Skip to main content

ရာသီဥတုအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေကာက္ပဲသီးႏွံ အာမခံစနစ္ျဖင့္ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ရက္စြဲ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္