Skip to main content

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ဓႏုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ မွ ဖတ္ၾကားသည့္စာတမ္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔အထိမ္းအမွတ္အတြက္ စာတမ္းေပးပို႔ရန္ဖိတ္ၾကားမႈအား မိမိတို႔ ဓႏုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ဦးစြာပထမ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔အတြက္ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ ေဆာင္ရြက္”(Public Participation for Democracy) ဟူ၍ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ထြန္းကားႏိုင္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမို ကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္မွာ ျမ်ားစြာမွ သဘာဝက် လွပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ က်င့္သံုးေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ စတဲ့ မ႑ိဳင္ သံုးရပ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ခ်ီတက္လုပ္ေနသကဲ့သုိ႔ မီဒီယာကဏၰကိုလည္း လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ေပးလာၿပီး ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတာကိုေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏို္င္ေရးမွာလည္း ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႔ျမင္ရတဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရဲ႕ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေရရွည္တည့္တံ့မယ့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္အျဖစ္ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္က အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္း သြားေနစဥ္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုေရးသည္လည္း အလြန္အေရးပါတဲ့ အခန္းကဏၰမွာ ပါဝင္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမွသာလွ်င္ တရားမွ်တမႈဆိုတဲ့ အခြင့္ အေရးကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ခံစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက ခံစားၾကရမယ့္ အက်ိဳးတရားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ဒီမိုကေရစီအတြက္ ေရွ႕႐ႈကာပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေလးစားလို္နာတတ္ၾကဖို႔၊ က်ယ္ျပန္႔ႏွံ႔စပ္စြာ သိရွိထားႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့လာ ထားမႈမ်ားလည္း အထုးလိုအပ္ပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ျခစားမႈ၊လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ားကိုလညး္ အစြမး္ကုန္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား အမွန္တကယ္အလုပ္အေကြ်းျပဳေသာ ဝန္ထမ္းေကာင္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚသစၥာရွိစြာျဖင့္ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတာ အထူးပင္ အေရး ပါေၾကာင္း ေျပာလုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ အဂတိလိုက္ စားမႈမ်ား မ်ားျပားျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ားျခင္းစတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွင္သန္ႀကီးထြား ေနျခင္းသည္ အနာဂတ္အထိ အျမစ္တြယ္ရွင္သန္ေနမည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး အတြက္ မ်ားစြာနစ္နာေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ တစ္စံုတစ္ခုေသာအတိုင္းအတာအထိ ဟန္႔တားမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို သိရွိၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာစီမံေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္းကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အား အခြန္ေပးေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္တိမ္း ေရွာင္မႈ၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္ႏိုင္တဲ့ လမ္ေၾကာင္ေတြကိုလည္း ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားႏိုင္တဲ့ စီမံမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး တိက်စြာေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သြားရန္ လိုအပ္တယ္။အဲဒီလို ကိစၥရပ္ ေတြကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ  တိုင္းၿပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းရွင္သန္းေရးအတြက္ကို  ေရွ႕႐ႈၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတာ အထူးလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေရရွည္တည္တံ့မယ့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ယေန႔ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ေနတာကိုေတြ႔ျမင္ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆိုတဲ့အတိုင္း ၿပီးၿပည့္စံုေသာ အပစ္အခတ္၊ အတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲေရးျဖစ္ရန္မွာ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ Nationwide ဆိုတဲ့အတိုင္း Nationwide ျဖစ္ဖို႔လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၌ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြသည္လည္း ဒီမိုကေရစီအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ပိုမိုပီျပင္စြာ ခ်ီတက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းရွင္သန္ေရး က်င့္စဥ္မ်ား၊ အေလ့အထမ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားေတြကို ပိုမိုတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အျပင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရပါတယ္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈေတြသည္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ေရး အတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ ထြန္းေနဖို႔၊ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေနဖို႔ဆိုတာအေရးပါေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းရွင္သန္ဖို႔ဆိုရာမွာ အစိုးရရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြသာမက ျပည္သူအမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ႀကိဳးပမ္းမွသာလွ်င္ ပိုမိုေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္” ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီမွာလည္း တာဝန္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီက တာဝန္ရွိေၾကာင္းသိပါမွ တာဝန္သိတတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ သိတတ္မွ သာလွ်င္ တာဝန္ယူႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး တာဝန္ယူႏုိင္မွာသာ တာဝန္ခံတတ္မွာျဖစ္လုိ႔ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ေရွ႕႐ႈကာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ထက္သန္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အားကိုး အားထားရမဲ့ ျပည္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ၿပီး ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅)ရက္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုပါေၾကာင္းမိမိတို႔ ဓႏုတိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီမွ ေကာင္းျမတ္ေသာ၊ မွန္ကန္ေသာႏိုင္ငံေရးဆႏၵတို႔ျဖင့္ ဤစာတမ္းအားေပးပို႔အပ္ပါသည္။