Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၂) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၂) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္းဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၂) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း