Skip to main content

ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္အေရးပါေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Ecotourism)

ရက္စြဲ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္