Skip to main content

အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (PR)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဤစာတမ္းတိုသည္ လတ္တေလာေဆြးေႏြးေနေသာ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္အား မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီလက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ကိုလိုနီစနစ္၏ အက်ိိုးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (First Past The Post) ကို လက္ခံက်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ မဲအႏိုင္ ရရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဤစာတမ္းတိုသည္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏ အဓိကစနစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ထိုသို႔ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မဲေပးမႈစနစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ မ်ားသည္  အနည္းငယ္႐ႈပ္ေထြးမႈရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းစနစ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအေၾကာင္း ပို၍သိရွိလိုပါက မူရင္းစာအုပ္ ( Electoral System Design: The New International IDEA Handbook) တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ထိုစာအုပ္ဖတ္႐ႈ႕ရာတြင္ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ား နားလည္ရန္ခက္ခဲပါက ဘာသာျပန္ ဆိုထားေသာ (http://www.idea.int/publications/esd/) တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ထိုစာအုပ္သည္ ကမၻာ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ၎တို႔ကို က်င့္သုံးေသာအခါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာအားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္မ်ားကို က်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ေဖာ္ျပထားပါသည္။


၁။ နိဒါန္း
ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပုံစနစ္မ်ားဆိုသည္မွာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ ဆုံးျဖတ္မဲမ်ားကို     ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအသီးသီး၏ အႏိုင္ရသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာမ်ား အျဖစ္ သို႔ကူးေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းမဲအေရအတြက္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာသို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ အသုံးမ်ားသည့္ နည္းမ်ားမွာ  ဗဟု/အမ်ားစုကိုယ္စားျပဳစနစ္၊ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စား ျပဳႏိုင္သည့္စနစ္၊ စနစ္ေရာႏွင့္ အျခားစနစ္တစ္ခုခု ျဖစ္ပါသည္။   

၂။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္အားလႊတ္ေတာ္၌ အဆိုတင္သြင္းျခင္း
၃-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္း အေဝးတြင္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ က်င္းပမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအပါအဝင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအားလုံး တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ မဲအခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (Proportional Representation System (PR) ကိုက်င့္သုံးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္      ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ သည့္ေနရာ၌သာ က်င့္သုံးရန္အတြက္ အဆိုျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ေနာက္ ယင္းအဆိုအား (၉-၆-၂၀၁၄) ရက္ေန႔၌ ေဆြးေႏြးရာတြင္  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းတင္၊ ဦးဇုန္လွယ္ထန္း၊ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုး၊ ဦးေစာထြန္းျမေအာင္၊ ေဒၚနန္းနီနီေအးတို႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး ရဲႏိုင္ဦး၊ ဗိုလ္မႉး တိုးမင္းထြန္း၊ ဗိုလ္မႉးေက်ာ္ႏိုင္ေဌး တို႔မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။  PR စနစ္က်င့္သုံးရန္ လႊတ္ေတာ္မွ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၄ ဦးတြင္ ကန္႔ကြက္မဲ ၈၅ မဲရွိၿပီး ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုျဖင့္ မဲအႏိုင္ရရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ မွ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

၃။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာအျမင္မ်ား    
(၃.၁) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အျမင္
ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ) က “ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးေနေသာ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသည္ equality of right , equality of opportunity, equality of achievement အခ်က္(၃)ခ်က္ညီမွ ဒီမိုကေရစီစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ညီသည္ဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအျမင့္ ဆုံးျဖစ္ ေအာင္ျပည္သူ႕ ဆႏၵပါဝင္ေသာ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာမဲ ေပးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာအေ႐ြးခံပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာမဲဆြယ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခြင့္ စသည့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္အရ PR စနစ္သည္ပို၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ PR စနစ္ကိုတင္သြင္းရ ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း” ေဆြးေႏြးခ်က္အား ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားစာေစာင္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

(၃.၂) ႏိုင္ငံေရးကိုေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္သူမ်ား၏အျမင္
ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက “အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ထဲတြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းရွိေသာႏိုင္ငံမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔တြင္ ေသြးကြဲသည့္ကိစၥမ်ားသည္ PR စနစ္ႏွင့္ ေျပလည္ႏိုင္စရာရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားအရလည္း ကြဲျပားမႈမ်ားပါေၾကာင္း၊  PR စနစ္သည္ တကယ္အမွန္ အကန္ အေျဖဆို တာမ်ိဳးကိုလည္း မိမိတို႔ေျပာဖို႔ခက္ပါေၾကာင္း၊ PR စနစ္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား အမ်ားႀကီးရွိပါေၾကာင္း၊ ပါတီေလးေတြ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲသြားႏိုင္‌ေသာ အားနည္း ခ်က္မ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ပါလီမန္ထဲတြင္ ေထာက္ခံေသာပရိတ္သတ္ရွိေနသည့္ အစြန္းေရာက္ေသာ အင္အားစုမ်ား ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုအေနအထားသည္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အေျဖျဖစ္သည္ဟု မိမိသိပ္မထင္ပါေၾကာင္း၊ ဥပမာ ေတာင္အာဖိရိကႏိုင္ငံ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တြင္မည္သူပဲႏိုင္ႏိုင္ ႏိုင္သည့္သူက အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုၾကည့္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္း တာမ်ိဳး ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည့္ေဆြးေႏြးခ်က္အား ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား စာေစာင္မွကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။

စာေရးသူမင္းျမတ္ေဝ၏ ေဆာင္းပါးတြင္ “United Kingdom တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးေ႐ြးေကာက္တဲ့ စနစ္သည္ FPTP ျဖစ္ၿပီး စေကာ့တလန္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္သည့္ပုံစံမွာ PR ပုံစံျဖစ္ေန ပါေၾကာင္း၊ အိႏၵိယမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ PR စနစ္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သည္ FPTP ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဓိကအခ်က္သည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္ ေသာပုံစံ၊ ႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ပါတီစနစ္ပုံစံေတြႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ေတြကို အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳၾကပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိေ႐ြးေကာက္ပုံစနစ္က FPTP စနစ္ပဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ PR ႏွင့္ FPTP ဘယ္လိုကြဲျပားသလဲဆိုလၽွင္ PR သည္ လူနည္းစု၏ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားပါ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေအာင္ အသုံးျပဳသည့္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးသူမ်ား၏ မဲမ်ား အေလအလြင့္နည္းေအာင္ လုပ္ေသာစနစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ FPTP တြင္ လူမ်ားစု၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္လႊမ္းမိုးၿပီး လူနည္းစုကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားနည္းေသာစနစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစုအတြက္ PR စနစ္က်င့္သုံးသင့္ပါေၾကာင္း၊ PR စနစ္၏ အားသာခ်က္သည္ ပါတီႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ မိမိရေသာမဲရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေနရာ ယူခြင့္ရလာေသာစနစ္ျဖစ္ၿပီး အားနည္းခ်က္မွာ အစြန္းေရာက္ပါတီမ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာ ျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အမတ္ေတြက တိုက္႐ိုက္တာဝန္ခံမႈမရွိေတာ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ပါတီအသင္းအဖြဲ႕မ်ားေသာႏိုင္ငံသည္ PR စနစ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ပါေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း မ်ားေသာတိုင္းျပည္မ်ားသည္ FPTP ကသင့္ေတာ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ PR ပုံစံသြားတာ သင့္ေတာ္မည္ဆိုႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါတီေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာရွိပါေၾကာင္း၊ ပါတီ ေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ ပါတီႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ျဖစ္ ေစလႊတ္ေတာ္အတြင္းတစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အျဖစ္ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ PR စနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုက်င့္သုံးသင့္ပါေၾကာင္း၊ ထိုပါတီအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံ၏တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တိုး တက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူတိုင္း၊ ပါတီတိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုးတက္ေခတ္မီေစခ်င္ေသာ အေတြးအေခၚ အသစ္၊ စိတ္ကူးသစ္၊ အႀကံဉာဏ္သစ္မ်ားႏွင့္၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြး တင္ျပလာလၽွင္ အမ်ားက ဝိုင္းဝန္းဆုံးျဖတ္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ အျမင္သစ္ Idea အသစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိကမၻာေပၚတြင္ PR စနစ္ကို အေျခခံၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံႏွင့္လိုက္ေအာင္ မြမ္းမံ က်င့္သုံးေနေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း (၉၀) နီးပါးရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း PR စနစ္ကို တိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားနည္းတူ စနစ္တက် အသြင္ကူး‌ေျပာင္းက်င့္သုံးသင့္ပါေၾကာင္း၊ ေရမ်ားေရႏိုင္၊ မီးမ်ားမီး ႏိုင္ဆိုေသာ ႏိုင္သူအကုန္ယူစတမ္း (FPTP) စနစ္ထက္ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝယူ စနစ္ျဖစ္ေသာ (PR) စနစ္ကပို၍ ဒီမိုကေရစီဆန္ေပလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အမွန္တကယ္ တိုးတက္ ေအာင္ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကမည့္ သူမ်ားအား ေ႐ြးေကာက္ႏိုင္ရန္ PR စနစ္ကို စနစ္တက် ကူးေျပာင္းသင္‌့ပါေၾကာင္း” ျမန္မာျပည္သား Website တြင္ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးအား ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။  

၄။ ကမၻာ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးက်င့္သုံးလ်က္ရွိရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စုမ်ားခြဲျခားထားသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္-
ဗဟုအမ်ားစုကိုယ္စားျပဳစနစ္ (Plurality Majority) သည္ အႏိုင္ရေသာ ကိုယ္စားလွယ္/ပါတီသည္ အျခားေသာကိုယ္စားလွယ္/ ပါတီမ်ားထက္ ဆႏၵမဲပိုမိုအႏိုင္ရထားသူျဖစ္သည္။

 •     အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္    - First Past The Post (FPTP)
 •      လၽွိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္               - Block Vote (BV)
 •     ပါတီ၏လၽွိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္       - Party Block Vote (PBV)
 •     မဲလႊဲေျပာင္းစနစ္              -Alternative Vote (AV)
 •     ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္            - Two Round System (TRS)

အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (Proportional Representation) သည္ ပါတီတစ္ခုမွ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္ ႏွင့္ ယင္းပါတီမွရမည့္ အမတ္အေရအတြက္ကို တတ္ႏိုင္သမၽွ အခ်ိဳးညီမၽွ ေစရန္ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

 •     စာရင္းအလိုက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္         -List Proportional Representation (LIST PR)
 •     လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္        - Single Transferable Vote (STV)
 •     ေရာေႏွာထားေသာကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးက်စနစ္ -Mixed Member Proportional (MMP)

စနစ္ေရာ (Mix) သည္ ဗဟုအမ်ားစုကိုယ္စားျပဳစနစ္ႏွင့္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ ႏွစ္ပိုင္းအား ေရာေႏွာ၍ အသုံးျပဳေသာနည္းစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။
    ပူးတြဲစင္ၿပိဳင္စနစ္ -Parallel System (PARALLEL)

အျခားစနစ္မ်ား (Other)

 •     လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္- Single Non-Trsansferable Vote (SNTV)
 •     ကန္႔သတ္ထားေသာမဲေပးစနစ္- Limited Vote (LV)
 •     Borda Count (BC)

ေအာက္ပါဇယားသည္ "ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ဒီဇိုင္း ႏိုင္ငံတကာ IDEA လက္စြဲစာအုပ္သစ္" မွ ကိုးကားတင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၅။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ဆိုသည္မွာ ပါတီတစ္ခုမွတစ္ႏိုင္ငံလုံးရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္ႏွင့္   ယင္းပါတီမွရမည့္ အမတ္အေရအတြက္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အခ်ိဳးညီမၽွေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ား အားလုံး ကို ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ ပါတီတစ္ခုမွ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အႏိုင္ရေသာမဲႏွင့္ ယင္းပါတီက လႊတ္ေတာ္အတြင္းရရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အခ်ိဳးအစား ကြာဟခ်က္ကို ဂ႐ုတစ္စိုက္ေလ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အဓိကပါတီႀကီးတစ္ခုသည္ ဆႏၵမဲ၏ ၄၀% ကိုရရွိသည့္အခါ ထိုပမာဏႏွင့္ညီမၽွေသာ အမတ္ေနရာ ၄၀% ကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္၊၊ ထို႔အတူ ပါတီငယ္တစ္ခုသည္ ဆႏၵမဲ ၁၀% ကို အႏိုင္ရလၽွင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ၏ ၁၀% ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

(၅.၁) အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ား
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ-
          (က)    စာရင္းလိုက္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (List Proportional Representation)
          (ခ)    လႊဲေျပာင္း၍ရေသာတစ္မဲတည္းေပးစနစ္ (Single Transferable Vote)
          (ဂ)    ေရာေႏွာထားေသာကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးက်စနစ္ (Mixed Member Proportional)
တို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္အားလုံးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပိုေ႐ြးခ်ယ္ သည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိရန္လိုသည္။ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရေလေလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ အခ်ိဳးက်မႈရွိေလေလသာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ စနစ္သည္ ပါတီမ်ားၾကားေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳရမည္ေလာ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္းစီအၾကား(သို႔) ႏွစ္ဦးစလုံး အၾကားေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ရ မည္ေလာဟူေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေပးအပ္ထားသည့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ အတိုင္းအတာလိုက္၍ ကြဲျပားမႈရွိပါေသးသည္။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ ေယဘူယ်အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

(၅.၂) အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏အားသာခ်က္မ်ား

 •     ဆႏၵမဲမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ကူးေျပာင္းေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္   မၽွတျခင္းမရွိ၍ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစေသာ ရလဒ္မ်ားကိုေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။ ပါတီႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ အပိုဆုအေနအျဖစ္ရတတ္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္ေနရာမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားၿပီးပါတီ ငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ဆႏၵမဲအနည္းငယ္ေပး႐ုံမၽွျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ တက္လွမ္းခြင့္ရွိသြားသည္။
 • စိတ္တူကိုယ္တူရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ပါတီမ်ား(သို႔) အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား အမည္စာရင္းေပး သြင္းေစျခင္းျဖင့္ ယင္းပါတီအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမႈကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည္။
 • အလဟသျဖစ္သြားေသာ မဲအေရအတြက္ကို အလြန္နည္းပါးသြားေစသည္။ လႊတ္ေတာ္ တြင္ေနရာရရွိရန္ အနည္းဆုံးရရွိရ မည့္ လူထုေထာက္ခံမႈအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ေလ်ာ့က်သြားသည့္အခါ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေပး ႏိုင္ရန္ သက္ေရာက္မႈရွိသြားေစသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ေပးထားေသာ ဆႏၵမဲသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေပၚတြင္ ေျပာင္းလဲမႈရွိေစသည္ကို ယုံၾကည္မႈပိုမိုခိုင္မာလာေစ သျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္၌ မဲ႐ုံသို႔ သြားေရာက္မဲထည့္ရျခင္းသည္ တန္ဖိုးရွိသည္ဟူ ေသာ မဲဆႏၵရွင္၏အျမင္ကို ရင့္သန္ေစသည္။
 •  ပါတီငယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရရန္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္ သည္ ကြဲျပားမႈရွိေနေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ၿငိမ္ေရးတြင္ အလြန္တရာအေရးႀကီးသည့္ အားလုံးပါဝင္ေရးမူ ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္သည့္ အျပင္ အေျခခိုင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္။
 •  အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုမွာ  ဆႏၵမဲမ်ားမည္သည့္ေနရာမွ ရရွိလာ သည္ကိုအဓိကမထားပဲ ဆႏၵမဲ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ မ်ားျပားေစေရးကိုသာ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္သျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈအားနည္းေသာေဒသ ပင္ျဖစ္ေစ ဆႏၵမဲတိုင္းသည္ေနာက္  ထပ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာရရွိရန္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည္။
 •  ေဒသတြင္းလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမ်ားႀကီးထြားလာျခင္းကို ကန္႔သတ္ေပးသည္၊၊ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္သည္ ပါတီငယ္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအနည္းဆုံး ရရွိေစသျဖင့္ ပါတီ တစ္ခုတည္းမွ သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္ (သို႔) စီရင္စု အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအားလုံးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အေျခအေနအား နည္းပါးသြားေစျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အခြင့္အာဏာ ရရွိရန္ အေျခအေနမရွိေသာ ပါတီငယ္မ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။
 •  မူဝါဒစဥ္ဆက္မျပတ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို ဦးတည္ေစသည္။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္တြင္ အားလုံးပါဝင္သည့္ ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရမ်ား တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ တြင္တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကိုျဖစ္ေစ သျဖင့္ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္။
 •      ဒီမိုကေရစီအသုံးျပဳစႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရရွိထားသည့္ လူအမ်ားစုႏွင့္  စီးပြားေရးအာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထား ၾကသည့္ လူနည္းစုတို႔ၾကား ယင္းအဖြဲ႕အစည္း(၂)ခု ၾကားျပဳလုပ္ၾကေသာ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားသည္ ထင္သာျမင္သာရွိမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈနည္းပါးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္အရ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ အက်ိဳးေမၽွာ္အုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားကို ပိုမိုပါဝင္လာေစသျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကို ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္စိေရွ႕တြင္ပင္ ခ်မွတ္ၾကရသည္။

(၅.၃) အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏အားနည္းခ်က္မ်ား

 •  ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားရွိျခင္းသည္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥတြင္ အတား အဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနတက္ၿပီး သဟဇာတျဖစ္ေသာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစ တတ္သည္။
 •  အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္သည္ ပါတီစနစ္၏ တည္ၿငိမ္မႈကို ပ်က္ယြင္းေစၿပီး အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာကြဲျပားေစရန္လည္း အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စား ျပဳစနစ္၏ အားလုံးပါဝင္ေရးမူသည္ ၎စနစ္၏အားနည္းခ်က္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။
 •  အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္သည္ အစြန္းေရာက္ပါတီမ်ားအတြက္ ေျခကုပ္ယူစရာအုပ္ျမစ္ သဖြယ္ျဖစ္ေစသည္။
 • မူဝါဒအေျခခံအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း(သို႔) ေထာက္ခံမႈအေျခခံအားျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း တူညီေသာ ရပ္တည္ခ်က္ လုံေလာက္စြာမရွိပဲႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
 •  ပါတီငယ္မ်ားအား အခ်ိဳးအစားမမၽွတသျဖင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားစြာကို ရရွိေစႏိုင္သည္။ ပါတီႀကီးမ်ားအား ၎တို႔ထက္ မယွဥ္သာေအာင္ေသးငယ္သည့္ လူထုဆႏၵမဲရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္သာရခဲ့ေသာပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရ မ်ား ဖြဲ႕စည္းေစေသာအခါ ယင္းပါတီငယ္မ်ားသည္ ပါတီႀကီးမ်ားအဆိုတင္သြင္းသမၽွ ပယ္ခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိသြားသည္။
 • အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္အရဆိုလၽွင္ အသင့္အတင့္အ႐ြယ္အစားရွိေသာ ပါတီတစ္ခုကို အာဏာမွဖယ္ရွားရန္ အလြန္ခက္ခဲႏိုင္သည္။ အစိုးရမ်ားသည္ မၾကာခဏၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းေနရေသာအခါ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ အစိုးရသက္တမ္းတစ္ ေလၽွာက္ ၎တို႔၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား အားနည္းေနခဲ့ေသာ္ လည္း အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အၿမဲပါဝင္ေနတတ္သည္။
 •  ေ႐ြးေကာက္ပြဲအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲေစ႐ုံသာမက မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္လည္း နားလည္ရန္ ခက္ခဲေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ပို၍လိုအပ္ၿပီး၊ မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ သည္။

၆။ စာရင္းလိုက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္
စာရင္းလိုက္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ပါတီတိုင္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေရြးကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို တျင္ပၾကရၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ပါတီတစ္ခုစီအတြက္ ဆႏၵမဲေပးၾကပါသည္။ ပါတီမ်ားသည္ ဆႏၵမဲအားလုံးအနက္မွ ၎တို႔ရသင့္သည့္ အခ်ိဳးအစားႏွင့္ညီမၽွေသာ အမတ္ေနရာမ်ားကို ရရွိၾကမၾည္ဖစ္သည္။ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထုၾတ္ပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားမွ ထုတ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

(၆.၁) စာရင္းလိုက္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတင္ေျမႇာက္ပုံ
စာရင္းလိုက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္တြင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပိုေ႐ြး ခ်ယ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ (Multi-member districts) မ်ားမွ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္သည္။ ပါတီ တစ္ခုစီသည္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံရမည့္ အမတ္ေနရာႏွင့္တူညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စာရင္း (သို႔) မဲျပားမ်ားကို တင္ျပရသည္။ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ပါတီမ်ားြဖင့္ မဲျပားေပၚတြင္ သီးျခားတင္ျပရမည္။ မဲျပားတြင္ မဲေပးသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ ႏွစ္သက္ရာပါတီတစ္ခုကို မဲေပးႏိုင္ၿပီး ပါတီမ်ားကလည္း သူတို႔ရရွိေသာမဲအေရအတြက္အလိုက္ အခ်ိဳးက်စြာ ေနရာမ်ားကို လက္ခံရမၾည္ဖစ္သည္။ ဥပမာအားြဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦး ေ႐ြးခ်ယ္ ရေသာ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ပါတီတစ္ခုသည္ ၄၀% မဲအႏိုင္ရလၽွင္ ၅ ေနရာထဲမွ ၂ ေနရာကိုရရွိ မၾည္ဖစ္သည္။ ရရွိလာေသာ ၂ ‌ေနရာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း မဲျပားတြင္တင္သြင္း ထားေသာစာရင္းအစီအစဥ္အလိုက္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ မည္ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ စာရင္းလိုက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး “စာရင္းပိတ္စနစ္” (Close lists) ႏွင့္ “စာရင္းဖြင့္စနစ္” (Opened lists) တို႔ျဖစ္သည္။ စာရင္းလိုက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ စနစ္၏ မူလပုံစံတစ္ခုျဖစ္ေသာ “စာရင္းပိတ္စနစ္” တြင္ ပါတီ အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ အစီအစဥ္အလိုက္ စာရင္းျပထားရၿပီး မဲေပးသူမ်ားက ပါတီကို သာမဲေပးရမည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၏ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ေနရာ (၅) ေနရာအတြက္ စာရင္းပိတ္မဲေပးသည့္စနစ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္-

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အထက္ပါဇယားအရ မဲေပးသူမ်ားသည္ စာရင္းထဲမွမိမိတို႔ႏွစ္သက္ေသာ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းကိုမၽွ မဲေပးရန္မလိုဘဲ ပါတီမွတင္ျပထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းကို လက္ခံရမည္။ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုလည္း မူလစာရင္းေပၚမွ အစီအစဥ္အလိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ခံရမည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ပါတီ A သည္ (၅) ေနရာထဲမွ (၂) ေနရာအႏိုင္ရခဲ့လၽွင္ စာရင္းေပၚ၌ ပထမကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးနီႏွင့္ ဦးမိုး ေ႐ြးခ်ယ္ခံရမၾည္ဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဥေရာပ ဒီမိုကေရစီစနစ္အမ်ားစုသည္ စာရင္းအလိုက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏ ပုံစံျဖစ္ေသာ “စာရင္းဖြင့္စနစ္” ကို အသုံးျပဳၾကသည္။ ယင္းစနစ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားကို ပါတီမ်ားအတြက္ မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီအတြက္ မဲေပးခြင့္ျပဳထားသည္။ မဲေပးသူမ်ားသည္ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ႏွစ္သက္သလိုမဲေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမတ္ ေနရာ အစီအစဥ္ေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ “စာရင္းဖြင့္စနစ္” မဲေပးမႈပုံစံဇယား တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္

003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မဲေပးသူမ်ားသည္ မူလပါတီမွေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းအလိုက္ မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္သက္သလို မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မဲေပး သူမ်ားသည္ ပါတီတစ္ခုအတြက္ တိုက္႐ိုက္မဲေပးရန္ မလို ေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္အတြက္သာမက ပါတီအတြက္ပါ အက်ဳံးဝင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေနာက္ဆုံးစာရင္း၏ အစီအစဥ္သည္ စာရင္းေပၚမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရရွိေသာမဲေပၚတြင္ မွီခို ေနမၾည္ဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ပါတီ A သည္ ၅ေနရာထဲမွ ၂ ေနရာအတြက္ အႏိုင္ရခဲ့၍ ဦးသူရ ႏွင့္ဦးတင့္သည္ တစ္ဦးခ်င္းမဲမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးႏွင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး လက္ခံရရွိခဲ့လၽွင္ သူတို႔သည္ စာရင္း၏ ထိပ္ဆုံးသို႔ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းလည္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။

(၆.၂) စာရင္းလိုက္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား

စာရင္းလိုက္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား  

 •     စာရင္းလိုက္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္သည္ ပါတီငယ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားပို၍ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံႏိုင္ခြင့္ ရွိေစသည္။ မဲေပးစနစ္တစ္ခုသည္ လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အတြင္း ရွိယဥ္ေက်းမႈ မတူညီမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈေရး ကြဲျပား မႈမ်ားႏွင့္ အံဝင္တက် ျဖစ္သြားေသာအခါ ယင္းစာရင္းအလိုက္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တြင္ ပါတီႀကီးႏွင့္ပါတီငယ္ ႏွစ္ရပ္လုံး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပါဝင္ခြင့္ရရန္ အကူအညီ ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာရင္းလိုက္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္သည္ လူမ်ိဳးစုအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ပါတီအားလုံးပါဝင္ႏိုင္သျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အခ်က္အခ်ာျဖစ္႐ုံသာမက ဆိုး႐ြားေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေလၽွာ႔က်ေစသည္။
 •    စာရင္းလိုက္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ားအရ ပါတီငယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ပါတီ မ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပို၍ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမာက္ခံရႏိုင္သည္။ စာရင္းလိုက္အခ်ိဳးက် ကိုယ္ စားျပဳေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီီးမ်ား ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကိစၥတြင္ ဗဟု/အမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ား ထက္ပို၍ အကၽြမ္းဝင္မႈရွိတတ္သည္။

စာရင္းလိုက္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ား

 •   ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္၎တို႔၏မဲဆႏၵနယ္မ်ားၾကားဆက္ႏြယ္မႈကို အားနည္းသြားေစသည္။ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ေနရာရႏိုင္မႈသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရမႈသည္ ယင္း ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ားအား မ်က္ႏွာလိုမ်က္ႏွာရလုပ္ရဖို႔အေရးတြင္သာ မူတည္ေနၿပီး ၎တို႔၏ မဲဆႏၵ ရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ၏ အေရးပါမႈသည္ ဒုတိယေနရာသာျဖစ္ေနတတ္သည္။ ကိုယ္စား လွယ္ကို မဲေပးခြင့္မရွိဘဲ ပါတီကိုသာမဲေပးခြင့္ရွိသည့္ စာရင္းပိတ္စနစ္အရ စာရင္းမ်ားကို ပိတ္ထားသည့္အခါ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လကၡဏာသြင္ျပင္ကို ခြဲျခားသုံးသပ္ခြင့္ မရႏိုင္ေပ။ ၎တို႔ၿမိဳ႕၊ ခ႐ိုင္(သို႔)ေက်း႐ြာအတြက္ ကိုယ္စား ျပဳမည့္သတ္မွတ္ထားေသာကိုယ္စားလွယ္ကိုမရႏိုင္သည့္အျပင္ အကယ္၍ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦးသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္႐ြက္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွသည္ဟု ၎တို႔ ယူဆသည့္ အခါတြင္လည္း ယင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို အလြယ္တကူဖယ္ထုတ္၍ မရႏိုင္ေပ။
 •  မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းသို႔မဟုတ္ အုပ္စုကိုမဲေပးရျခင္းထက္ပါတီကို မဲေပးရျခင္းက စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ရွိမွသာလၽွင္ စာရင္းအလိုက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
  • စာရင္းအလိုက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ားကို "ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ဒီဇိုင္း ႏိုင္ငံ တကာ IDEA လက္စြဲစာအုပ္သစ္"  တြင္ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္-

s4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၇။ လႊဲေျပာင္း၍ရေသာတစ္မဲတည္းေပးစနစ္
လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္သည္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပိုေ႐ြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵ နယ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ဗဟိုျပဳ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စား ျပဳစနျစ္ဖစ္သည္။ ပထမဦးစားေပးမဲမ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ မဲေဝစု ပမာဏကိုရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းပင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါသည္။ မဲေရတြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သည့္ အခါ၌ ဆႏၵမဲအနည္းဆုံးရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္၍ ၄င္းတို႔၏မဲမ်ားအား ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အႏိုင္ရ ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲေဝစုပမာဏထက္ေက်ာ္သည့္ မဲမ်ားကို ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ကိုယ္စား လွယ္ အလုံအေလာက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာၾက္ပီးသည့္အထိ ေဆာင္႐ြက္သည္။

(၇.၁) လႊဲေျပာင္း၍ရေသာတစ္မဲတည္းေပးစနစ္၏ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ပုံ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးကို မဲျပားေပၚတြင္ တူညီစြာ စာရင္းသြင္းထားပါသည္။ တစ္ဦးအတြက္ မဲေပးြခင္းအစား မဲေပး သူမ်ားသည္ သူတို႔၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ အစီအစဥ္အရ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ေယာက္စီကို ျခားေပးသည္။ အကယ္၍ မဲေပးသူ အေနျဖင့္ ေဒၚနီကို ပထမ အဆင့္ အႏွစ္သက္ဆုံးျဖစ္လၽွင္ သူ႕အမည္ေနာက္ရွိ ပထမကြက္လပ္တြင္ အမွျန္ခစ္ရမည္။ ထို႔အတူ ဦးတင္ကို ဒုတိယအဆင့္ အႏွစ္သက္ဆုံးြဖစ္လၽွင္ သူ႕အမည္ေနာက္ရွိ ဒုတိယကြက္လပ္တြင္ အမွန္ ြခစ္ရမည္။ မဲေပးသူအေနျဖင့္ သူ၏ ဆႏၵ အေလ်ာက္အဆင့္ဆင့္ မဲေပးႏိုင္သည္။ လႊဲေျပာင္း၍ရ ေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္၏ မဲေပးရမည့္ ပုံစံကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္-

 

005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄င္းစနစ္သည္ လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္ဟု အမည္ေပးထားသျဖင့္ မဲလႊဲ‌ြေပာင္း သည့္ ပုံစံမ်ားပါဝင္သည္။ မဲမ်ားလြဲေျပာင္း သည့္ ပုံစံအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ပါသည္။ ပထမအဆင့္တြင္ သတ္မွတ္အဆင့္ျပဳျခင္း (ေနရာတစ္ေနရာအတြက္ အႏိုင္ရရန္ လိုအပ္ေသာမဲအေရအတြက္ကိုသတ္မွတ္ရန္)ြဖစ္သည္။ ထိုသို႔သတ္မွတ္ရာတြင္မဲေပးမည့္စုစုေပါင္း အေရအတြက္ကို  ေနရာ အေရအတြက္ႏွင့္ (၁)ေပါင္းြခင္းျဖင့္ စားၿပီးေနာက္ (၁) မဲေပါင္းရန္ျဖစ္သည္။
ပုံေသနည္းအရ
သတ္မွတ္အဆင့္ျပဳျခင္း= (မဲေပးမည္‌့အေရအတြက္ )/(၁+ ေနရာအေရအတြက္) + ၁မဲ

မဲေရတြက္မႈ၏ ပထမအဆင့္သည္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ နံပါတ္(၁) အကြက္တြင္ရရွိေသာ မဲစုစုေပါင္းကို ေသခ်ာစြာ သိေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည္‌့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမဆို နံပါတ္(၁)မဲသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ မဲအေရအတြက္ ရပါက (သို႔မဟုတ္) သတ္မွတ္ထားေသာ မဲအေရအတြက္ထက္ မ်ားေနပါက ခ်က္ခ်င္းေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ အကယ္၍ ၎ သတ္မွတ္ခ်က္ အေရအတြက္ကို မည္သူမွမရရွိပါက နံပါတ္(၁)မဲ အနည္းဆုံးလက္ခံရရွိထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ကို စာရင္းမွထုတ္ပစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းမွာပင္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အပိုအစြန္းထြက္မဲမ်ား (ခြဲတမ္းထက္ေက်ာ္လြန္ေသာမဲမ်ား) ကိုလည္း မဲျပားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဒုတိယအႏွစ္သက္ဆုံးစာရင္းမ်ား အတိုင္းျပန္လည္ေဝငွပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ မဲျပားမ်ားအားလုံး ကို ျပန္လည္ေဝငွေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ မဲတစ္မဲ၏အစိတ္အပိုင္း ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာရေစျခင္းျဖင့္ မၽွတ မႈျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔မွသာ ျပန္ေဝေပးေသာမဲစုစုေပါင္းႏွင့္ ၎ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (ေ႐ြးခ်ယ္ခံၿပီးေသာ) အပို အစြန္းထြက္ ႏွင္‌့ညီမၽွ မည္ျဖစ္သည္။ ဆႏၵမဲလႊဲေျပာင္းပုံ အဆင္‌့ဆင့္ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။
STV စနစ္၏မဲလႊဲေျပာင္းပုံအဆင့္ဆင့္ 

006

ထိုသို႔မဲလႊဲေျပာင္းပုံအဆင့္ဆင့္သည္ အနည္းငယ္႐ႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုအျဖစ္တည္ရွိေနျခင္းမွာ မဲျဖဳန္း တီးမႈျပသာနာမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ရန္ရည္႐ြယ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မဲျဖဳန္းတီးမႈျပႆနာမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ရာတြင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရန္အခြင့္အေရး နည္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏မဲမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္၏ အႏိုင္ရရန္လိုအပ္မႈ ထက္ပိုေသာမဲမ်ားကို အလဟသမျဖစ္ေစရန္  ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။

(၇.၂) လႊဲေျပာင္း၍ရေသာတစ္မဲတည္းေပးစနစ္၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား
 လႊဲေျပာင္း၍ရေသာတစ္မဲတည္းေပးစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား

 •  ပါတီအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ ပါတီတြင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား၊ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ခြင့္ျပဳထားသည္။ လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲ တည္းေပးစနစ္သည္ အျခားေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္အားလုံးအနက္ ႐ႈပ္ေထြး ဆန္းျပားမႈအရွိဆုံး စနစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
 • လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္သည္ သင့္ေတာ္ေသာအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အခ်ိဳးညီမၽွမႈကိုျဖစ္ေစၿပီး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ပိုေ႐ြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ အျခားစနစ္၏မဲဆႏၵနယ္မ်ားထက္ ပို၍ေသးငယ္ တတ္ သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၾကားပထဝီအေနအထားအရ ဆက္ႏြယ္မႈကို တည္တံ့ေစရာေရာက္ သည္။
 •  မဲဆႏၵနယ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈေပၚတြင္လည္း ဩဇာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္။ ယင္းစနစ္သည္ ပါတီအခ်င္းခ်င္းၾကား ဦးစားေပး ဆႏၵမဲမ်ားဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ ပါတီမ်ား၏ ၫွိႏႈိင္းေျပလည္မႈ ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
 • လူႀကိဳက္မ်ား၍ လြတ္လပ္ေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရမည့္ အခြင့္ အေရးသည္ စာရင္းလိုက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳသည့္စနစ္ထက္ လႊဲေျပာင္း၍ရေသာတစ္မဲတည္း ေပးစနစ္တြင္ပိုမ်ားသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ပါတီမ်ားထက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကားတြင္သာ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လႊဲေျပာင္း၍ရေသာတစ္မဲတည္းေပးစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ား

 •  တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လႊဲေျပာင္း၍ရေသာတစ္မဲတည္းေပးစနစ္အရ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစား ေပး၍ မဲဆႏၵေပးရသည့္ နည္း သည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ား၌ အကၽြမ္းတဝင္မရွိ ၾကသည့္အျပင္ ယင္းစနစ္ကိုအသုံးျပဳရန္အတြက္ အနည္းဆုံး အေရးအဖတ္ႏွင့္ အတြက္အခ်က္တတ္ကၽြမ္းမႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လိုအပ္သည္။
 • လႊဲေျပာင္း၍ရေသာတစ္မဲတည္းေပးစနစ္၏ ေရတြက္မႈပုံစံမွာ႐ႈပ္ေထြးလွၿပီး အစြန္းထြက္မဲမ်ား လႊဲေျပာင္းရန္ႏွင့္ အလားတူ ကိစၥမ်ားအတြက္ ထပ္ခါတလဲလဲတြက္ခ်က္ရသည္။ သို႔ျဖစ္ ၍ လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္အရ ရရွိလာေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကိုဆႏၵမဲ ေပးသည့္ေနရာတြင္တြက္ခ်က္ျခင္းထက္ မဲေရတြက္ရာေနရာ ဌာနမ်ားထားရွိရမည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သမာသမတ္ရွိေရးသည္ အဓိကအေၾကာင္း အရာတစ္ခုျဖစ္၍ ဆႏၵမဲမ်ား တရား ဝင္ျဖစ္မႈ ကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ မဲဆႏၵေပးသည့္ ေနရာတြင္ပင္ ေရတြက္ရန္လိုသည္။
 •     လႊဲေျပာင္း၍ရေသာတစ္မဲတည္းေပးစနစ္တြင္ ပါတီတစ္ခုတည္းမွ ပါတီဝင္မ်ားသည္ ဆႏၵမဲ ရရွိေရးအတြက္ အတိုက္ အခံမ်ားႏွင့္သာမက ပါတီဝင္အခ်င္းခ်င္းပါ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရေသာ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားပါတီတြင္း အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲျပားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာမဲဆႏၵရွင္ အုပ္စုမ်ား ထံမွ ဆႏၵမဲရရွိေရးအတြက္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား ေကၽြးေမြးေပးကမ္းရသည့္ “လက္သပ္ေမြးႏိုင္ငံေရး” ကို ျဖစ္ေပၚသြားေစ သည္။
 •  ပါတီတစ္ခုသည္ ဆႏၵမဲအမ်ားစုရရွိထားေသာ္လည္း လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပး စနစ္ေၾကာင့္ ၎၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ထက္ အမတ္ေနရာရရွိမႈ ပိုနည္းသြားေစသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ အျခားပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ တစ္ပါတီတည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေၾကာင့္လည္း ၎တို႔၏အမတ္ေနရာမ်ား ဆုံး႐ႈံးရေလ့ ရွိသည္။

၈။ ေရာေႏွာထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးက်စနစ္
ေရာေႏွာထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးက်စနစ္သည္ စနစ္ေရာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာစုစု ေပါင္း၏တစ္ဝက္ကို ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ကိုအသုံးျပဳ၍ ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့ရွိၿပီး က်န္တစ္ဝက္ ကို စာရင္းလိုက္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ အသုံးျပဳရျခင္းမွာ ပထမစနစ္မွ ရရွိလာေသာ မဲရလဒ္မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈတြင္ အခ်ိဳးမညီမႈမ်ားျဖစ္လာပါက ယင္းဒုတိယစနစ္ျဖင့္ အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

(၈.၁) ေရာေႏွာထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးက်စနစ္၏ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပုံ
ေရာေႏွာထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးက်စနစ္သည္ ဗဟု /အမ်ားစုစနစ္ႏွင့္ စာရင္းလိုက္အခ်ိဳး က်ကိုယ္စားျပဳမဲေပးစနစ္ကို ေပါင္းစပ္၍ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားသည္ ဆႏၵမဲျပားေပၚတြင္ ႏွစ္ေနရာမဲေပးရမည္။ ပထမမဲေပးရန္ေနရာမွာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၌ ေဒသ ကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအတြက္ ျဖစ္ၿပီးဗဟု /အမ်ားစုစနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ ြခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံး အႏိုင္ရေသာ ကိုယ္စားလွယ္သည္ အႏိုင္ရမၾည္ဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဝက္ကို ၄င္းနည္းျဖင့္ေ႐ြးခ်ယ္သည္။ ဒုတိယမဲေပးရာေနရာမွာ ပါတီအတြက္မဲေဝစုအပိုင္း ျဖစ္သည္။ မဲေပးသူမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ပါတီမ်ားထဲမွ သူတို႔၏ႏွစ္သက္ရာပါတီကို မဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲမွ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ တစ္ဝက္ကို ထို ပါတီ မ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျပထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း မ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည္။ ထိုသို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ “စာရင္းပိတ္” စနစ္ကို က်င့္သုံးသည္။ ပါတီတစ္ခု၏ စာရင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဒသအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ အႏိုင္ရသူမ်ား စာရင္းႏွင့္ေပါင္းၿပီး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားြဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေ႐ြးခ်ယ္မည့္ ျပည္နယ္ဥေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ပါတီအတြက္ မဲေဝစုမ်ားမွ ပါတီတစ္ခုသည္၄၀% အႏိုင္ရလၽွင္ ထိုပါတီသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၀၀ အနက္ ၄၀ ကိုရမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပထမမဲေပးရာေနရာတြင္ ေဒသကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ၂၈ ေနရာ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရလၽွင္ ဒုတိယ မဲေပးရာေနရာ ပါတီမဲေဝစုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၁၂ ေနရာ ေပါင္းထည့္ၿပီး ၄၀ ေနရာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေရာေႏွာထား ေသာ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏ မဲေပးရမည့္ပုံစံကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္-

006

(၈.၂) ေရာေႏွာထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးက်စနစ္၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား

ေရာေႏွာထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးက်စနစ္၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို  "ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စနစ္ဒီဇိုင္း ႏိုင္ငံတကာ IDEA လက္စြဲစာအုပ္သစ္"  တြင္ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္-


008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၉။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္အားက်င့္သုံးေနေသာႏိုင္ငံမ်ား
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေသာ တစ္ကမၻာလုံးရွိ လြတ္လပ္ ေသာႏိုင္ငံ ၁၉၉ ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအနက္ ထက္ဝက္ေအာက္ခန္႔သည္ (စုစုေပါင္း ပမာဏ ၏ ၉၁ ႏိုင္ငံ  ၄၆% သည္) ဗဟု/အမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး၊ အျခား ၇၂ ႏိုင္ငံ (၃၆%) သည္ PR စနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ (၁၅%) သည္ စနစ္ေရာ မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ၆ ႏိုင္ငံ (၃%) ကသာ အျခားေသာစနစ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးျပဳၾကသည္။ 

(၉.၁) List Proportional Representation (LIST PR)စနစ္အားက်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမ်ား
List PR စနစ္အားက်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ Argentina, Belgium, Benin, Brazil, Bulgaria, Cape Verde, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, Greece, Guyana, Honduras, Iceland, Indonesia, Israel, Latvia, Moldova, Mozambique, Namibia, Netherlands, Nicaragua, Niger, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Turkey, Uruguay တို႔ျဖစ္ပါသည္။  

(၉.၂) Single Transferable Vote (STV)စနစ္ကိုက်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမ်ား
STV(single  transferable volt)စနစ္ကိုက်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ Ireland, Malta, the Australian Senate တို႔ျဖစ္ပါသည္။

(၉.၃) Mixed Member Proportional (MMP)စနစ္အားက်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမ်ား

(၉.၄) Parallel Systems  စနစ္ကိုက်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမ်ား
Parallel Systems စနစ္ေရာစနစ္ကိုက်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ Albania, Andorra, East Timor, Georgia, Guatemala, Japan, Lithuania, Macedonia, Madagascar, Senegal, Seychelles, South Korea, Thailand တို႔ျဖစ္ပါသည္။  

၁၀။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ား

(၁၀.၁) ထိုင္းႏိုင္ငံေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ား
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕(CDA) ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ေလသည္။ ယင္းအဖြဲ႕ သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္တစ္ခုကို အဆိုတင္သြင္း ခဲ့ရာ ယင္းအဆိုတြင္ Block Vote စနစ္ ကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီး စင္ၿပိဳင္ (Parallel) စနစ္တစ္ခုကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းရန္ျဖစ္ရာ ယင္းအားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယခင္ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားေ႐ြးခ်ယ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း ၄၀၀မွ မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတည္း ေ႐ြးခ်ယ္မည့္ စနစ္ျဖင့္အစားထိုးခဲ့သည္။ ယင္းမဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔ႏွစ္သက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အတြက္ ဆႏၵမဲတစ္မဲသာေပးၾကရသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျမင္ကြင္း မ်ားကို က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ကို ေရးဆြဲ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္မည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပါလီမန္ အမတ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးထားႏိုင္မည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ဖန္တီးျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္အသစ္ေရးဆြဲထားသည့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ထိုင္း ႏိုင္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသမိုင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳခဲ့သည့္ Block Vote စနစ္ကို FPTP ႏွင့္ List PR စနစ္ႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စင္ၿပိဳင္ Parallel စနစ္ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။
 ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေၾကာင့္တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာကို မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ PR စနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၀၀ ရွိ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစား ကိုယ္စားလွယ္အလႊာတစ္ခုကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလႊာအတြက္ အမတ္ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလၽွင္ ပါတီတစ္ခုသည္ ပါတီစာရင္းလိုက္ ေပးေသာဆႏၵမဲ၏ အနိမ့္ဆုံး သတ္မွတ္အဆင့္ျဖစ္ေသာ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မျဖစ္မေနရရွိရမည္ ျဖစ္ သည္။ ပါတီတိုင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစဥ္းစားႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းတစ္ခုစီ ကို အဆိုျပဳၾကရၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္မူ မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္အတြက္ ဆႏၵမဲ တစ္ခုႏွင့္ပါတီစာရင္းအတြက္ဆႏၵမဲတစ္ခုဟူ၍ ဆႏၵမဲႏွစ္ခုစီေပးၾကရသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားသည္ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ျဖစ္ေစ၊ ပါတီအလိုက္ျဖစ္ေစ မည္သို႔ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ကို ေ႐ြး ခ်ယ္ၾကရသည္။ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အလႊာႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေန ျခင္းမရွိပါ။ အလႊာတစ္ခုတြင္ရွိေသာ ပါတီတစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားသည္ အျခားအလႊာ တစ္ခုရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအေရအတြက္အေပၚမည္သည့္နည္းႏွင့္မၽွ မွီတည္ေနျခင္းမရွိဟုဆိုလို သည္။  
၁၉၉၇ အေျခခံဥပေဒသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ပထမဆုံးဟုဆိုရမည့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို လည္း ေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါေသးသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၀၀ ဦးကို SNTV စနစ္က်င့္သုံး၍ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေနရာသာေ႐ြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၈ ေနရာ ေ႐ြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအထိအမ်ိဳးမ်ိဳး တည္ရွိခဲ့သည္။ SNTV စနစ္ကို ထိုင္းဟန္ေျပာင္း၍က်င္းပေသာ အဆိုပါေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္တြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည့္ လွည့္ကြက္ ကေလးတစ္ခုရွိပါေသးသည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲ သူမ်ားသည္ ဆိနိတ္အထက္လႊတ္ေတာ္ အခ်င္းခ်င္းစကားစစ္ ထိုးအႏိုင္ လုေနေသာ စိတ္႐ႈပ္ဖြယ္ အေျခအေနမွ ကင္းေဝးေစလိုၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ျခင္းကို တားျမစ္ထားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လည္းပါဝင္ခြင့္မျပဳေပ။
ထိုင္းႏိုင္ငံဘုရင္မင္းျမတ္သည္ အစဥ္အလာအရ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ဘုရင္မွ ၄ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ခန္႔ခြင့္ရွိသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ (Wuthisapha) တြင္ ၇၄ ဦးခန္႔အပ္ၿပီး ၇၆ ဦးအားလႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးေသာစနစ္ (single non-transferable volt) ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္သည္။  ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ယခင္က Threshold  အနည္းဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲထိ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစတင္၍သတ္မွတ္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း New mandala Website တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၈၀)ေနရာအား ကိုယ္စားလွယ္ (၅၀၀)ေနရာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ပါတီ (၃၁)ပါတီမွဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး (၁၁)ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္(၃၇၅)ေနရာကို (FPTP) Winner-Takes-All System ျဖင့္ေ႐ြးခ်ယ္၍လည္းေကာင္း ကိုယ္စားလွယ္(၁၂၅)ေနရာကို PR (MMP) Mixed Member Proportional ျဖင့္ေ႐ြးခ်ယ္၍လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထိ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိလူဦးေရမွာ (၆၇,၀၈၉,၅၀၀)ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမဲေပးခြင့္ရွိသူ (၄၄,၀၀၂,၅၉၃)ဦးရွိသည့္အနက္ ပယ္မဲ(၂,၆၈၄,၁၀၃)မဲ၊ တရားဝင္မဲ (၃၂,၅၂၅,၅၀၄)မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး (၇၄)ရာခိုင္ႏႈန္းမဲေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

(၁၀.၂) ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား
 ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ (Presidential Election)၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ(National Assembly Election)ႏွင့္ေဒသႏၲရေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား(Local Elections) မ်ားရွိပါသည္။ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အၾကမ္းဖ်င္းျဖင့္ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္/ ငါးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အႀကိမ္ေပါင္း ၁၉ ႀကိမ္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ Saenuri ပါတီမွ ပတ္ခ္ဂ်ဳံဟီးက ဆႏၵမဲေပးသူေပါင္း၏ ၅၁. ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ဆႏၵမဲေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇၅. ၈၄ ျဖစ္ပါသည္။  
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ၃၀၀ ရွိသည့္အနက္ ၂၄၆ ဦးကို မဲဆႏၵနယ္၂၄၆ နယ္အတြက္ ႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္ First Past The Post System (FPTP) ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး က်န္ ၅၄ ဦးကိုမူ အခ်ိဳးက်ေ႐ြးေကာက္သည့္စနစ္ Proportional Representation System (PR) ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္သည္။  
ေဒသႏၲရေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဒသႏၲရေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဒသႏၲရေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔က ကိုရီးယား တစ္ႏိုင္ငံ လုံးတြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း က်င္းပခဲ့သည္။ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာင္စီဝင္ (Gu/Si/Gun Council Members)  ၂,၈၉၈ ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာတြင္ ၂,၅၁၉ ဦးကို FPTP စနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ ခဲ့ၿပီး ၃၇၉ ဦးကို PR စနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ FPTP စနစ္ႏွင့္ PR စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးကို ေရာေႏွာအသုံးျပဳရာ၌ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားရရွိရန္ FPTP စနစ္ကို အသုံးျပဳၿပီး က်န္ကိုယ္ စားလွယ္ မ်ာကိုမူ PR စနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေဒသႏၲရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃,၉၅၂ ဦး ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေဒသႏၲရေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၅၆.၈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသႏၲရေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအနက္ ဆႏၵမဲေပး မႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးြဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ စုစု ေပါင္း ကိုရီးယားဝမ္ ၈၈၇.၈ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၆၀ ခန္႔) ရွိခဲ့သျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ဦးအတြက္ ကိုရီးယားဝမ္ ၂၁,၉၄၈ ကုန္က်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ုံးေရးရန္ပုံေငြ ကိုရီးယား ဝမ္ ၉၁ ဘီလီယံ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေတာင္ကိုရီး ယားႏိုင္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား အေၾကာင္း အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈလိုပါက ၃၀-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁-၇-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ထုတ္ ေၾကးမုံ သတင္းစာတြင္ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

  ရက္စြဲ
  ၂.၇.၂၀၁၄