Skip to main content

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ “ဝ” ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဖတ္ၾကားသည့္ စာတမ္း

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္လူႀကီးမင္းမ်ားနဲ႔ ပါတီစံုအသီးသီးမွ ညီအကိုတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကို အထူးပင္ ေလးစားပါေၾကာင္းနဲ႔ မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးအိုက္ယြန္းမြန္းျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔အခမ္းအနားအတြက္ စာတမ္းကို ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခြင့္ရတဲ့အတြက္ မ်ားစြာမွဘဲ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေရွးဦးစြာ ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အဓိပၸာယ္၊ ဒီမိုကေရစီကို နားလည္လက္ခံဖို႔ထားရွိတဲ့ မူဝါဒ၊ သေဘာထားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပိုးရန္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းဟာ ဂရိဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္မွာ “ဒီမို”ဆိုတာ “ျပည္သူလူထု” “ကေရစီ”ဆိုတာက “ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” လို႔ အဓိပၸာယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမွတ္သားရပါတယ္။ ဒီအဓိပၸာယ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ကို ဗဟိုျပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဟာ ျပည္သူအတြက္ျပည္သူ မ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စနစ္အမွန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ က်င္းပ ျပဳလုပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီအတြက္ေဆာင္ပုဒ္မွာ “Public Participation for Democracy” “ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္” ေဆာင္ပုဒ္ကို “ဝ”ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာႀကိဳဆိုလိုေၾကာင္းေျပာျပလိုက္ပါတယ္။ ေဆာင္ပုဒ္ကို ေပးပို႔လာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္အဖြဲ႔(Inter-Parliametary Union-IPU)ကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ထပ္မံေျပာျပလိုပါတယ္။

ယေန႔ဟာ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွာရွိတဲ့ ပါလီမန္မ်ားအတြက္ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကို စီမံေပးတဲ့ေန႔ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပါလီမန္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာမွ ႏိုင္ငံသားေတြကို ခ်ိတ္ေပးတဲ့ ေန႔လဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း “ေလ်ာ္ညီစြာ ျငင္းပယ္စြာမရႏိုင္တဲ့ အမွန္တရား”မ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းေပးထားျခင္းလဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြက ကမ္းလွမ္းမႈကို ရယူေလ့က်င့္ၿပီး အစိုးရ အေနျဖင့္ အားေပးေလးစားမႈျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး အေျခခံရမည့္ အုတ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားဟာဒီမိုကေရစီကိစၥအတြက္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တာဝန္ (၂)ရပ္ရွိပါတယ္။ သမရိုးက်ျဖစ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ကိုမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သမရိုးက်မဟုတ္တဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္္လို႔ လူထုက လူထုကိစၥေတြကို သူတို႔ကို သူတို႔ သတိေပးမယ္။ ေတြ႔ႀကံဳ၊ ခံစား၊ နားၾကား၊ ျမင္ျမင္္သမွ်ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာလာၾကမယ္။ ၿပီးေတာ့ အျမင္နဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆိုရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးဆႏၵျပျခင္းျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္တဲ့ လူအခြင့္အေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈေတြ အားနည္းျခင္း၊ ကင္းမဲ့ျခင္း ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြဟာ တစ္ကမၻာလံုးရဲ႕ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထရွိေသာ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကိုလဲ ေတြ႔ရွိၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေၾကာင္းတရားေပါင္းစံု ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာၿပီး တြန္းကန္အားသေဘာျဖစ္တဲ့ အက်ိဳးတရားမ်ားစြာေပၚေပါက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအက်ိဳးတရားမ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာဒီမိုကေရစီရလဒ္ျဖစ္ေအာင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ လူသားကမၻာျဖစ္ေရး၊ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး တရားမွ်တစြာျဖင့္ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ လူ႔ကမၻာျဖစ္လာေစေရး၊ ေမတၱာတရားေအး ရိပ္မွာ ညီညြတ္ေသာ လူသားကမၻာအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေရစးတို႔ကို ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္

ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး  ဘက္စံုေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီေရႊႏိုင္ငံေတာင္သစ္ႀကီးအား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ သြားရာမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္စို႔ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ဆီ အေရာက္္ခ်ီတက္ဖို႔၊ လက္တြဲၾကစို႔လို႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကို ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။