Skip to main content

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက) က ဖတ္ၾကားသည့္စာတမ္း

ဒီမိုကေရစီအတြက္ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္

“ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူေတြက ျပည္သူေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္တယ္ ” လို႔ အီဘရာဟင္လင္ကြန္းက ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ သည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အရာက ျပည္သူလူထုအတြက္ႏိုင္ငံေရး ဟုဆိုသည္ကို ကိုယ္တိုင္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားဟု မဆိုႏုိင္ေပ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္သူအားလံုးက ႏိုင္ငံေရးကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ သည္ အာဏာရွင္စနစ္ ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ပင္ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈမွာ နားလည္ကြ်မ္းက်င္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္သူမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ရွိေနပါသည္။ ယင္းသည္ ေအာက္ကေနအထက္သို႔ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေရြးေကာက္ျခင္း၊ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို အမ်ားဆႏၵႏွင့္ ဆံုးျဖတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုသည္ထက္ပိုၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ၏ တူည္ီသည့္အေျခခံစိတ္ဓာတ္သေဘာထားမ်ား စိမ့္ဝင္အျမစ္တြယ္ေနမည္ဆိုပါက မည္မွ်ပင္အလုပ္အကိုင္မ်ား ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာမ်ား၊ လူမ်ိဳးမ်ားျခားနားေနပါေစ လူသားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ တူညီသည့္ နားလည္မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည့္ ဆက္ဆံေရး ေပၚေပါက္လာမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမတူကြဲျပားသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကားတြင္လည္း တူညီသည့္နားလည္မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာပါမည္။ ယင္းမွတဆင့္ တေပါင္းတစည္းထဲျဖစ္လာကာ ရန္ေစာင္ျခင္း၊ ဂုတ္ေသြးစုပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားမရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာကမၻာႀကီးျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပီပီျပင္ျပင္ ထူေထာင္မည္ဆိုပါက ျပည္သူေတြႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔ေတြမွာ မတူညီမႈမ်ားအေပၚ နားလည္သည္းခံသေဘာထားႀကီးေပးတတ္ေသာ က်င့္စဥ္မွာ အဓိက လိုအပ္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ တည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံ၌ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အစဥ္အလာ စသည္တို႔ကို ဖန္တီးေသာအခါတြင္လည္း လူသားအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးတြင္ သည္းခံႏိုင္မႈ ကိုမျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သည္းခံႏိုင္မႈ သည္ သည္းခံႏုိင္ေသာ သေဘာထား အျမင္၊ အေလ့အက်င့္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သျဖင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဟူ၍ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီအမူအက်င့္ျဖစ္ေသာ သည္းခံေရးတရား ကိုေကာင္းမြန္စြာ မခံႏိုင္ယူပါက အေျပာႏွင့္အလုပ္ ညီညြတ္မွ်တမႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးသည္းခံႏိုင္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ပံုမွန္လြတ္လပ္မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပမႈ၊ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ၊ ၾသဇာအာဏာထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းႏိုင္မႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို လက္ခံႏုိင္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပါတီစံုစနစ္ ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဂရုျပဳဆင္ျခင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ဤအခ်က္မ်ားကို မွတ္သားေလ့လာ၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးသည္းခံႏိုင္မႈ ကိုမျဖစ္မေန ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ထားၿပီး ႏွလံုးသြင္းက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္သာ အဆင့္ျမင့္ဒီမိုကေရစီစနစ္ သို႔တက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သည္းခံႏိုင္မႈ သုညျဖစ္ပါက ဒီမိုကေရစီ စနစ္သည္ အခက္အခဲျပႆနာေပါင္းစံုျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သည္းခံႏိုင္မႈရွိပါက လူ႔အခြင့္အေရးကို လက္ခံႏိုင္သကဲ့သို႔ လူတိုင္းအတြက္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားကိုလည္း ေလးစားရာေရာက္ေပမည္။ သို႔မွသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အားအင္ျပည့္ၿဖိဳးတို႔ႏွင့္ အတူ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မတရားမႈမ်ား၊ မေကာင္းမြန္ေသာအေျပာအဆို၊ အေရးအသား၊ အႀကံအစည္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ လက္တုံ႔ျပန္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကိုေရွာင္၊ စစ္ပြဲမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ မဂၤလာရွိေသာ လူယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေစာင့္ထိန္းျပဳက်င့္ေသာ အက်င့္သီလျဖစ္သည့္ သည္းခံႏိုင္မႈကိုေဆာင္၍ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔ ဟု အေလးအနက္တုိက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။