Skip to main content

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမိုင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ရွိလ်က္ရွိၿပီး      မ်က္ေမွာက္ကာလတိုင္ေအာင္ လယ္ယာက႑ကို အေျခခံလ်က္ရွိပါသည္။ လယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ႔ခ်ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္တိုးတက္ျမင့္မားေရး တို႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေျမယာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကို ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက႑ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ လယ္သမားအမ်ားစုသည္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ သည့္အေထာက္အထားပစၥည္းမထားရွိႏိုင္ျခင္းသည္ ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ အဓိကအခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရရွိရန္ ႏွင့္ လယ္ယာေျမကို မွန္ကန္စြာ အသုံးခ်စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏အခက္အခဲမ်ားကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 

နိဒါန္း

၁။    လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာအားလုံး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္ ၿပီး လယ္ယာေျမကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ျမင့္မားေစရန္အလို႔ငွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာ ေျမဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လက္ဝယ္ထား   ရွိ၍ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ အသုံးခ်ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။   ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ (ဃ) တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ပစၥည္းအားလုံး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။  

၂။    မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသို႔ တြန္းပို႔ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ယခုအခါ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ျဖစ္ေပၚရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ လူဦးေရမ်ားျပားလာ ၿပီး လူေနထူထပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာလုပ္ကြက္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဥပေဒ ျပဳစည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေျမယာမ်ားအေပၚ က်ဴးေက်ာ္လာျခင္း၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္အေပၚ ဂ႐ုျပဳမႈအားနည္းေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာအျငင္းပြားမႈမ်ား

၃။    ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ပုံစံ (၃) မ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၎တို႔မွာ-

(က)    တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ေျမသိမ္းယူခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊

(ခ)    ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအၾကား ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ 

(ဂ)    လယ္သမားအခ်င္းခ်င္း လယ္ယာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေျမယာအျငင္းပြား မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၄။    လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲ ေရးေကာ္မတီမ်ားက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေက်း႐ြာမ်ားစြာတြင္ “လယ္” ေျမ ႏွင့္ “ယာ”

ေျမကို အမ်ိဳးအစား ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။  

၅။    လယ္ယာေျမဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျပ႒ာန္းထားၿပီး ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အ ေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္း၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ေအာက္ပါျပႆနာမ်ား ႀကဳံေတြ႕ ေနရလ်က္ရွိပါသည္-

(က)    ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုသည္ ယင္းအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝခံစားခြင့္ မရရွိျခင္း၊ 

(ခ)    အထူးျပဳကုမၸဏီမ်ားက ေတာင္သူမ်ားအေပၚေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည္ဟု Media၊ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ခက္ခဲသည့္ေဒသႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ခံစားခြင့္မရရွိျခင္း၊

(ဂ)    ကၽြဲ၊ ႏြား အာမခံမရွိသည့္အတြက္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားဆုံး႐ႈံးမႈအေပၚ ျပန္လည္မျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း၊

(ဃ)    လယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျပလည္သည္အထိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈ မရွိျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

လက္ရွိရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရမႈမ်ား

၆။    ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲရာ၌ အစိုးရကစီမံခန္႔ခြဲသည့္ေျမမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည့္အတြက္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရျခင္း၊ ေျမဧရိယာက်ယ္ျပန္႔စြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳမေပးႏိုင္ျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သည္လည္း ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္ျခင္း၊ က႑အလိုက္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိျခင္း၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈအားနည္း ျခင္း၊ အဂတိတရားႏွင့္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ အသိပညာေပးရန္လိုအပ္ျခင္း၊ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆုံးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစ မည့္ေျမအသုံးခ်မႈဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား ႀကိဳတင္ေရးဆြဲမႈအားနည္းျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတာဝန္ယူမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရျခင္း၊ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း အားနည္းမႈ၊ ေျမအသုံးအခ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားပါဝင္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ ျခင္း၊ ေျမသယံဇာတအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေျမပုံမ်ားတိက်မွန္ကန္မႈမရွိျခင္း၊ ေျမျပင္၌ လက္ေတြ႕ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းမႈေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ျခင္းစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။  

ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

၇။    ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၃ အရ “ဤဥပေဒအာဏာတည္ၿပီးသည့္ ေနာက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈ အ႐ႈပ္အရွင္းျဖစ္လာလၽွင္ ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ ၿပီးမွသာ တရားဝင္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း နည္းဥပေဒ ၁၁၄ တြင္ လယ္ယာေျမ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိထားသူသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိရန္ေလၽွာက္ထားျခင္းမရွိပါက လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရသည့္ အတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူ၏အခြင့္အေရးကို ရပိုင္ခြင့္မရွိေစရဟု သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားပါသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒ၏ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အျငင္းပြားသူႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အနက္ တစ္ဦးဦးထံတြင္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ (၇) လက္ဝယ္ရွိမွသာ တရားဝင္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။  

၈။    ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေတာင္သူမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းလယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း ပုံစံ-၃၊ ပုံစံ-၇ လက္မွတ္မ်ား မရရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေခ်းေပး ေသာစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မ်ား ေခ်းယူႏိုင္မႈမရရွိသကဲ့သို႔ လယ္ယာေျမမ်ားကို ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါသည္။   ပုံစံ (၇) မရွိေသးေသာေတာင္သူမ်ားအတြက္  အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳး ေသာဧက၊ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးေနသည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ပုံစံ (၇) ရရွိထားသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားပင္ ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရပါသည္။ 

၉။    လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ရွိေသာ္လည္း အာမခံရွိေသာ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေပါင္ႏွံရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဧကႏွင့္ ေငြေၾကးမည္မၽွရွိသည္ကို တင္ျပရသည့္အေျခအေန သည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲတစ္ခုခုျဖစ္ေနပါသည္။ ေငြေၾကးလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ နီးစပ္ရာတြင္ နားလည္မႈျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍ ေပါင္ႏွံေငြေခ်းယူေနၾကေသာ္လည္း တရားဝင္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးမႈမွ အက်ိဳးအျမတ္နည္းျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မေၾကျခင္းသည္ လယ္သမားမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၁၀။    ထို႔ျပင္ မူရင္းလက္ငုတ္လယ္သမားႏွင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္လုပ္ကိုင္သူတို႔၏ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈသည္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းလက္ငုတ္ဆိုသည္မွာ လယ္ယာ ေျမတစ္ရပ္ကို ယခင္ကလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိလက္ငုတ္လုပ္ကိုင္သူထံ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ ေျမပုံႏွင့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားတြင္ မူရင္းလက္ငုတ္၏အမည္ေပါက္လ်က္ရွိသျဖင့္ ၎က ပိုင္ဆိုင္မႈကို အေၾကာင္းျပဳကာ တင္ျပေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ ျဖင့္ ယခင္ေျမယာဥပေဒ (၃) ရပ္ျဖစ္သည့္  ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒ ၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေတာင္သူ လယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မူရင္း လက္ငုတ္ႏွင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

၁၁။    လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ရွိဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပး ျခင္းတို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

၁၂။    လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လယ္ယာေျမဥပေဒ အခန္း (၂)၊ ပုဒ္မ ၄ မွ ပုဒ္မ ၈ အထိႏွင့္ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒမ်ား အခန္း (၂)၊ နည္းဥပေဒ ၃ မွ အခန္း (၄)၊ နည္းဥပေဒ ၄၆ အထိ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ လယ္ယာေျမကို လက္ရွိလုပ္ကိုင္ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိထားသူျဖစ္ပါက ေအာက္ပါအခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕သည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိရန္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနသို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒမ်ား အခန္း

(၂)၊ နည္းဥပေဒ ၃ အရ

(က)    လယ္ယာေျမကို လက္ရွိအသုံးျပဳခြင့္ရရွိထားေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အိမ္ေထာင္သားစု သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္သားစုဝင္ျဖစ္ျခင္း၊

(ခ)    လယ္ယာေျမကို လက္ရွိအသုံးျပဳခြင့္ရရွိထားေသာ အိမ္ေထာင္သားစု အႀကီးအကဲ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္သားစုတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ျခင္း၊

(ဂ) တစ္လုံးတစ္စည္းတည္းျဖစ္၍ ပစၥည္းမခြဲေဝရေသးေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အိမ္ေထာင္သားစုတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး၏ အမည္ျဖင့္ထားရွိေသာ လယ္ယာေျမ အားလုံးကို ထိုအိမ္ေထာင္သားစုတြင္ ပါဝင္သူအားလုံးက ပူးတြဲလက္ရွိ အသုံးျပဳ ခြင့္ရရွိထားပါက ယင္းအက်ိဳးတူခံစားခြင့္ရွိေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အိမ္ေထာင္ သားစုျဖစ္ျခင္း၊

(ဃ)    လယ္ယာေျမဥပေဒ အာဏာမတည္မီ လယ္ယာေျမႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္လက္ရွိ လက္ငုတ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ျခင္း၊

(င)    လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ယင္းဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစ၊ ယင္းဥပေဒ အရျပဳသည့္နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစ တရားဝင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသူျဖစ္ ျခင္း၊

(စ)    ေလၽွာက္ထားသည့္ လယ္ယာေျမတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ လယ္နီးခ်င္းသက္ေသ ႏွစ္ဦးတို႔က ေထာက္ခံသူျဖစ္ျခင္း၊

(ဆ)    ဦးစီးဌာန၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ လယ္ယာေျမကို အသုံးျပဳခြင့္ ရရွိထားသူျဖစ္ ေၾကာင္း အတည္ျပဳခံရသူျဖစ္ျခင္း၊

(ဇ)    လယ္ယာေျမကို အသုံးျပဳခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ အေထာက္အထား တင္ျပႏိုင္သူျဖစ္ျခင္းစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္သူမ်ား ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။  

ေျမယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း

၁၃။    အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကိုယ္စားစီမံခန္႔ခြဲေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိရာ ႐ြာေျမ/ ၿမိဳ႕ေျမမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ ေျမငွားဂရန္ခြင့္ျပဳ ခ်ထားေပးျခင္း၊ အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဗဒၶသိမ္ဂရန္ထုတ္ေပးျခင္း၊ စားက်က္ေျမ သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အမ်ား ျပည္သူအက်ိဳးငွာေျမသိမ္းျခင္း၊ ေျမလႊဲျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားအား ေအာက္ပါဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္-

(က)    ၁၈၇၆ခုႏွစ္၊ ေျမႏွင့္အခြန္အက္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ဆင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊

(ခ)    ၁၈၈၉ခုႏွစ္၊ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံေျမႏွင့္အခြန္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ဆင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊

(ဂ)    ၁၈၉၄ခုႏွစ္၊ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ဆင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊

(ဃ)    ၁၈၉၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်း႐ြာေျမမ်ားအက္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္ အမိန္႔ဆင့္ဆိုခ်က္မ်ား။ 

အစိုးရ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား

၁၄။    ေျမသယံဇာတမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္အသုံးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒကိုေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါမူဝါဒခ်မွတ္ရျခင္းသည္ ေျမယာက႑ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ သည့္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎မူဝါဒအရ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီကို ဥကၠ႒ (၁) ဦး၊ အဖြဲ႕ဝင္ (၂) ဦးႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး (၆) ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး မူဝါဒ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ (၆) ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ သည္။ ထို႔ျပင္ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး အားေကာင္း လာေစၿပီး လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေျမယာမဲ့ျပည္သူမ်ား၏ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခိုင္မာမႈရွိေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမူဝါဒႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာတို႔တြင္ ပင္မလုပ္ငန္းစဥ္ (၁၄) ခုခ်မွတ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်က် လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။  

အျမင္မ်ား

၁၅။    ႏိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသားေျမယာအသုံးခ်မႈစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာ တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေျမယာအသုံးခ်မႈ မ်ားႏွင့္တကြ ပညာရွင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္သူ State Holders မ်ားႏွင့္အတူ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ပါက ေျမယာအသုံးခ်ေနသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး က႑မ်ားကိုပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ၿပီး သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေငြရယူႏိုင္ျခင္း၊ ေဈးကြက္မ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈလြယ္ကူျခင္း ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းစနစ္မ်ား၊ ေျမယာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမင့္ေစသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျမယာအေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။ 
၁၆။    ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမသိန္းက “အရင္က ပုံစံ (၇) လက္ဝယ္ရွိတဲ့အတြက္ အစိုးရ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မလုံေလာက္ပါက လိုသေလာက္အေပါင္ထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းယူၾက ပါတယ္။ အခုအခါမွာ ပုံစံ (၇) မရွိတဲ့အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ျပင္ပမွာရွာေဖြရန္ လြန္စြာ အခက္ အခဲျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ 

၁၇။    ပုံစံ (၇) ကို မူရင္းအပ္ေပးရတဲ့အခါက်ေတာ့ တခ်ိဳ႕ေတာင္သူေတြဆိုရင္ အခက္အခဲျဖစ္ တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ကတျခားတစ္ေနရာမွာ အဲပုံစံ (၇) နဲ႔ပဲ ေငြေခ်းထားေတာ့ ဘဏ္မွာထပ္ယူလို႔ မရဘူးျဖစ္သြားတယ္” ဟု လယ္ ၂၀ ဧကပိုင္ရွင္ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
၁၈။    ပုံစံ (၇) ကို သူမ်ားဆီမွာ ေပါင္ထားတယ္ သူမ်ားအေႂကြးမဆပ္ႏိုင္လို႔ က်ေနာ္တို႔ဆီကို ပုံစံ (၇) မအပ္ႏိုင္ဘူး၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က ပုံစံ (၇) ကို သူမ်ားဆီမွာ ေပါင္ရင္ စိုက္ဘဏ္မွာထက္ ပိုရႏိုင္တယ္ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔စိုက္ဘဏ္မွာမအပ္ေတာ့ဘူး အျပင္မွာပဲ ေခ်းေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးေတြရွိတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္က ေျပာၾကားပါသည္။  
လာအိုႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား

၁၉။    လာအိုႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အရင္း အျမစ္မ်ား ႂကြယ္ဝေသာေတာင္ေပၚေျမျမင့္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး ထိုေဒသမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ တကာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကရယူရန္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံေနရပါသည္။ လုပ္ငန္းႀကီးလုပ္ကိုင္သူမ်ား သည္အစိုးရႏွင့္ အေပးအယူလုပ္၍ ေျမယာရယူျခင္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိပါသည္။

၂၀။    လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအပါအဝင္လူနည္းစုတိုင္းရင္း သားမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသည့္ေျမမ်ားႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ရျခင္းေၾကာင့္ဆင္းရဲတြင္း နက္ေစခဲ့ပါသည္။ လာအိုႏိုင္ငံ၏အႀကီးစားေျမငွားရမ္းမႈမ်ားကို ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားက တြန္းအားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး အသိုက္အဝန္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ၾကေသာ ေျမမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာလ်က္ရွိပါသည္။ 

၂၁။    အစိုးရအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ေျမယာလႊဲေျပာင္းမႈေပါင္း ၂၆၀၀ ခန္႔ ျဖင့္ တိုင္းျပည္၏စိုက္ပ်ိဳးေျမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ေျမဟတ္တာ ၁.၁ သန္းကို အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လာအိုႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာစားနပ္ရိကၡာမူဝါဒ သုေတသနဌာနက ျပဳစုထားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမစုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံတကာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လႊဲေပးခဲ့ေသာႏိုင္ငံ ၇ ႏိုင္ငံစာရင္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာမ်ားအားလုံးကို အစိုးရက တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ေျမလႊဲေျပာင္းမႈျပဳလုပ္လၽွင္ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းႏိုင္မႈအားနည္းလ်က္ရွိပါသည္။  

အာဆီယံမဲေခါင္ေဒသ၌ ေျမယာဆုံး႐ႈံးမႈအေျခအေနမ်ား

၂၂။    အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ေျမပိုင္၊ ယာပိုင္နည္းျခင္း၊ ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့ျဖစ္ျခင္းတို႔ ႀကဳံေတြ႕လာရေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရပါသည္။ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ သတၱဳတြင္းႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ဟက္တာ ၅.၁ သန္းေက်ာ္အထိ ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း မဲေခါင္ေဒသ ေျမယာစီမံေရးအဖြဲ႕ (MRLG) ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရပါသည္။ MRLG အဖြဲ႕သည္ လာအိုႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဗီယန္က်င္းတြင္ အေျခစိုက္ၿပီးေျမအသုံးခ်ေရးမူဝါဒမ်ား အားပိုေကာင္းလာ ေစရန္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ “ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးခဲ့သည့္ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ မဲေခါင္ေဒသတြင္ လယ္ယာကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပို႔ကုန္ပမာဏမ်ား တိုးတက္လာေသာ္လည္း ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေတာင္သူ မ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားဆီထိမေရာက္ပါဘူး”ဟု ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ Micah Ingalls က ေျပာပါသည္။

၂၃။    “ခ်မွတ္သည့္ မူဝါဒမ်ားသည္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေတာင္သူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကို အာမခံခ်က္မေပးပါဘူး။ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္မႈမ်ားမွ ရရွိလာသည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွာ ေမၽွာ္မွန္းထားသည္ထက္ေလ်ာ့နည္းၿပီး လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ နစ္နာမႈမ်ားကို ေက်းလက္ရွိ ဆင္းရဲသားမ်ားက အမ်ားဆုံးခံၾကရသည္”ဟု Micah Ingalls ကေျပာပါသည္။ 
၂၄။    ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္မႈေၾကာင့္ ၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း လူဦးေရ ၇၇၀ဝ၀ဝ ေက်ာ္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္ဟု လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားထားပါသည္။ အစိုးရမ်ားသည္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕လိုက္နာေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနသည္ဟု Micah Ingalls ကေျပာပါသည္။

နိဂုံး

၂၅။    ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အပါအဝင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးက လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေျမႏွင့္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ လိုက္နာက်င့္သုံး လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲမႈရွိမည့္အျပင္ လယ္ယာက႑ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ပိုမိုျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမၽွ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

သတိျပဳရန္

ဤသတင္းအခ်က္အလက္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ တစ္စုံတစ္ခုအတြက္ အသုံးျပဳရန္မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေနာက္ဆုံးရသတင္းျဖစ္မည္ဟု သတ္မွတ္ မထားသင့္ပါ။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားအား တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္ဆိုင္ရာအႀကံေပးခ်က္အျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။ အထူးအႀကံေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္ပါက အရည္  အေသြးျပည့္မီေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈသည္ စာတမ္းတိုမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါ။

 

ရက္စြဲ
၃၀.၁.၂၀၁၉