Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၁)ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၁)ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း

 

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၁)ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း