Skip to main content

လွှတ်တော်ဂျာနယ်များ

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၄၁)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၄၀)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃၉)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃၈)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃၇)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၃ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃၆)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃၅)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃၄)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃၃)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၀၉ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃၂)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃၁)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၃၀)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် ၊ တနင်္လာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၂၉)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၂၈)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၂၇)