Skip to main content

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီက ဖတ္ၾကားသည့္စာတမ္း

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္သားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အားလံုးသည္ မိမိတို႔ရဲ႕ဘဝရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အေျခခံျဖစ္ေသာ စားဝတ္ေနေရး အေရးသံုးပါး အဆင္ေျပခ်င္သကဲ့သို႔ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး တန္းတူညီမွ်ေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကိုယ္စိတ္(၂)ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာ ေကာင္းျမတ္ေသာ ပတ္ဝန္က်င္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ကမၻာတည္သ၍ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ သြားေစလိုၾကပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မိဘဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္မွသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္-

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးသည္ သမိုင္းဦး ဘံုေျမေခတ္မွသည္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္တို႔၏ မင္းအဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အတူတကြေနထိုင္ လာခဲ့ၾကရာမွ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ သူ႔ကြ်န္ဘဝက က်ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ဖက္ဆစ္တို႔၏ ကိုလိုနီစနစ္ကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ၿပီး သူ႔ကြ်န္ဘဝက လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအားလံုး တခဲနက္ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး အသက္၊ ေသြး၊ ေခြ်း ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့ရၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအရာသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလံုး သူ႔ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ ျပင္းျပသည့္ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ လွည္းေန၊ ေလွေအာင္း၊ ျမင္းေဇာင္းမက်န္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ စည္းလံုးညီညႊတ္ေသာအားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ ရလဒ္အျဖစ္ “လြတ္လပ္ေသာျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ” အျဖစ္ အမၻာ့အလည္မွာ ေပၚထြန္းလာခဲ့ျခင္းကို သမိုင္းသာဓကအေနျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာအခါမွာ “ပင္လံုညီလာခံ” မွ ခ်မွတ္ေသာ တစ္နည္း “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ကို အေျခခံၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး စုေပါင္းပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ ထိုေခတ္ထိုအခါက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္သူမ်ား ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ တုိင္းရင္းသားအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵကို ရယူၿပီးလြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တန္းတူရည္တူရွိမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း သံသယမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာက္မယွက္ အဟန္႔ အတားမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္လည္း တိုင္းျပည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အားနည္းသည့္အျပင္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားလာသည့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ၾကာလာ ေသာအခါ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လွ်င္ တုိင္းျပည္ဖြ႔႔ံၿဖိဳးမႈမ်ားစြာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ ရပါေတာ့သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခေနမ်ားႏွင့္အတူ သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ တိုင္းျပည္တစ္ဝွမ္းလံုးမွာရွိၾကေသာ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအားလံုး၏ဘဝ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး တေျပးညီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအားလံုး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရန္ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တုိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္ေသာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ၊ လူထုအေျချပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္မွသာလွ်င္ ေနာင္အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈဘဝကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားအားလံုးႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ဘဝလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

          အကယ္စင္စစ္ “ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္” ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆႏၵႏွင့္အခြင့္အေရးကို အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မတူညီမႈ၊ ကြဲျပားမႈမ်ားကို လက္ခံသေဘာေပါက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာေသာ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္နည္းကို ေရွာင္၍ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ လံုးဝကင္းစင္ေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာကကို အမ်ားျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ စနစ္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးရာ၌ ျပည္သူလူထု၏ အခန္း႑ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ပူေပါင္းပါဝင္မႈသည္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အတိုင္းအတာအထိ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစႏိုင္သည္၊ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ခြင့္ျပဳထားသည္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းထားမႈေအာက္တြင္၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက မည္မွ်ပူးေပါင္း ပါဝင္ႏိုင္ၾကသည္ဆိုသည့္ အေပၚတြင္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ တိုးတက္မႈေရခ်ိန္ကို တိုင္းတာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ က်င့္စဥ္သည္ တိုင္းျပည္ကို ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစသည့္ စနစ္ဟု အမွန္တယ္ယံုၾကည္သည္ ဆိုပါက တိုင္းျပည္ကို စီမံခန္႔ခြဲမည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက မိမိတို႔ဆႏၵႏွင့္အညီ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ေပးရေပမည္။ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးလိုေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားႏွင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုအား သတင္းမွန္ျဖန္႔ခိ်ေပးသည့္ မီဒီယာမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ လူထုလူတန္းစား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကို အေလးထား၍ မွန္းကန္ေသာ အသိပညာမ်ားေပးလ်က္ ျပည္သူ႔အတြက္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစိတ္ထား အသီးသီးရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ျပည္သူလူထုမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔၏အက်ိဳးအပါအဝင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး၏ အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ သယ္ပိုးမည့္မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရလွ်င္ ပုဂၢလဓိ႒ာန္ႏွင့္မေရြးဘဲ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် အသိဥာဏ္ႏွင့္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္၍ ေရြးခ်ယ္ရေပမည္။ မိမိႏွင့္ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူ၊ မိမိႏွင့္နီးစပ္သည့္ အုပ္စုအဖြဲ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သာမက ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ သီလႏွင့္ပညာျပည့္ဝသူ၊ လူေကာင္း၊ လူေတာ္၊ လူမွန္ကို ေရြးခ်ယ္ရေပမည္။ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္သူ၊ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းရွိသူ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူသည္ သီလရွိသူျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာတုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၏အက်ိဳးအတြက္ အမွား၊ အမွန္၊ အေကာင္း၊ အဆိုး၊ အက်ိဳး၊ အျပစ္ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္၍ တုိင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ ပညာျပည့္ဝသူကို လူမွန္ေနရာမွန္ေရြးခ်ယ္ေပးရေပမည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးမွလည္း မိမိတို႔၏ ကြ်မ္းက်င္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစသည့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ တိုင္းျပည္၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာ ပါဝင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ တုိင္းသူျပည္သားတို႔၏ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံေနထုိုင္ၾကမွသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အမိျမန္မာျပည္ႀကီး တုိုင္းတစ္ပါးလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အားနည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ အားနည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ၾကာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်  က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ သာဓကကို သင္ခန္းစာယူလ်က္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေခတ္မွီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ တက္ညီလက္ညီ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။