Skip to main content

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားသို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔

ယခုႏွစ္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပါလီမန္အဖြဲ႔က ေပးပို႔ေသာ “ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူပါဝင္ျခင္း” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္မွာ အုတ္ျမစ္ခိုင္မာေရးကို ရည္ရြယ္ဟန္ရွိေပသည္။ အေၾကာင္းမူ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိုုသည္ မွာ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုုသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ကမၻာေပၚရွိ ျပည္သူမွန္သမွ်သည္ ဒီမိုကေရစီေရးထက္ ဝမ္းေရးကိုသာ အာရံုေရာက္မည္မွာ သဘာဝက်ပါသည္။ ဝမ္းေရးတည္းဟူေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္းဟူေသာ အမွတ္အသားႏွစ္ခုအၾကားတြင္ တိက်ေသခ်ာေသာ ညီမွ်ျခင္း အေျဖမရွိေသာေၾကာင့္လည္း စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီရၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း--ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းၿပီး ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ဟု စနစ္က အာမခံထားျခင္းမရွိေခ်။ ထို ထက္ဆိုးသည္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက ဝါရင့္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦး၏ အႏုမာန အယူ အဆျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားက စီးပြားေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္ေနသည္။ ဤအယူအဆသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သုေတသနျပဳမႈမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ဘဲ သူ႔ႏိုင္ငံႏွင့္ သူ႔အေတြ႔အႀကံဳတစ္ရပ္မွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ အေျပာက်ယ္လွသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ဒီမိုကေရစီတံဆိပ္ကို ဆင္ျမန္းၿပီး ဒီမိုကေရစီေဝါဟာရကို အာေတြ႔ေနေသာ္လည္း ကမၻာ့ပညာရွင္ အမ်ားစုကမူ ဒီမိုကေရစီစနစ္အေပၚ သုေတသနျပဳမဆံုး၊ ေဆြးေႏြးမဆံုး ျဖစ္ေနဆဲပင္။ ဒီမိုကေရစီဆိုေသာ စကားလံုး၏ ေရွ႕၌နာမဝိေသသန တစ္ခုခုမထည့္ဘဲ သံုးစြဲဖို႔ရာပင္ မဝံ့မရဲ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ဖတ္ရႈမိသည္။

သုို႔ေသာ္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္က လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္။ ဤသည္ပင္ အဓိကဟုယူဆပါသည္။ ထို႔အျပင္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူတိုင္းစိတ္အားထက္သန္စြာ ပါဝင္ပါဟု တိုက္တြန္းသင့္သည္။ ပညာေပးသင့္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္၌ အာဏာရွင္တစ္ဦး၏ အမွားကို ကုစားရန္နည္းလမ္းမရွိ။ လူသည္မွားတတ္ေသာ သတၱဝါျဖစ္သည္။ အမွားကိုကုုစားႏုိင္ျခင္း မရွိက လူထုနာမည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္၌ အမွားကိုကုစားရန္ နည္းလမ္းရွိသည္။ ကနဦးကတည္းက မမွားရေအာင္လည္း အမ်ားက စုေပါင္းဆံုးျဖတ္သည္။ မွားသြားပါကလည္း အမ်ားဆႏၵျဖင့္ အမွားျပင္ႏိုင္သည္။

သတိထားရမည္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ အဖ်က္မ်ိဳးေစ့ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ၏ အဖ်က္မ်ိဳးေစ့သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြင္းမွာပင္ ပါဝင္လာတတ္သည္။ ထိုမ်ိဳးေစ့မွာ အစြန္းေရာက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအဖ်က္မ်ိဳးုေစ့ကို ထိန္းႏိုင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး လမ္းေၾကာင္း၌ ေျဖေလ်ာ့ေရးမွ ကူးေျပာင္းေရး ထုိမွတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီခိုင္မာေရး သို႔တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ေအာင္ျမင္စြာ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ မထိ္န္းႏိုင္လွ်င္မူ ဒီမိုကေရစီစနစ္က ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက် သြားတတ္သည္။

အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးသည္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရး အသိပညာႏွင့္ ႏိုင္ငံျပဳ အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ျပည္သူအားလံုးက အာရံုထားၾကရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။