Skip to main content

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားသို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ အခါသမယတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရ အသီးအပြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝရရွိခံစားႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဦးစြာပထမဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သလိုက္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားကို ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရ ျပည့္ဝစြာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ငါးႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ လူမႈဘဝႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ် ေျပာဆိုရပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံျဖစ္ၿပီး အားလံုးအတြက္ ခြင့္တူညီမွ်ရွိသင့္သည္ဟု ယူဆေသာအခြင့္အေရးကို လူတိုင္းခံစားေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈမ်ားရွိပါမွ ဒီမိုကေရစီသည္ အၿမဲသက္ဝင္ရွင္သန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီလုိက္နာက်င့္သံုးေရးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ပါဝင္်ကင့္သံုးၾကရပါမည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစည္း ညီညြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရးစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ Democoracy Culture ဆိုသည့္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားရန္လိုအပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္လက္ခံက်င့္သံုးသည့္ လူ႔ေဘာင္ဘဝရွိရပါမည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား အေျခခုိင္ေရးတြင္ ဒီမိုကေရစီပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းကအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈတို႔ကို မွ်တစြာေပါင္းစပ္ က်င့္သံုးႏိုင္ရပါမည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔ ခိုင္မာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည့္အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္မ်ားသည္ ေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေရးဟူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက အသိစိတ္ဓာတ္ရွိစြာျဖင့္ တက္ညီလက္ညီ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ အေျခအေနမ်ား၊ လူမႈပံုစံမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ား၊ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး (Stakeholders) မ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ကာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ရင့္က်က္ျပည့္ဝမႈ၊ အေတြးအေခၚျမင့္မားမႈႏွင့္ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္မႈတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၏ အဓိကအခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။                 

ယေန႔အခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအားလံုး၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးမည့္ အေရးႀကီးေသာကာလ ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ကူညီ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ သစ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား အားလံုးကလည္း တာဝန္ေက်ပြန္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ျပည္သူအားလံုးက ႏိုင္ငံသားတာဝန္ျဖစ္သည့္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းတာဝန္ကို မပ်က္မကြက္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ မိမိတို႔ကို အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳမည့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္  ရည္အေသြးရွိသည့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားၿပီး ပြင့္လင္းလြတ္လပ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေပါင္းစံု၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေပါင္းစံုရွိသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာ ေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ၏လူမႈသဟ ဇာတျဖစ္မႈႏွင့္ မတူညီသည့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအားလံုး စည္းကမ္းရွိမႈ၊ စိတ္ေနစိတ္ထားရင့္က်က္ျပည့္ဝမႈ၊ အေတြးအေခၚ ျမင့္မားမႈ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိမႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-

ယခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “Public Participation for Democracy” (ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္) ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ေဆာင္ပုဒ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပိုမိုအနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျပသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္မ်ား အားလံုးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးက ဒီမိုကေရစီယႏၱရားအဆင့္ အဆင့္ဆင့္၌ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏုိင္မည့္ ခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသိပညာေပး ေရခ်ိန္ျမင့္မားလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္၍ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို ပိုမိုရရွိခံစားႏိုင္ရန္လည္း အားလံုးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခါသမယတြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသား ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္နားလည္ေလးစားမႈ အမ်ား၏သေဘာထားကို လိုက္နာ၊ လူနည္းစု၏သေဘာထားကို အေလးထားရင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ၾကရန္ႏွင့္ ရင့္က်က္ျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္သြားၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။