Skip to main content
စဥ္ ရက္စြဲ ဥပေဒအမွတ္စဥ္ ဥပေဒအမည္ Download
၃၈။ ၂၆.၁၁.၂၀၁၂

၂၃/၂၀၁၂

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ 23.2012.pdf
၃၇။ ၂၃.၁၁.၂၀၁၂

၂၂/၂၀၁၂

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ 22.2012.pdf
၃၆။ ၂.၁၁.၂၀၁၂

၂၁/၂၀၁၂

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ 21.2012.pdf
၃၅။ ၁.၁၁.၂၀၁၂

၂၀/၂၀၁၂

ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ 20.2012.pdf
၃၄။ ၁.၁၁.၂၀၁၂

၁၉/၂၀၁၂

ေျမသိမ္း (သတၱဳတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ 19.2012.pdf
၃၃။ ၁.၁၁.၂၀၁၂

၁၈/၂၀၁၂

၁၉၆၄ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘာၤလုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥပေဒကိုရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ 18.2012.pdf
၃၂။ ၇.၉.၂၀၁၂

၁၇/၂၀၁၂

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ 17.2012.pdf
၃၁။ ၃၁.၈.၂၀၁၂

၁၆/၂၀၁၂

၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ အစိုးရအိမ္ဥပစာ (ႏွင္ထုတ္ျခင္း) အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 16.2012.pdf
၃၀။ ၃၁.၈.၂၀၁၂

၁၅/၂၀၁၂

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ 15.2012.pdf
၂၉။ ၂၉.၈.၂၀၁၂

၁၄/၂၀၁၂

ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးအက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ 14.2012.pdf
၂၈။ ၁၀.၈.၂၀၁၂

၁၃/၂၀၁၂

အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ 13.2012.pdf
၂၇။ ၁၀.၈.၂၀၁၂

၁၂/၂၀၁၂

ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ 12.2012.pdf
၂၆။ ၃၀.၃.၂၀၁၂

၁၁/၂၀၁၂

လယ္ယာေျမဥပေဒ 11.2012.pdf
၂၅။ ၃၀.၃.၂၀၁၂

၁၀/၂၀၁၂

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ 10.2012.pdf
၂၄။ ၃၀.၃.၂၀၁၂

၉/၂၀၁၂

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ 9.2012.pdf
၂၃။ ၃၀.၃.၂၀၁၂

၈/၂၀၁၂

မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားေသာတပ္မေတာ္သားမ်ားနွင့္ ေသဆံုး၊ က်ဆံုးေသာ သို႔မဟုတ္ က်ဆံုးေသာတပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ 8.2012.pdf
၂၂။ ၂၈.၃.၂၀၁၂

၇/၂၀၁၂

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 7.2012.pdf
၂၁။ ၂၈.၃.၂၀၁၂

၆/၂၀၁၂

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ 6.2012.pdf
၂၀။ ၂၈.၃.၂၀၁၂

၅/၂၀၁၂

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ 5.2012.pdf
၁၉။ ၁၉.၃.၂၀၁၂

၄/၂၀၁၂

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ 4.2012.pdf