစၥရပ္တစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြအျဖစ္ ျပည္သူေတြက ႏိုင္ငံေရးမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈ-စီးပြား ဘ၀ေတြ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေဆာက္အအံုေတြ တိက်ခိုင္မာေနဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီရေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ ရွည္လ်ားလွတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းရိွၿပီး အဲဒီ လႈပ္ရွားႀကိဳးပမ္းမႈရဲ့ အလွည့္အေျပာင္းတိုင္းမွာ ျပည္သူလူထုဟာ အဓိကက်တာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အလြန္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္လာတဲ့ အခါမွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုလည္း သိသိသာသာ ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီတစ္ရပ္ကို ေဖၚေဆာင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာမွာ ျပည္သူလူထုပါ ၀င္ခြင့္ရရိွဖုိ႔ လိုအပ္သလို ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း တိက် ေသခ်ာၿပီး ခိုင္မာမႈရိွဖို႔လိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ့ ပါ၀င္ခြင့္ ရရိွဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုဟာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနသလဲ ဆိုတာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သိရိွပိုင္ခြင့္ ရိွရမွာျဖစ္သလို အဲဒီအခြင့္အေရးကိုလည္း ျပည့္ျပည့္၀၀ အသံုးခ်ႏိုင္ခြင့္ ရိွရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ အစိုးရအဆင့္တိုင္းမွာရိွတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲသူေတြဟာ ျပည္သူလူထုရဲ့ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈေတြ၊ အႀကံျပဳ တင္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ့ ပါ၀င္မႈေတြကို လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုသင့္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပံုမွန္ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ႏိုင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ အကၽြမ္း တ၀င္ ရိွေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း ေတြနဲ႔ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၱယားတစ္ခုလံုးကေန မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တံု႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔လည္း လိုအပ္လွပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္သူ႔ဖိုရမ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဟာ ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Hanns Seidel Foundation ရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမႈနဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးတခ်ိဳ႕မွာ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဖိုရမ္ေတြ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ ရိွပါတယ္။ အဲဒီ ျပည္သူ႔ဖိုရမ္ေတြမွာ ေဒသဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေဒသခံ ျပည္သူေတြဟာ အဓိက ေခါင္းစဥ္ႀကီးေတြအျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈ စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါတယ္။ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုဟာ သူတို႔ေဒသမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို အေျခခံၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ေတြအရ တိက်ခိုင္မာမႈရိွတဲ့ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အားလံုး သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ေရးဆြဲ ခဲ့ၾကကာ အဲဒီ ျပည္သူ႔ဖိုရမ္ေတြရဲ့ ေၾကညာခ်က္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီ အႀကံျပဳ တင္ျပခ်က္ေတြကို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ေတြကို တင္ျပခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုရဲ့ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားနဲ႔ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲသူေတြကို သိရိွလာေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ လက္ရိွ အခ်ိန္အထိ အဲဒီလို ျပည္သူ႔ဖိုရမ္ေတြကို မြန္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ရွမ္း စတဲ့ ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ စကိုင္း၊ မႏၱေလး စတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးက အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ တက္ေရာက္တဲ့ ျမန္မာျပည္သူ႔ဖိုရမ္းကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေတြမွာ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ ျပည္သူ႔ဖိုရမ္ေတြကေန တက္ေရာက္သူေတြက ဖက္ဒရယ္ ၀ါဒေရးရာ အယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုနားလည္ သိျမင္ၾကဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုလည္း ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးေတြမွာ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲသူေတြကေန ျပည္သူလူထုေတြအၾကား တံတားထိုးေပးတဲ့ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနဦးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခုလို ထူးျခားလွတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားမွာ ဂုဏ္သေရရိွ လူႀကီးမင္းမ်ားကို စကားေျပာခြင့္ရတဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္။ ဒီႏွစ္ က်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားရဲ့ ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ ျပည္သူလူထု ပါ၀င္ေရး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေရးရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာ ျပည္သူလူထု ပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေျပာျပခြင့္ ရရိွတဲ့အတြက္လည္း အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္လွပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ကူးေျပာင္းတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္တိုင္းမွာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ အားေကာင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ့ အခန္းက႑ဟာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုအၾကားမွာ တံတားခင္းေပးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေန႔ အခမ္းအနားမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး အတူတကြ လက္တြဲၿပီး တာ၀န္ရိွသူမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုအၾကားမွာ တံတားခင္းေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုး ခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။