Skip to main content

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒသမေန႔

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၄ ရက္)

၁။                ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒသမေန႔ကို ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပၿပီး တက္ေရာက္ ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၄၃၃)ဦး အနက္ (၃၈၈)ဦး တက္ေရာက္သည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ သည္-

          ( က )  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၇)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

                   (၁)     ဦးစိုးစံသက္ထြန္း၊ ျမင္းမူ မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕ဘက္ ျခမ္းရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စု (၁၇)အုပ္စုမွ ေက်း႐ြာ(၃၀)ရွိ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား (အားလုံး) ႏွင့္ေထာ္လာဂ်ီမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ တိုးဂိတ္အား အခမဲ့ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ကို သိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ေဒသခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္စာရင္းအမွန္ကို ေကာက္ယူ၍ စာရင္းမ်ားအတိုင္း ေျဖေလၽွာ႔ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

                   (၂)     ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ ရပ္ေစာက္ မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ေအာင္ပန္း-ပင္းတယ-ရပ္ေစာက္လမ္းေပၚရွိ တံတားအမွတ္ ၂/၄၆ ဝါးျပား ေခ်ာင္းကူးေရပုပ္သိုးတံတား အသစ္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍   ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေငြလုံးေငြရင္း ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

                   (၃)     ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္၊ ဒိုက္ဦး မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝန္းလုံးရွိ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားအား ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ စရိတ္၊ ခ်ီးျမႇင့္ေငြတိုးျမႇင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးတင္ျမင့္က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးမူဝါဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

                   (၄)     ဦးနန္မြန္ထင္၊ မခ်မ္းေဘာ မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ “မခ်မ္းေဘာ” ၿမိဳ႕အမည္၌ “ေဘာ” ေနရာတြင္ ေဘာ့ “ေအာက္ကျမစ္” ထည့္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးတင္ျမင့္က သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ အဆိုျပဳတင္ျပ ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ တင္ျပလာမႈအေပၚ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေဝး၏ သေဘာ တူေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရရွိပါက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

                   (၅)     ဦးဘရွိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴ မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ  ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိ ေဂါက္ကြင္းကို တရားဝင္အမည္ေဖာက္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေဂါက္ကြင္းအတြင္း နဒီေသာင္ယံ စားေသာက္ဆိုင္ အနီးတစ္ဝိုက္၌ ကိုယ္ပိုင္ေျမမရွိေသးေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ႐ုံးအေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္သုံးစြဲခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးတင္ျမင့္က လက္ရွိေဂါက္ကြင္းကို အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ေျမ အျဖစ္သာ ထားရွိသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ထားပါေၾကာင္းႏွင့္ ေျမေနရာမရရွိေသးေသာ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ဌာနပိုင္ေျမအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ ေလၽွာက္ထားလာပါက ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

                   (၆)     ဦးလွထြန္းေက်ာ္၊ ေမာင္ေတာ မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု (လူမ်ိဳး) အလိုက္ လူဦးေရစာရင္း ထုတ္ျပန္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ထုတ္ျပန္ေပးမည့္အစီအစဥ္ ေလာေလာဆယ္ မရွိေသးပါေၾကာင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအတြင္း ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိၿပီးမွသာလၽွင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

                   (၇)     ဦးေစာထြန္းျမေအာင္၊ ဖာပြန္ မဲဆႏၵနယ္က ေမးျမန္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္း ေနထိုင္သည့္ လူမ်ိဳး (၁၃၅)မ်ိဳး ရွိေၾကာင္းကို ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ျပန္လည္စိစစ္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းေပၚမူတည္၍ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

          ( ခ )   ဥပေဒၾကမ္း (၁)ခု လက္ခံရရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔အသိေပးျခင္း      

                             အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔လာေသာ ပညာေရး သုေတသန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးၿပီး အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို ေဆြးေႏြးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ၁၆-၈-၂၀၁၉ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ ျဖစ္သည္။

          ( ဂ )   အဆို(၁)ခု ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ဦးေမာင္ျမင့္၊ မင္းကင္း မဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းသည့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ား Labour Right အျပည့္အဝရရွိေစေရးႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႔ရသည့္အခါ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ Labour Intensive Industry မ်ား အလုံးအရင္းႏွင့္ ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၁) ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး အဆိုအား လႊတ္ေတာ္ကမွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

၃။       ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို ေန႔လယ္ ၁ နာရီတြင္ ရပ္နားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၁) ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပမည့္ရက္ကို ၁၆-၈-၂၀၁၉ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)  နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ လ်ာထားပါသည္။