Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ်ပၫ္သဴ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေ်မာကၸဳံမြႏ္အစၫ္းေအဝး (၁၆)ရက္ေ်မာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာမၫ့္သူမ္ားစာရင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ်ပၫ္သဴ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေ်မာကၸဳံမြႏ္အစၫ္းေအဝး (၁၆)ရက္ေ်မာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာမၫ့္သူမ္ားစာရင္းဒုတိယအႀကိမ္ ်ပၫ္သဴ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေ်မာကၸဳံမြႏ္အစၫ္းေအဝး (၁၆)ရက္ေ်မာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာမၫ့္သူမ္ားစာရင္း