Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔သို႔လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔သို႔လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔သို႔လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း