Skip to main content
စဥ္ ရက္စြဲ ဥပေဒအမွတ္စဥ္ ဥပေဒအမည္ Download
၂၀။ ၂၈.၃.၂၀၁၂

၅/၂၀၁၂

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ 5.2012.pdf
၁၉။ ၁၉.၃.၂၀၁၂

၄/၂၀၁၂

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ 4.2012.pdf
၁၈။ ၁၉.၃.၂၀၁၂

၃/၂၀၁၂

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ 3.2012.pdf
၁၇။ ၂၄.၂.၂၀၁၂

၂/၂၀၁၂

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ 2.2012.pdf
၁၆။ ၂၄.၂.၂၀၁၂

၁/၂၀၁၂

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ 1.2012.pdf
၁၅။ ၂.၁၂.၂၀၁၁

၁၅/၂၀၁၁

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ 15.2011.pdf
၁၄။ ၂.၁၂.၂၀၁၁

၁၄/၂၀၁၁

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ဥပေဒ 14.2011.pdf
၁၃။ ၃၀.၁၁.၂၀၁၁

၁၃/၂၀၁၁

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ 13.2011.pdf
၁၂။ ၂၁.၁၁.၂၀၁၁

၁၂/၂၀၁၁

၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံရပိုင္ခြင္ဥပေဒ 12.2011.pdf
၁၁။ ၄.၁၁.၂၀၁၁

၁၁/၂၀၁၁

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 11.2011.pdf
၁၀။ ၁၈.၁၀.၂၀၁၁

၁၀/၂၀၁၁

၁၀။ တိုင္းေဒသႀကီး (သို) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒ 10.2011.pdf
၉။ ၁၈.၁၀.၂၀၁၁

၉/၂၀၁၁

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 9.2011.pdf
၈။ ၁၈.၁၀.၂၀၁၁

၈/၂၀၁၁

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 8.2011.pdf
၇။ ၁၀.၁၁.၂၀၁၁

၇/၂၀၁၁

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ 7.2011.pdf
၆။ ၅.၁၀.၂၀၁၁

၆/၂၀၁၁

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 6.2011.pdf
၅။ ၂၉.၉.၂၀၁၁

၅/၂၀၁၁

႐ုံးခြန္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 5.2011.pdf
၄။ ၂၉.၉.၂၀၁၁

၄/၂၀၁၁

ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 4.2011.pdf
၃။ ၂၉.၉.၂၀၁၁

၃/၂၀၁၁

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 3.2011.pdf
၂။ ၂၉.၉.၂၀၁၁

၂/၂၀၁၁

ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 2.2011.pdf
၁။ ၂၉.၉.၂၀၁၁

၁/၂၀၁၁

အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ 1.2011.pdf