Skip to main content
(က)-ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕မေဈးလမ္းအေနာက္ဘက္ရွိ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနပိုင္လက္ရွိ အသုံးမျပဳေသးေသာ ေျမကြက္အား ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕မေဈးတိုးခ်ဲ႕အသုံးျပဳရန္ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခ႐ိုင္၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕မေစ်းသည္ တိုးပြားလာသည့္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရႏွင့္ ၎တို႔ေန႔စဥ္စားေသာက္သုံးေဆာင္ၾကသည့္ စားသုံးကုန္၊ အသုံးအေဆာင္၊ အစားအေသာက္တို႔အတြက္ ခင္းက်င္းေရာင္းခ်ရေသာ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား၏ ဝယ္လိုအားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေစ်း၏အေနာက္ဘက္ အမ်ားသူငါ  သြားေနသည့္ လမ္းမႀကီးနံေဘးတြင္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေရာင္းခ်လာခဲ့သည္မွာ ၁၀ စုႏွ

ဖမ္းဆီးရမိေသာတရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈအတြက္ စီးပြား/ ကူးသန္းႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခု ေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္မႈမွာထိေရာက္မႈရွိပါသလားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း
 

­­­­­

ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္တြင္ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝန္ထမ္း ဖြဲ႕စည္းပုံအတိုင္း ျပည့္မီေအာင္ ခန္႔ထားျခင္း မရွိသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အဆင့္၊ ဗဟိုအဆင္‌့မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံအတိုင္း ျပည့္မီေအာင္ မခန္႔ထားႏိုင္သည့္ အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ ဌာနမ်ားတြင္ သုံးပုံႏွစ္ပုံ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စသျဖင့္ မရွိေၾကာင္း လည္း ေျပာဆိုသံမ်ား ၾကားေနရရာ ဌာနတိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ကို ေမၽွာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကေသာ ဘြဲ႕ရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားလည္း ရွိေနၾကပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွာတြင္ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စ၊ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွတြင္ ဆရာ တစ္ေယာက္စ ႏွ

ဟိုပန္ၿမိဳ႕တြင္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းဦးစီး႐ုံးမ်ား ကို ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ဟိုပန္ၿမိဳ႕သည္ ယခင္က ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕သာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕အျဖစ္ အဆင္‌့တိုးျမႇင့္လာခဲ့ၿပီး ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၏ ႐ုံးစိုက္ရာၿမိဳ႕ေတာ္လည္း ျဖစ္လာပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဟိုပန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ႐ုံးအသီးသီးကို တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ႐ုံးေျမေနရာသတ္သတ္ မွတ္မွတ္ထားရွိ၍ ႐ုံးအေဆာက္ အဦမ်ားကိုလည္း အဆင္‌့ျမႇင့္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊  သို႔ေသာ္ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းဦးစီး႐ုံးသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္၏ ၁၅-၁၀-၂၀၀၆ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ စ-၂၆/၀၀၁(၆၂၉၃)၏ ရည္ၫႊန္းပါစာအရ ၃၀-၁၀-၂၀၀၆ ရက္ ေန႔မွစ

(ဂ)-ေမာ္ကြန္း႐ုပ္ရွင္မွ ႏိုင္ငံ၏ေနရာအႏွံ႔သို႔ သတင္းစဥ္မ်ားကို လွည့္လည္ျပသသည့္ လုပ္ငန္းျပန္လည္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထု အားလုံးသိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ သတင္းမီဒီယာက႑ဟာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ သတင္း မီဒီယာေတြေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ အမ်ားႀကီးေပၚထြက္လာပါတယ္။ သတင္းစာေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ စာေစာင္ေတြ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားထပ္ဆင့္လႊင့္တဲ့လိုင္းမ်ားစြာ၊ ေရဒီယိုအသံလႊင့္တဲ့ လိုင္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကၽြ