Skip to main content

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ား

ရက္စြဲ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္