Main Banner

လွှတ်တော်ဂျာနယ်များ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၅၆)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၅၅)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၅၄)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၅၃)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၄ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၅၁)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၆ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၅၂)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၄၂)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၄၁)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၃ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၅၀)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၄၉)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၄၈)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၄၇)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၄၆)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၄၅)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၊ သောကြာနေ့ထုတ် လွှတ်တော်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၄၄)