Skip to main content

ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ား

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒ ​ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသကဲ့သို႔ စီးပြားေရးမူဝါဒကိုလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါ သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္ႏြယ္ပတ္သက္လ်က္ ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ၎ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ မ်ားစြာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားေက်ာ္လႊားၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အသြင္ကူး ေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ ႏိုင္ငံတကာ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး မိမိႏိုင္ငံေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ ခ်မွတ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ရည္႐ြယ္၍ ဤစာတမ္းတို အားျပဳစုတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ား

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း

၁။ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ (Economic Reform Process) ၏လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္အေျခအေနကို အေျခခံၿပီးႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ထပ္မံလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းျခင္းသည္ ကမာၻတစ္ဝန္း၌ ဆယ္စုႏွစ္ကာလအတြင္း အေရးပါသည့္ေနရာတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အရွိန္ရေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္

၂။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ခ်မွတ္ထားေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုတူညီမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ မတူညီမႈမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ-

 

(က) စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္လာေစရန္၊

( ခ) ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑မ်ား တိုးတက္လာေစၿပီး တိုင္းျပည္၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တြင္ အဓိကက႑မွာ ပါဝင္လာ ေစရန္၊

( ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္က ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ေစ်းကြက္ဦးတည္သည့္ စီးပြားေရး စနစ္ကို အေထာက္ အကူျပဳေစ ရန္၊

 

(ဃ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကထည့္ဝင္ရသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ အရင္းအႏွီးအသုံးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊

(င) ႏိုင္ငံေတာ္၏ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏတိုးတက္လာေစၿပီး ပို႔ကုန္ပမာဏတိုးတက္လာ ေစရန္၊

(စ) ႏိုင္ငံေတာ္၏သယံဇာတမ်ားကို အက်ိဳးအရွိဆုံးအသုံးျပဳႏိုင္ရန္၊

(ဆ) ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္၊

(ဇ) စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လက္ဝယ္သို႔ေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္၊

(ဈ) တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးတက္လာေစရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရာ၌ လိုက္နာရမည့္ အေျခခံမူမ်ား

၃။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ စနစ္က်၍တိက်ေသာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ၿပီး လိုက္နာရန္ခ်မွတ္သင့္သည့္အေျခခံမူ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က) ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္၊

( ခ )တိုင္းရင္းသားပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြၽမ္းက်င္ စြာလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ ေစ ေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးရန္၊

( ဂ)တိုင္းရင္းသားပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္၏စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္းလာေစေရး အတြက္ အကူအညီေပးရန္၊

(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ဓနဥစၥာကိုခြဲေဝရာ၌ ပုဂၢလိကပိုင္လူတစ္စု၏ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ရယူ ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။[1]

(ဇ) စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လက္ဝယ္သို႔ေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္၊

(ဈ) တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးတက္လာေစရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း

၄။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရွိရပါသည္ -

(က) ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းျခင္း၊

 

( ခ) ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရင္းအႏွီးအကန္႔အသတ္ႏွင့္ နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္း၊

( ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အရႈံးေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ထပ္မံ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္း၊

(ဃ) အရႈံးေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ဘတ္ဂ်တ္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ေစျခင္းေၾကာင့္ တြက္ခ်က္ ေျဖရွင္းျခင္း၊

( င) ေျပာင္းလဲလာသည့္ ကမာၻ႔ေငြေၾကးေဈးကြက္ႏွင့္ ကုန္စည္ေဈးကြက္မ်ား၌ ထိေရာက္ သည့္ေဈးကြက္မရရွိျခင္း၊

( စ) အစိုးရ၏အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပုဂၢလိက၏အခန္းက႑ကို ဦးစားေပးျမႇင့္တင္ ရန္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးကို Private sectored development အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။[1]

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေန

၅။ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (Economic Reform Process) ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အရအသုံး၌ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ႏွစ္ရွည္ၾကာစြာျဖစ္ေပၚမႈကိုလည္း ကုစားရာေရာက္ပါ သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏အေတြ႕အႀကဳံအရ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ပီျပင္စြာ ေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရ၏က႑ကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ကမရွိခဲ့ သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အဓိက တြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကပိုမို စိတ္ဝင္စားလာျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ေပၚထြက္လာေစပါသည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အခန္းက႑

၆။ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အခန္းက႑မ်ားမွာ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

(က) ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းရာ၌ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိရန္ ရည္႐ြယ္ ၍စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားထားရွိရန္၊

( ခ) ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္သည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ လႊဲေျပာင္းျခင္းဥပေဒထားရွိရန္၊

( ဂ) ေကာင္းမြန္သည့္နည္းဗ်ဴဟာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္၊

(ဃ) ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အက်ိဳးရရွိမႈကိုရည္႐ြယ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္း ေကာင္းမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္၍ ဖန္တီးမႈမ်ားရွိရန္၊

( င) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္၊

( စ) သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို အသုံးျပဳရန္၊

 

(ဆ) ပုဂၢလိကက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာဖန္တီးေပးရန္၊

( ဇ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်ဳပ္လုပ္ငန္း(Monopoly) မ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္၊

(ဈ) ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။[1]

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္မႈအေျခအေန

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ပုဂၢလိကက႑သို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန(၁၀) ခုေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္း (၂၈၈) ခုရွိသည့္အနက္ (၂၁၅) ခုမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကသို႔လႊဲေျပာင္းသည့္နည္းလမ္း ( ၅ ) ခုျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔မွာ -

 

(က) အစိုးရ ပုဂၢလိကပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

( ခ) လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရယူျခင္း၊

( ဂ) တင္ဒါေခၚယူေရာင္းခ်ျခင္း၊

(ဃ) ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

( င) စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

( စ) သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို အသုံးျပဳရန္၊

(ဆ) ပုဂၢလိကက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ဖန္တီးေပးရန္၊

 ( ဇ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်ဳပ္လုပ္ငန္း(Monopoly) မ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္၊

(ဈ) ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

၈။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအုံမ်ားအား ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလိုင္စင္မ်ားေပးျခင္း၊ B.O.T (တည္ေဆာက္၊ ျပဳျပင္၊ လႊဲေျပာင္း) စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းစသည့္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဥေရာပအေရွ႕အလယ္ပိုင္းကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား

၉။ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒမွ လြန္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ပြင့္လင္းမႈရွိသည့္ စီးပြားေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ ပုဂၢလိက ပိုင္လႊဲေျပာင္းေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားရွိပါသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း ကာလမ်ားသည္ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကာလမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

၁၀။ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံအမ်ားစု၌ တစ္ဦးတည္းပိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို လႊဲေျပာင္းရန္ လိုက္နာမႈမရွိၾကပါ။ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံး နီးပါးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကပါသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းျခင္းသည္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခခံ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပအေရွ႕အလယ္ပိုင္းကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားျဖင့္ ပုဂၢလိကလႊဲေျပာင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း အေတြ႕အႀကဳံ

၁၁။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေနျပန္လည္ေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္း မ်ား၏ စက္မႈထုတ္ကုန္ တန္ဖိုးသည္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုမိုသာလြန္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ (Ownership Reform) ကို ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ် ျခင္းျဖင့္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ပိုင္ဆိုင္မႈ ပုံစံေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ လုပ္သားမ်ား၏ထုတ္ လုပ္မႈစြမ္းရည္၊ အျမတ္၊ လုပ္ငန္း၏ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ သုေတသန ဖြံၿဖိဳးမႈ အသုံးစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာကာ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ပိုင္ဆိုင္မႈ ေျပာင္းလဲေရးကိုလည္း ေအာက္ပါနည္းလမ္း (၄) မ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္ -

(က) လုပ္ငန္းစုထဲသို႔ အစိုးရပိုင္မဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊

( ခ) အမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အာဏာမ်ားအားျမႇင့္တင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားျဖင့္ အားေပး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

( ဂ) ႏိုင္ငံပိုင္က႑တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္မဟုတ္သည့္ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအျဖစ္ ပုံေသပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ပုံသဏၭာန္ (Asset Structure) အားအသြင္ေျပာင္းျခင္း၊

(ဃ) ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာသမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝေပးမႈ ကိုအားေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းသစ္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပုံေသပိုင္ဆိုင္မႈပုံစံေျပာင္းလဲျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊

( င) စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

( စ) သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို အသုံးျပဳရန္၊

(ဆ) ပုဂၢလိကက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာဖန္တီးေပးရန္၊

( ဇ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်ဳပ္လုပ္ငန္း(Monopoly) မ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္၊

(ဈ) ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

၁၂။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့့္္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးကို ေအာင္ျမင္ေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ စက္မႈက႑တြင္ လုပ္သား ၄၄ သန္းရွိခဲ့ရာမွ ခန္႔မွန္း ၆ သန္းခန္႔ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါ၍ အျခားေသာ က႑မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရသည္။

၁၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလႊဲေျပာင္းျခင္း(Enterprise Conversion)၊ အခြင့္အာဏာ (Mandate for the conversion of most SOEs) ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရွယ္ယာေခၚယူျခင္း (Intensification of the shareholding)ဟူ၍မူဝါဒႏွစ္ရပ္ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး “လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအားထိန္းသိမ္းၿပီး လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအား လႊတ္ေပးျခင္း”“Retain the large, release the small” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားရျခင္း မွာအျမတ္ရည္မွန္းခ်က္ထက္ စားသုံးသူတို႔အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး (Consumer welfare)၊ အစိုးရ အခြန္ရေငြ (government tax revenue) ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူး (workers interests) စသည့္ လူမႈေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကပိုင္ေျပာင္းလဲျခင္း

၁၄။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ မဟာဗ်ဴဟာေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ် ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကလႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျခင္းမ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိျခင္းႏွင့္အတူ ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ထို႔သို႔ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံ တိုးတက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို တိုးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ယခုအခါ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ အံ့ၾသ ေလာက္ေအာင္ တိုးတက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔တိုးတက္ျခင္းသည္ ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းျခင္း ေၾကာင့္ထင္ရွားေပၚလြင္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၁၅။ အိႏၵိယစီးပြားေရး မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တင္းက်ပ္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ပုဂၢလိက ပိုင္လႊဲေျပာင္းၿပီးေနာက္ အႀကီးမားဆုံးေအာင္ျမင္မႈရရွိသည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ အာမခံလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရွိသည္ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ပိုမိုေလွ်ာ့ခ်လာသည္ကို လည္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား

၁၆။ ဗီယက္နမ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရန္ ခိုင္မာသည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ခ်မွတ္ေရးဆြဲၿပီး သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကယ္တင္လို၍ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ အစုမ်ားကိုေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္မည့္လုပ္ငန္း မ်ားမွာ ဗီယက္နမ္ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ေအာ္တိုမိုဘိုင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသား အထည္အလိပ္၊ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းအုပ္စုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေနမႈမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ ျပႆနာတစ္ခု ဟုထင္ျမင္ေနစဥ္တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးသည္ အမွန္တကယ္ေျဖရွင္းေပး ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္ ဟုလည္း ေလ့လာသူမ်ားကဆိုပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား

၁၇။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးသည္ ျပည္သူပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ ရထားလမ္းပိုင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည့္ ျပည္သူပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စည္းကမ္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကိုေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္မီးရထားလမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းျခင္းသာမက မီးရထားလမ္းအပါအဝင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား အတြက္လည္း ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ျပည္သူပိုင္ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ တယ္လီဖုန္းလုပ္ငန္းကို ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ဆက္သြယ္ေရးေဈးကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ အက်ိဳး အားျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ လုပ္သားႏွင့္လစာ၊ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ မႈ၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အသစ္ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည့္ ဘ႑ာေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ားတြင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္တြင္း စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ကာလရွည္အက်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားရန္ ကမာၻ႔စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

တူနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းမႈအေျခအေနမ်ား

၁၈။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တူနီးရွားႏိုင္ငံသည္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ စီးပြားေရးပုံစံကိုလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစနစ္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း ႀကီးမား သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုကို အာဏာပိုင္မ်ား၏လက္တြင္းသို႔ အသြင္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ကူးေျပာင္းျခင္းသာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

 

၁၉။ ထို႔နည္းတူ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ တြင္လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရး စနစ္သစ္ကိုက်င့္သုံးၿပီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေရအတြက္ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအက်ိဳး အျမတ္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အာဏာပိုင္မ်ားကရရွိေနပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္သစ္မ်ားမေပၚထြက္ ေစရန္ ဘဏ္နဲ႔ အရင္းအႏွီးရွားပါးမႈ အေျခအေနကိုလည္း ဖန္တီးထားပါသည္။ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားၿပီး ဝင္ေရာက္လာမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ပါ သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သာ (Joint Venture) အက်ိဳးတူပူးေပါင္းခြင့္ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ ႀကီးမားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေရနံထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးႀကီးသည့္ အစိုးရပေရာဂ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း

၂၀။ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ၁၉၆၈ မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ထိ စီမံကိန္း ၅ ခု ခြဲ၍ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ရပိုင္ခြင့္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းကို ျပည္သူသို႔တင္ဒါေခၚယူျခင္းျဖင့္ ရွယ္ယာ အစီအစဥ္ကိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အေျခခံဝယ္ယူမႈမ်ားမွာ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ တစ္ဦးတည္းပိုင္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွပိုင္ဆိုင္မႈ အား ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ကို ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အစိုးရအရာထမ္း ၁၃ ဦးႏွင့္ အရပ္သား ၆ ဦး ပါဝင္ ေသာ Privatization Proceeding Council ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ ပါသည္ -

(က) ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားအားလုံးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း၊

(ခ) ရွယ္ယာမ်ားအား တစ္ျဖည္းျဖည္းလႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း (Fully Privatization)

(ဂ) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း (Restructuring)

(ဃ) စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

 

၂၁။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါ သည္။ ၎နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

 

 

 

(က) ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမွာအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ျပည္သူသို႔အခြင့္အေရးေပးျခင္း၊ လုပ္ကိုင္ေနသူသို႔ ဝယ္ယူခြင့္ျပန္ေပးျခင္း၊ ရွယ္ယာအသစ္ေခၚယူျခင္း၊ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဘဏ္မ်ား)၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သူတို႔ အားထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း။

(ခ) စက္မႈအဆင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ပထမအခ်က္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုအားေပးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ က႑ မ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

(ဂ) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထုတ္လုပ္မႈ၊ လုပ္သားႏွင့္အရင္းအႏွီး ေဈးကြက္မ်ား၏ တိုးတက္မႈတို႔ျဖင့္ တိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားကိုဆြဲေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အခြန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား

၂၂။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္စနစ္မွ အေျခခံစီးပြားေရးစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ေအာက္ပါ နယ္ပယ္မ်ား၌ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိေနပါသည္။ တင္ျပပါႏိုင္ငံမ်ားႀကဳံေတြ႕ရ သည့္အေျခခံအက်ဆုံးေသာ စိန္ေခၚမႈနယ္ပယ္အခ်ိဳ႕မွာ -

(က) ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိပိုင္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊

(ခ) ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ပူးတြဲခ်မွတ္ေပးျခင္း၊

(ဂ) ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊

(ဃ) ယခင္က တံခါးပိတ္ထားခဲ့ေသာ စီးပြားေရးကို ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းခြင့္ျပဳျခင္းတို႔တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

 

ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းျခင္း၏ အားသာခ်က္မ်ား

၂၃။ ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းျခင္း၏ အားသာခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -

(က) လုပ္သားမ်ားလႊဲေျပာင္းေရး ျပႆနာႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။

( ခ) အလုပ္အကိုင္မ်ားထပ္မံဖန္တီးေရး၊ လူမႈဖူလုံေရးဆိုင္ရာမ်ား မေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ ျခင္း။

( ဂ) ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္း ခ်က္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကိုျပည့္စုံစြာမရရွိျခင္း။

(ဃ) ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား အလြယ္တကူျပန္လည္လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ဦးတည္ေစၿပီး ပုံေသဝင္ေငြရရွိသူမ်ားအတြက္ ခက္ခဲ က်ပ္တည္းေစႏိုင္ျခင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး အနည္းဆုံးျဖစ္ေစေရး ကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံးအေပၚလႊမ္းၿခဳံအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

၂၅။ ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းျခင္းသည္ ယခင္ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအခန္းက႑၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈႏွင့္ ေႂကြးၿမီမ်ားေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေစ ျခင္းျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္ -

(က) ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏အျမတ္ေငြသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၏ အျမတ္ေငြထက္ ေလ်ာ့နည္း ေလ့ရွိျခင္း။

( ခ) စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္စံခ်ိန္စံၫႊန္းအတိုင္း ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ရရွိေစျခင္း။

( ဂ) အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ကနဦးအစတြင္ ယင္းကို လိုလားမႈမရွိေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္း ျခင္းမ်ားစသည့္ အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားကို ရရွိေစျခင္း။

(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခခံအေဆာက္အဦအားလုံးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အကူအညီေပး ျခင္း၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေထာက္ပံ့မႈသာလြန္ျခင္းႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈလ်င္ျမန္စြာေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

( ဇ) ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း၊

(စ်) ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့နည္းသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၂၆။ စနစ္တစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ကိုက္ညီမွန္ကန္ႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ကိုက္ညီမႈကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာ၌ လက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ ေျပာင္းလဲမႈအေနအထား ေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနေသာႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ယင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေပၚမ်ားစြာ ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိလာေစခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ ႏိုင္ငံတကာမွျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္မူဝါဒ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ ရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ပကတိအ​ေျခအေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒမ်ား၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑ တို႔ကို ထည့္သြင္းသုံးသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

၂၇။ ႏိုင္ငံေတာ္ Reform Process တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးသည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနမႈႏွင့္အညီ ျပဳစုတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ေက်ာ္လႊားၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါ အဝင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈ ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။


သတိျပဳရန္

ဤသတင္းအခ်က္အလက္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ တစ္စုံတစ္ခုအတြက္ အသုံးျပဳရန္မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေနာက္ဆုံးရသတင္းျဖစ္မည္ဟု သတ္မွတ္ မထားသင့္ပါ။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားအား တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္ဆိုင္ရာအႀကံေပးခ်က္အျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။ အထူးအႀကံေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္ပါက အရည္ အေသြးျပည့္မီေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈသည္ စာတမ္းတိုမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရက္စြဲ
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်